هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اگزازپام(OXAZEPAM)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1032

موارد مصرف :

اين دارو در كوتاه مـدت بـراي درمـان اضطراب، به عنوان داروي كمكـي در اضـطراب همـرا بـه افسردگي، درمان علائم قطع مصرف الكل مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

از طريـق خـوراكي بخـوبي جـذب ميشود. اتصال آن بـه پـروتئين هـاي پلاسـما بـالا اسـت . متابوليسم آن كبدي ودفع آن از طريـق كليـه مـي باشـد .. نيمه عمر پلاسمايي آن 5-15 ساعت است . زمـان شـروع اثر دارو پس ازمصرف يك مقدار واحد به سرعت جذب آن و پس از مصرف مقادير متعدد به سرعت و ميـزان تجمـع دارو و به نوبه خود به نيمه عمر دفع وكليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها :

1- دربيماريهاي تنفسي، ضـعف عـضلاني، بيمـاران بـا سابقه مصرف نابجاي دارو يا افراد بـا اخـتلال شخـصيتي، مسموميت شديد با الكل همراه بـاعلائم حيـاتي تـضعيف شده، اغماء، شوك، گلوكوم حاد با زاويه بسته يا اسـتعداد ابتلا به آن بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

2- درافراد مسن، نارسايي كبدي و كليـوي، نوجوانـان و افراد به شدت بيمار ، مقدارمـصرف دارو بايـد كـاهش داده شود.

3- مصرف طولاني مدت يا مقادير زيـاد بنزوديـازپين هـا خطـر بـروز وابـستگيهـاي روانـي و جـسمي را افـزايش ميدهد.

عوارض جانبي :

خواب آلـودگي و منگـي در روز بعـد از مصرف، اغتشاش شعور، عدم تعـادل (بخـصوص در افـراد مسن)، فراموشي، وابستگي، تحريك پذيري غيرعادي و در برخي موارد سردرد، سرگيجه، افت فـشارخون، اشـكال در تكلم، افسردگي، تاكيكاردي و تپش ق لب، تاري ديد، تغيير ميل جنسي، خستگي و ضعف غيرعادي از عوارض جانبي اين دارو هستند. تداخلهاي دارويـي : مـصرف همزمـان بـا دارو هـا ي مـــضعف CNS، ازجملـــه ضـــددردهـــاي مخـــدر،بيهـــوشكننـــدههـــاي عمـــومي، مهاركننـــدههـــاي مونـوآميناكـسيداز، ضدافـسردگيهـاي سـه حلقـه اي و داروهاي پائ ين آورنده فشارخون كه باعث تـضعيف CNS ميشوند (مانند كلونيدين و متيل دوپا ) و رزرپـين ممكـن است اثر مضعف CNS اين دارو ها را تشديد نمايد. مصرف همزمـان بنزوديـازپينهـا بـا ايتراكونـازول و كتوكونـازول ممكن است سبب مهار متابوليسم اين دارو ها و در نتيجـه افزايش غلظت پلاسمايي آنها شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- اگربعد از چند هفته اثر درماني دارو كاهش يابد، بايد به پزشـك مراجعـه و از افـزايش مقدارمـصرف خـودداري شود.

3- به منظور كاهش احتمال بـروز علايـم قطـع مـصرف دارو، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

4- به علـت بـروز سـرگيجه، منگـي و خـواب آلـودگي، از رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارنـد، بايد خودداري گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: در درمان اضطراب، 10-30 ميليگرم سـه بار در روز مـصرف مـي شـود . بـه عنـوان تـسكين بخـش - خوابآور در درمـان علائـم قطـع مـصرف الكـل، 15-30 ميليگرم 3 يا 4 بار در روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد