هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اکسالی پلاتین - OXALIPLATIN

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :5221

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو بـه همـراه فلوئورواوراسـيل و اسيد فولينيك در درمان سرطان متاسـتاتيك كولوركتـال به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

اكسالي پلاتين در محلولهاي فيزيولوژيك تحت واكنش هاي غيرآنزيمي بـه مـشتقات فعـال تبـديل ميشود. در اين رابطه، چندين گونه فعال به طـور مـوقتي تشكيل مي شوند كه به طور كووالانس به ماكرومولكول هـا متـصل شـده و پيونـد متقـاطع داخـل زنجيـره اي و بـين زنجيرهاي با DNA تـشكيل مـي دهنـد كـه باعـث مهـار n و تقسيم DNA ميشود.

فارماكوكينتيــك:

بعــد از تجــويز داخــل وريــدي، اكسالي پلاتين به طور وسيعي در بدن توزيع شده و به طور غير قابل برگشتي به گلبول هاي سرخ متصل مي شود. دارو به طور وسيعي به تركيبات فعال و غيرفعال متابوليزه شده و عمدتاً از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

1- اكــسالي پلاتين نبايــد دره بيمــاراني كــه از قبــل بــه نوروپاتيهاي حسي يا تضعيف استخوان مبتلا هـستند يـا دربيماران مبتلا به اختلالات شديد كليوي تجويز شود.

2- در صورت وجـود حـساسيت مفـرط، ايـن دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- آزمايشات نورولوژيك بايستي در طي دوره درمـان بـا دارو، در فواصل منظم انجام شود و در صورت نيـاز مقـدار مصرف دارو كاهش يابد.

2- شمارش منظم خوني باي د در طول دوره درمان انجـام شده و دارو درماني تا زمان بازيابي سلولهاي خوني، نباي د مجددا تكرار شود.

عوارض جانبي :

كم خوني ، آرترالژي، درد قفسه سـينه، سـرفه مـداوم، تنگـي نفـس، ادم، سـندروم دسـت و پـا، واكنشهاي محل تزريق، لكوپني يا نـوتروپن ي، نوروپـاتي، استوماتيت، ترومبوسيتوپني و ترومبوآمبولي ، درد شكمي، بــياشــتهايي، كمــردرد، اســهال، يبوســت، ســرگيجه، سوءهاضمه، خـستگي، تـب، سـردرد، بـي خـوابي، تهـوع، رينيـت، لـرز، عفونـت بخـش فوقـاني دسـتگاه تـنفس و استفراغ با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو با تـضعيف كننـده هـاي مغز استخوان و با واكسن هاي حاوي ويروس زنده تـداخل دارد.

نكات قابل توصيه :

1- در صـورت انجـام ايميونيزاسـيون،ً مراتـب بايـد بـه پزشك اطلاع داده شود.

 2- بيمار باي د از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداري نمـوده و در صـورت بـروز علائـم تـب و لـرز، سـرفه، يـا Hoarseness، كمر درد يا ادرار دردناك ، فورا به پزشك مراجعه نمايد.

3- در صورت بروز تهوع، استفراغ، دهيدراسيون، سرفه يا اشكال در تنفس، بايد فورا به پزشك اطلاع داده شود.

4- در صورت مشاهده خونريزي يا كوفتگي غير معمول، مدفوع سياه و Tarry، خون در ادرار يا مدفوع يا لك ههاي قرمز ته سنجاقي در پوست ، با يد فـورا بـه پزشـك اطـلاع داده شود.

5- در صورت بروز قرمزي، درد يـا ادم در ناحيـة تجـويز دارو، بايد فورا به پزشك اطلاع داده شود .

6- براي كنترل نوروپاتي حسي، از مصرف نوشيدني هاي خنك، قطعه هاي يخ همراه با نوشيدني ها، قرار گـرفتن در هواي سرد و تماس با اجسام سرد بايد اجتنـاب شـود . در صورت قرار گرفتن در معـرض هـواي سـرد، پوسـت بايـد پوشيده باشد و از تـنفس عميـق خـودداري شـود . بـراي خروج اجسام از يخچال و فريزر، بايد از دستكش اسـتفاده شود. در ضمن نبايستي قطعات يخ را روي بدن قـرار داد . در هواي گرم، از سرعت بالاي كولرها نبايد استفاده نشود.

7- براي انجام اعمال دندانپزشكي با يد بـا پزشـك خـود مشورت شود. در استفاده از مسواك، نـخ دنـدان و خـلال دندان نيز بايد احتياط كنيد.

8- قبل از لمس كردن چشمان يا بردن دست هـا داخـل حفرات بيني، دستها بايد شسته شوند.

9- بيمار بايد مراقب بريدگي هاي ن اگهاني با اجسام تميز باشد.

10-از انجام فعاليت هـايي نظيـر ورزش كـه خطـر ايجـاد آسيب و كوفتگي دارد، بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

مقـدار اكـساليپلاتين از راه انفوزيـون وريدي (كه در 250-500 ml گلوكز 5% حل شده اسـت 85 طي 2-6 ساعت تجويز مي شـود . در 2 با مقدار mg/m صورت كنت رل عوارض سمي در حد معمول، مقدار مصرف دارو ممكن است در فواصل دو هفته اي تكرار شود كـه در صـورت نيـاز كـاهش مـييابـد. دارو حتمـاً بايـد قبـل از فلوئورو- پيريميدينها تجويز شود. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد