هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اوكترئوتايد - OCTREOTIDE

تعداد بازدید : 3283

رده بارداری : B

مـــوارد مـــصرف :

اوكترئوتايـــد در درمـــــــان تــــومورهاي كارسينوئيد، ترشح كننده گلوكاگن، ترشـح كننـده (VIP (Vasoactive Intestinal Peptide و آكرومگالي مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

ايـن تركيـب مـشتق صـناعي هورمـون سوماتوستاتين است كه 45 بار از سوماتوستاتين قـوي تـر است. اين دارو، آزادشدن هورمـون رشـد و هورمـون هـا ي لوزالمعده را مهار ميكند. فارماكوكينتيك: از راه تزريق زيرجلدي به طور كامـل جذب ميشود. نيمه عمر دارو حدود 1/5 ساعت ميباشد. هشدارها 1- مصرف اين دارو دربيماران مبـتلا بـه ديابـت، ممكـن است باعث كاهش نياز به انسولين يا داروي پـايين آورنـده قندخون گردد. 2- اين دارو، حركات كيسه صفرا و جريان ترشح صفراوي را مهار ميكند.

عـوارض جـانبي:

درد و تحريـك در ناحيـه تزريـق و اختلال در افزايش قندخون بعد از مصرف غـذا از عـوارض شايع اين دارو هستند. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمـان اوكترئوتايـد بـا انـسولين وداروهـاي پـايينآورنـده قنـدخون در بيمـاران ديـابتي موجـب كـاهش نيـاز بـه ايـن داروهـا مـيشـود. اوكترئوتايــد باكــاهش جــذب سيكلوســپورين غلظــت پلاسمايي آن را كاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- درصـــورت مـــصرف طـــولاني مـــدت ايـــن دارو، عملكردتيروئيد بايد تحت كنترل باشد.

2- قبل ازمصرف و درفواصل هر 6-12 ماه د رمان بـا ايـن دارو، وضعيت كيسه صفرا ارزيابي شود.

3- قطع ناگهاني دارو ممكن است موجب انقبـاض كيـسه صفرا و متعاقباً بروز كوليك صفراوي و التهـاب لوزالمعـده گردد.

4- بــراي جلــوگيري از ايجــاد تحريــك و درد در محــل تزريق، ناحيه تزريق بايد دائماً عوض شود.

5- در صورتي كه اين دارو در فا صله بين دو وعده غـذايي يا موقع خواب تزريق شود، ممكن است عـوارض گوا رشـي آن كاهش يابد.

مقدار مـصرف :

در تومـورهـاي كارسـينوئيد، ترشـح كننــده گلوكــاگن وترشــح كننــده VIP، از راه تزريــق زيرجلدي ابتدا 50 ميكروگرم 1 تـا 2 بـار در روز مـصرف ميشود كه براساس پاسخ ايجاد شده بـه تـدريج تـا 200 ميكروگــرم 3 بــار در روز افــزايش مــي يابــد. در تومــور كارسينوئيد، درصورت عدم تاثيردارو بعد از يك هفته، بايد مصرف دارو قطع شود . در آكرومگالي جهت درمـان كوتـاه مدت قبل از جراحي هيپـوفيز يـا جهـت درمـان طـولاني مدت دربيماراني كه بـه سـاير روش هـا ي درمـاني پاسـخ ندادهاند يا تا زماني كه درمان با اشـعه كـاملاً اثـر خـود را اعمال كند، ازراه تزريق زيرجلدي 100-200 ميكروگرم 3 بار در روز مصرف مي شود. درصورتي كه با اين مقادير تا 3 ماه هيچگونه بهبودي حاصل نشد، مصرف دارو بايد قطـع شود.

اشكال دارويي :

Injection: 100 mcg/ml , 200 mcg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد