هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

الانزاپین(OLANZAPINE)

تعداد بازدید : 1779

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

از ايـن دارو بـراي درمـان تظـاهرات اختلالات رواني از جمله اختلالات دوقطبي و اسكيزوفرني استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اگرچه مكانيسم اثـر ضـدجنون ايـن دارو مشخص نيـست، ولـي احتمالاًبـا عمـل آنتاگونيـستي بـر گيرندههاي منوآمين (دوپـامين و سـروتونين ) ايـن اثـر را اعمال ميكند. ولي ايـن دارو داراي اثـر آنتاگونيـستي بـر گيرندههـا ي موسـكاريني، آدرنرژيـك α1 نيـز مـي باشـد . همچنـين مـيتوانـد بـه طـور ضـعيف بـه گيرنـدههـاي . GABAa، بنزوديازپين و بتا متصل شود فارماكوكينتيك: به سرعت و به خـوبي از راه دسـتگاه گـوارش جـذب مـيشـود. در اثـر اولـين گـذر 40% دارو متابوليزه ميشـود . نيمـه عمـر دارو 30 سـاعت و ميـزان اتصال دارو به پروتئين معادل 93% ميباشد. به طور عمده در كبد متابوليزه ميشـود . دفـع دارو از طريـق ادرار (7% تغيير نيافته و 57% به صورت متابوليـت ) ومـدفوع (30%) صورت ميگيرد.

موارد منع مصرف :

درصـورت حـساس يت مفـرط بـه فرآورده نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درتعدادكمي از بيماران، مصرف اين دارو موجب بروز سندرم بدخيم نورولپتيك ميشود. اين سـندرم بـا علائـم سفتي عضلاني، هيپرپيركـسي، تغييـرات روانـي، نـبض و فشارخون نـامنظم، تاكيكـاردي، تعريـق شـديد، آريتمـي قلبـي، ميوگلوبينـوري، نارسـايي حـاد كليـوي مـشخص ميگردد. درصورت مشاهده علائم فوق مصرف دارو را بايد فوراًقطع كردو نسبت به درمان علائم مذكور اقدام نمود.

2- در موارد زير اين دارو بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود.

3- بيماري آلزايمـر، بيمـاري قلبـي - عروقـي، بيمـاري عــروق مغــزي، بيمــاري تنفــسي، پاركينــسون، صــرع، عفونتهاي حاد، اختلال عملكرد كبدي يا كليوي، سـابقه يرقان، كم كاري تيروئيد، مياستني گراو ، بزرگي پروستات، گلوكوم با زاويه بسته، سالمندان، سرطان پستان وابسته به پرولاكتين خون.

4- درصورت بروز اختلالات حركتي ديررس، مصرف دارو را بايد فوراًقطع كرد.

5- قطع مصرف دارو به تدريج و طي حداقل 1-2 هفتـه انجام ميشود. در صورتي كـه قطـع يكبـاره مـصرف دارو ضروري باشد، بيمار بايد تحت نظر باشد.

عوارض جانبي :

آژيتاسـيون، اخـتلالات شخـصيتي يـا خلقــي، اخــتلالات بينــايي، ســردرد، يبوســت، افــزايش فشارخون، خواب آلودگي، بيقراري، سرگيجه ، التهاب بيني، خشكي دهان، افزايش اشـتها ، افـت فـشارخون وضـعيتي، افزايش ضربان قلب، درد قفـسه سـينه، ادم، درد مفاصـل، علائم پاركينسون، اختلالات حركت ي خارج هرمي، لـرزش اندامها از عوارض جانبي مهم دارو محسوب ميشوند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مضعفهاي CNS و الكل موجب ميشـود تـااثر تـضعيف CNS تشديد شود . مصرف همزمان اين دارو با دارو هـا ي كاهنده فشارخون، باعـث افـزايش تـاثير دارو هـا ي پـائين آورنده فشارخون ميشـود . ايـن دارو موجـب كـاهش اثـر آگونيستهاي دوپامين و لوودوپا مـي شـود . كاربامـازپين، امپرازول و ريفـامپين باعـث افـزايش كليـرانس الانـزاپين مـيشـوند، در حاليكـه فلووكـسامين حـذف الانـزاپين را كاهش مي دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـاي آنتيكولينرژيـك موجـب تـشديد اثـر آنتـي كـولينرژيكي ميشود. به دليل عوارض كبـدي در مـصرف الانـزپين بـا داروهاي با اثر سميبر كبد بايد احتياط نمود.

نكات قابل توصيه :

1- به دليل ايجاد خواب آلودگي و كاهش هوشياري، لازم است بيماران تحـت درمـان درهنگـام راننـدگي و كـار بـا ماشين آلات احتياط لازم را بعمل آورند.

2- در آغازدرمان با اين دارو، به دليل بروز كلاپس ناشي از افت فشارخون، بيمار بايد تحت مراقبت پزشكي باشد.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان:

بـراي درمـان اختلالـت دو قطبـي ابتـدا 10-15 mg، يكبــار در روز مــصرف مــيشــود. ســپس براساس نيـاز و تحمـل بيمـار، در فواصـل يـك هفتـه اي ميتـــوان مقدارمـــصرف روزانـــه را 5 mg افـــزايش داد. مقدارنگهدارنده بايد براساس حداقل مقـدارموردنياز بـراي درمان تعيين گردد . بـراي درمـان اخـتلالات دوقطبـي در بيماراني كه ليتيم يا والپروات دريافـت مـي كننـد، مقـدار 10 mg از الانـزپين يكبـار در روز مـصرف مـيشـود. در درمــان اســكيزوفرني ابتــدا 5-10 mg يــك بــار در روز مصرف ميشود و س پس روزانه مقـادير 5 mg هـر هفتـه يكبار تا دستيابي به حداقل مقدار موثر، اضافه ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد