هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پاكليتكسل - PACLITAXEL

تعداد بازدید : 1184

رده بارداری : D

موارد مصرف :

پاكليتكـسل در درمـان كارسـينوماي تخمدان و پستان مصرف مي شود. ايـن دارو همچنـين در درمان ساير كارسينوماها مصرف شده است.

مكانيسم اثر :

پاكليتكسل يـك داروي ضـدميكروتوبول است كه با جلوگيري از دپليمريزه شدن باعث ثابت شـدن ميكروتوبولها ميشود.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم دارو كبدي اسـت و نيمـه عمر آن بين 5/3-17/4 ساعت است . مقدار قابـل تـوجهي از پاكليتكسل و متابوليـت هـاي آن از طريـق صـفرا دفـع ميشوند.

هشدارها:

درصورت وجود ضعف فعاليت مغز اسـتخوان يا اختلالات قلبـي، تجـوي ز دارو بايـد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

كم خـوني، واكـنش هـاي حـساسيتي، كاهش گلبول هاي سفيد يا نوتروپني و كاهش پلاكت هاي خون از عوارض شايع پاكليتكسل هستند.

نكات قابل توصيه :

1- بـه خـاطر احتمـال بـروز واكـنشهـاي حـساسيتي، بيماراني كه پاكليتكسل را دريافت ميكنند بايـد حـداقل طي نيم ساعت اول انفوزيون دارو تحت كنترل باشـند . بـا اين وجـود در صـورت بـروز علائـم خفيـف واكـنش هـاي حساسيتي، نبايد مصرف دارو را قطع كرد.

2- پاكليتكسل قبل از تزريـق وريـدي حتمـاً بايـد رقيـق شود.

3- درصورت وجود نوروپاتي محيطي و يا نوتروپني شديد مقدار مصرف بعدي بايد 20درصد كاهش يابد.

مقــدار مــصرف:

در درمـان كارسـينوماي تخمـدان 135 طـي 24 سـاعت انفوزيـون 2 وپستان مقـدار mg/m وريدي مي شود كه اين مقدار هر 21 روز تكرار مـي شـود . بـراي جلـوگيري از بـروز واكـنشهـاي حـساسيتي همـه بيماران بايـد قـبلاً كورتيكوسـتروئيد، ديفـن هيـدرامين و سايمتيدين دريافت كنند.

اشكال دارويي :

Injection: 6 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد