هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اکس کاربازپین - OXCARBAZEPINE

تعداد بازدید : 4441

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ايـن دارو بـه عنـوان داروي اصـلي يـا كمكي در درمان حملات تشنجي پارشيال در بزرگـسالان و بـه عنـوان داروي كمكـي در درمـان حمـلات تـشنجي پارشيال در كودكان 4-16 سال مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر ضد تشنجي اين دارو بخوبي شناخته نشده است . بنظر مي رسد اثر فارماكولوژيك ايـن دارو عمدتا از طريق متابوليت 10- مونوهيدروكسي اعمال مي شود . انسداد كانال هاي سديمي حساس به ولتاژ ناشي از اين متابوليت سب ب پايداري غـشاء سـلول هـاي عـصبي تحريك شده مي شود.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو بطــور كامــل از مجــراي گوارش جذب مي شود . غذا بر روي سرعت و ميزان جذب تاثير ندارد . 40% از دارو به آلبومين سرم پيوند مـي يابـد . اين دارو در كبد بـه سـرعت و بـه ميـزان زيـاد متـابوليزه مـيشـود. نيمـه عمـر دارو 2 سـاعت و زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج غلظت سرمي 4/5 ساعت مي باشـد . بـيش از 95% از دارو بصورت متابوليت از طريق كليه دفـع مـي شود.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به اكس كاربازپين و متابوليت آن، اين دارو نبايـد مـصرف شود. هشدارها در موارد زير، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود. سابقه حساسيت مفرط به كاربامازپين، كاهش سديم خون در طول درمان با اين دارو، انـدازه گيـري غلظـت سـديم سرم ضروري است.

عوارض جانبي :

آتاكسي، ديد غيـر طبيعـي، دو بينـي، نيستاگموس، سرگيجه، افسردگي ذهني، احساس بهبودي كاذب، عفونت مجاري تنفسي فوقاني، تطابق غير طبيعـي، الكتروانسفالوگرام غير طبيعي، كبودي، تب، كاهش سديم خون، كاهش فشار خون، سميت عصبي، فراموشي، كنترل ضعيف حركات بدن، فارنژيت، سينوزيت، بثـورات جلـدي، احساس تـشنگي، عفونـت مجـاري ادراري و واژينيـت بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

داروهـاي ضـد صـرع كـه القـاء كنندههاي P450 هستند (كاربامازپين، فنوباربيتال، فنـي توئين و والپروئيك اسيد )، غلظـت پلاسـمايي ايـن دارو و متابوليت آن را كاهش مي دهند . اين دارو و متابوليـت آن غلظت پلاسمايي داروهاي خـوراكي جلـوگيري كننـده از بارداري را كـاهش مـي دهنـد. ايـن دارو و متابوليـت آن سبب كاهش غلظت پلاسمايي وراپاميل مي شود.

نكات قابل توصيه :

1- مراجعه منظم به پزشك براي بررسي پيشرفت درمـان ضروري است.

2- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه نمود.

3- به دليل احتمال بروز خواب آلودگي، سـرگيجه، تـاري ديد و دوبيني، ضعف و عـدم همـاهنگي عـضلات، هنگـام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايـد احتياط نمود. 

4- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يـا نشـسته بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان تشنج، به عنـوان داروي كمكـي، مقدار مصرف 300 ميلـي گـرم دو بـا ر در روز مـي باشـد . مقدار مصرف بر حسب نيـاز و تحمـل بيمـار تـا حـداكثر 600 mg/day در فواصل يك هفته، ممكن است افزايش يابد. براي شروع درمان ضد تشنج، به عنوان داروي اصلي، ابتدا 300 ميلي گرم دو بار در روز مصرف مي شود . مقدار مصرف دارو بر حسب نياز و تحمل بيمار ممكـن اسـت تـا 300 mg/day در فواصل هر 3 روز افزايش يابد.

كودكان:

به عنوان داروي كمكـي در درمـان تـشنج در كودكان 4-16 سال، ابتدا 8-10 mg/kg/day دو بار در روز در مقادير منقسم يكسان، تا حـداكثر 600 mg/day مصرف مي شود . مقدارمـصرف نگهدارنـده بـراي كودكـان 20-29 كيلــوگرم 29/1-39 ،900 mg/day كيلــوگرم 1200 mg/day و بالاي 39 كيلـوگرم 1800 mg/day ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 150 mg, 300 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد