هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نورا گل‌(Neurogol)

گیاهی

تعداد بازدید :1940

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده در تـنش هـا ي عـصبي، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابوليـسم گابـا (GABA) مــيشــود. گلوتــامين موجــود در عــصاره سنبلالطيب به راحتي از سد مغـزي – خـوني عبـوركرده وتوسط پايانـه هـا ي عـصبي بازجـذب شـده بـه GABA تبديل ميشود. افزايش غلظت GABA موجـب كـاهش فعاليت سيـستم عـصبي مركـزي (CNS) و بـروز اثـرات آرامبخش والرينيك اسيد ميگردد. عصاره بادرنجبويـه داراي اثـرات آرامـبخش روي سيـستم اعصاب مركزي (CNS) (درموش) ميباشد.

 اجزاء فرآورده :

 اين فرآورده از عصاره خشك ريـشه و ريــزوم ســنبلالطيــب (Valeriana officinalis) بــه ميــــــــزان 22/08% و عــــــــصاره بادرنجبويــــــــه (Melissaofficinalis) به ميزان 11/05% تهيـه شـده است.

 مواد موثره :

والرينيك اسـيد، والپوتريـات، روغـن هـا ي فرار (نظير سيترونلال، سـيترال و ژرانيـال )، پلـي فنـل هـا (نظيراسيد رزمارينيك و اسيد كافئيك).

هشدارها:

1-مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن اسـت ايجـاد خوابآلودگي نمايد . بنابراين، هنگام راننـدگي يـا كـار بـا ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارند، احتياط شود.

2-ايمنـي مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

بامصرف طـولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكن است سردرد، بيقراري، بي خوابي، ميدرياز و اختلال در عملكرد قلب بروز نمايد.

 تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف ايـن فـرآورده موجـب تــشديد اثــر ســاير داروهــاي آرامــبخش (از جملــه بنزوديازپينها) و باربيتوراتها ميگردد.

 مقدار مصرف :

 روزي دو بار، هر بار 1-2 قـرص ميـل شود.

 اشكال دارويي :

S.C.Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد