هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ابيدوكسيم - OBIDOXIME CHLORIDE

تعداد بازدید : 1197

موارد مصرف :

ابيدوكس يم براي فعـال كـردن مجـدد آنزيم كولين استراز مهارشده توسط حشره كشهاي ارگانو فسفره مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر :

ابيدوكــسيم پــادزهر اختــصاصي در مسموميت ناشي از حشره كشهاي ارگانو فـسفره اسـت و در حقيقت باعث فعال شـدن كـولين اسـتراز مهـار شـده ميشود.

هشدارها :

1- در صورت گذشتن بيش از 48 ساعت از زمـان جـذب سمT استفاده از اين دارو احتمالاً بيفايده است.

2- به دليل اين كه فعاليت ابيدوكس يم در مقابل استراز هاي متفاوت يكسان نيـست ، درصـورت عـدم تـاثير از مـصرف بيش از حد آن بايد خودداري گردد.

3- اين دارو عليه مسموميت با كاربامات ها نبايـد بـه كـار گرفته شود.

4- مصرف ابيدوكـس يم نبايـد جانـشين مـصرف آتـروپين شود.

عوارض جانبي :

احتمال بروز تحريك در هنگام تزريـق شرياني وجود دارد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در حدود 5 دقيقـه بعـد از مـصرف اولـين مقــدار ســولفات آتــروپين، مقــدار 250 ميلــيگــرم از ابيدوكسيم داخل وريد تزريق ميشـود و درصـورت پاسـخ مناسب، مقدار مصرف فوق يك ي ا دوبار ديگر درفواصل هر 2 ســاعت تكــرار مــيشــود. حــداكثر مقــدار مــصرف در بزرگسالان در حدود 3-5 mg/kg است.

كودكان:

مقـدار 4-8 mg/kg بـه صـورت يـك مقـدار واحد تزريق وريدي ميشود. اين مقدار مصرف را مي توان با محلولهاي تزريق وريدي رقيق نمود.

اشكال دارويي :

Injection: 250 mg/ml, 220 mg/0.8 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد