هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اوفلوکساسین(OFLOXACIN) - ضد باکتری

تعداد بازدید : 37887
اطلاعات دارویی

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، التهاب مزمن پروسـتات، مجـاري تنفـسي تحتـاني، پوست و بافت هاي نرم، سـوزاك بـدون عواقـب و التهـاب غيرگونوكوكي پيشابراه و گردن رحم مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اولفوكساسين از مشتقات فلوروكينولون ها و يك تركيب باكتريسيد اسـت كـه ازطريـق مهـار آنـزيم DNA ژيــراز دوبــاره ســازي، ترجمــه و تــرميم DNA باكتري را مهار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود، اما جذب آن در حضور غذا به تاخير ميافتد. پس از جذب به طور گسترده در اغلب بافت هـا ومايعـات بـدن منتشر ميشود. نيمه عمر دارو 5-8 ساعت ميباشد. دفـع اين دارو عمدتاً كليوي است.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در كودكان و نوجوانان و نيز بيماران مبتلا به صرع يا داراي سابقه ابتلا بـه صـرع و بيماران با سابقه آلرژي به اين دارو و تركيبات مشابه نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد سابقه بيماري روانـي، ابـتلاي بيمـار بـه ديابـت، G6PD، عيب كار كبد يا كليه.

 2- مشتقات كينولون ها ممكن است موجب بروز تشنج در بيماران داراي سابقه تشنج يا ساير بيماران شود.

 عوارض جـانبي :

 عـوارض جـانبي شـايع ك ينولـون هـا عبارتنـد از تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، اسـهال، سـردرد، سرگيجه، اختلال در خواب، بثورات جلدي، خـارش، تـب، آنافيلاكسي، حساسيت به نـور، افـزايش اوره و كـراتينين خون، اختلالات گذرا در آنـزيم هـا ي كبـد و بيلـي روبـين، دردعضلات و مفاصل، اختلالات خوني و تغيير در غل ظـت پروترومبين.

 تداخلهاي دارويي :

درصورت مصرف كينولـون هـا بـا داروهـاي ضـدالتهاب غيراسـتروئيدي خطـر بـروز تـشنج ممكن است افزايش يابد . داروهاي آنتي اسيد و موادجاذب جـذب ايـن دارو را كـاهش مـيدهنـد. كينولـونهـا اثـر ضـــدديابت داروهـــاي ســـولفونيل اوره، وارفـــارين و برومــوكريپتين را افــزايش مــيدهنــد. ســميت كليــوي سيكلوسپورين توسط اين دارو ها افزايش مـي يابـد . جـذب اوفلوكساسين در صورت مصرف همزمـان بـا امـلاح آهـن كاهش مييابد.

 نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد با مقدار كافي آب مصرف شود و درطول درمان نيز بيمار بايد مايعات كـافي بنوشـد . همچنـين، از قليايي كردن بيش از حدادرار بايد پرهيزكرد، چراكه خطر بروز كريستالوري با اين دارو وجود دارد.

 2- درطول مدت مصرف اين دارو در انجام كار هايي كه به مهارت نياز دارند، (بويژه رانندگي) بايد احتياط كرد.

 3- اين دارو را بايد با معده خالي مصرف كرد.

 4- درصورت بروز هرگونه واكنش روانـي، نورولوژيـك يـا حساسيت مفرط به مص رف اولي ن مقدار دارو، مصرف آن را بايد قطع كرد.

 5- در طول مـصرف ايـن دارو، بيمـار بايـد از قرارگـرفتن بيش از حد در معرض آفتـاب خـودداري كنـد . درصـورت بروز واكنش هاي حساسيت به نور مـصرف ايـن دارو بايـد قطع شود.

 مقدار مصرف :

 اوفلوكساسين در درمـان عفونـت هـا ي مجاري ادرار به مقـدار 200-400 mg/kg ترجيحـاً هـر روز صبح مصرف ميشود كه اين مقدار درصورت لـزوم در عفونتهاي مجاري فوقاني ادرار تا 400 ميليگرم دوبار در روز افزايش مي يابـد . مقـدار مـصرف ايـن دارو در درمـان عفونــتهــاي مجــاري تنفــسي تحتــاني 400 mg/day ترجيحاً هر روز صبح ميباشد كه اين مقدار درصورت لزوم تا 400 ميليگرم دوبار در روز قابل افزايش خواهدبود . اين دارو بـه مقـدار 400 ميلـيگـرم دوبـار در روز در درمـان عفونتهاي پوسـت و بافـت هـا ي نـرم مـصرف مـي شـود . اوفلوكــساسين در درمــان ســوزاك بــدون عواقــب 400 ميليگرم در يك ن وبت مـصرف مـي شـود . ايـن مقـدار در درمان التهاب غيرگونوكوكي پيشابراه و گردن رحـم 400 ميليگرم يكبـار در روز يـا در مقـادير منقـسم مـي باشـد . همچنين در درمان التهاب مزمن پروستات 200 ميليگرم دوبار در روز براي 28 روز مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg, 300 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد