هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اولئاكرات (OLEA CRAT)

گیاهی

تعداد بازدید :914

موارد مصرف :

اولئاكرات در درمان زيـادي فـشارخون بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 فلاونوييد ها و پروسيانيد ينهـا ي موجـود دركراتاگوس موجب افزايش جريان خون كرونر و كـاهش مقاومت عروقي ميشود. اين دارو داراي اثـرات اينـوتروپ مثبت ميباشد. اثرات قلبـي كراتـاگوس ناشـي از افـزايش نفوذپذيري غشا نسبت به كلسيم ميباشد. همچنين وقفه فسفودي استراز به همراه افزايش ميزان C-AMP داخل سلول ميباشد. اولئاكرات احتمالاً باعـث افـزايش جريـان خون كرونر، افزايش جريان خون محيطي (درسر، عضلات اسكلتي و كليه )، كاهش جريان خون محيطي (درپوست و دسـتگاه گـوارش)، كـاهش مقاومـت محيطـي و كـاهش فشارخون ميگردد.

 اجــزاء فــرآورده:

اولئــاكرات از مجموعــه گيــاهــان زيرتشكيل شده است:

برگ زيتون 32/5%

ميوه سرخ وليك 32/5%

ميوه قرهقات 20%

ميوه عناب 10%

برگ پونه 5%

مواد موثره:

 فلاونوييدها، پروسيانيدينها، اولئوروپئين.

 موارد منع مصرف :

دركودكـان زيـر 12 سـال و سـه ماهه اول بارداري منع مصرف دارد.

 هشدارها:

1-بيماران تحت درمان با دارو هاي قلبي – عروقي بـه اثـرات فارماكولوژيـك كراتـاگوس حـساستـر ميباشـند، بنابراين مصرف اين فرآورده در افراد فوق بايد بـا احتيـاط صورت گيرد.

2- ايمني مصرف اين فرآورده د ر سه ماهه دوم و سـوم دوران بارداري وشيردهي به اثبـات نرسـيده اسـت، بـااين وجود منافع آن در برابر مضار آن سنجيده شود.

3-فرآوردههاي حاوي كراتاگوس بايد حتمـاً بـا نـسخه پزشـك تجـويز گـردد و درطـول درمـان ضـربان قلـب و فشارخون به طور مرتب كنترل شود.

عوارض جانبي:

1- بامصرف فرآ وردههاي حاوي كراتاگوس عوارضي نظير سرگيجه، تهوع، خستگي، تعريق و راش هاي جلـدي (روي دست) گزارش شده است.

2-مــصرف مقــادير بــالاي كراتــاگوس مــيتوانــد هيپوتانسيون، آريتمي قلبي و خوابآلودگي ايجاد نمايد.

 تـداخلهـاي دارويـي:

كراتـاگوس موجـود در ايـن فرآورده:

1-اثرات گليكوزيدهاي قلبي را تشديد ميكند.

2-درمصرف همزمـان بـا بتـابلوكر هـا مـي توانـ د موجـب افزايش فشارخون شود.

3- از آنجـا كـه داراي اثـر ضـدآريتمي مـشابه داروهـاي آنتيآريتمي Class III ميباشد ، مـصرف همزمـان آنهـا توصيه نميشود.

4-موجب وقفه جريان روبه داخل كانال هاي پتاسـيمي و در نتيجه اف زايش پتانسيل عمل در سلولهاي بطني قلـب ميشود. داروهايي كه مكانيسم عمل مـشابه دارنـد ماننـد Cisapride احتمالاً با كراتاگوس تداخل داشته، بنابراين مصرف همزمان آنها توصيه نميشود.

 مقدار مصرف :

 روزي 2 تـا 3 بـار، هربـار يـك قاشـق غذاخوري اولئاكرات را در يك ليوان آب جوش بـه مـدت 15 دقيقه دم كرده پس از صاف نمودن ميل نمايند.

 اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد