هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نروکسين (Nervoxin)

گیاهی

تعداد بازدید :1322

موارد مصرف :

اين فراورده در درمان افـسردگي، بـي خوابي، اضطراب، سردرد هاي عـصبي، سـردرد هـا ي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپريسين و فلاونوييــدهــا داراي اثــرات آرام بخــش، مــسكن و ضداضــطراب مــيباشــد. بررســيهــاي انجــام شــده روي هايپريـسين نـشان داده اسـت كـه ايـن مـاده از طريـق مهـــارآنزيم منوآمينواكـــسيداز موجـــب بـــروز اثـــرات ضدافسردگي ميگردد. آخرين تحقيقات انجام شده نـشان داده است كه عصاره گيـاه هـا يپريكوم مـي توانـد ميـزان اكسيژن سلولي را افزايش دهد.

 اجزاء فراورده :

اين فـراورده حـاوي 400mg عـصاره گياه علف چاي (Hypericum perforatum) معـادل 0/5mg هايپريسين در هر قرص ميباشد.

 مــواد مــوثره :

 هايپريــسين، پــزودوهايپريــسين و فلاونوييــدهــاي هــايپيرين، كورســتين، ايزوكورســتين و روتين.

 هشدارها:

ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

 با مصرف ايـن فـراورده احتمـال بـروز واكنشهاي آلرژيك و حساسيت به نور وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي:

1- تداخلات اين فراورده مربـوط بـه اثـر القـاي آنزيمـي سيستم سيتوكروم P450 مي باشد كه منجر بـه كـاهش غلظتهاي پلاسمايي و در نتيجه كـاهش اثـرات درمـاني برخي از فـراورده هـا ي دارويـي مـي گـردد . ايـن نكتـه در بيماران ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد.

2-بيماران مبتلا به ايدز تحت درمان بـا دارو هـا ي آنتـي رتروويرال (بويژه اينـديناوير ) زيـرا مـصرف همزمـان ايـن فراورده موجب كاهش اثربخشي درمان ايدز مي گردد.

3-بيماران تحت درمان با دارو هـا ي ضدافـسردگي، زيـرا مصرف همزمـان، خطـر بـروز عـوارض ناخواسـته دارويـي (بيقراري، تهوع و اختلالات گوارشي) را افزايش ميدهد.

4-مصرف مقادير بيش از دوز درماني ممكن است با ساير داروهاي مهاركننده منوآمينواكسيداز تداخل نمايد.

5-مصرف همزمان با كنتراسپتيو هـا ي خـوراكي موجـب كـاهش اثربخـشي ايـن داروهـا در جلـوگيري از بـارداري ميگردد.

6-قطع مصرف ناگهاني اين فراورده ممكن است منجر به افــزايش ســطح خــوني برخــي دارو هــا ( بــه خــصوص سيكلوسپورين، ديگوكـسين، تئـوفيلين و وارفـارين ) و در نتيجه سميت ناشي از آنها گردد.

 نكات قابل توصيه:

1-پــس ازمــصرف دارو از قرارگــرفتن بــيش از حــد در معرض نور و يا آفتاب شديد خودداري گردد.

2-بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.

3-مصرف دارو در روز هاي اول ممكن است باعـث ايجـاد ناراحتيهاي گوارشي و يا تشديد سردرد گردد كه حداكثر پس از دو تا چهار هفته از بين ميرود

 مقدار مصرف :

 روزي 2 بار، هر بار يك قـرص قبـل از غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد