هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پاميــدرونات ديســديم(PAMIDRONATE DISODIUM)

تعداد بازدید : 920

مــوارد مــصرف:

 داروي پاميــدرونات ديســديم در درمان زيادي متوسط تا شـديد كلـسيم خـون همـراه بـا بدخيمي (بـا يـا بـدون متاسـتازهاي اسـتخواني )، درمـان بيماري پاژة استخوان و در درمان ضايعات اسـتئوليتيك و درد استخوان در م ولتيپل ميلوما يا متاستازهاي استخواني همراه با سرطان سينه استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو باعث مهار طبيعي و غير طبيعي بازجذب استخوان ميشود.

 فارماكوكينتيك:

بعد از تجويز داخـل وريـدي، حـدود 20-55% از مقدار دارو به صـورت تغييـر نيافتـه طـي 72 ساعت از راه ادرار دفع مي شود، در حاليكه باقيمانـده دارو عمدتاً توسط استخوان به دام افتاده و بسيار آهـسته دفـع ميشود. كليرانس كليـوي دارو در بيمـاران بـا اخـتلالات شديد كليوي آهستهتر ميباشد.

 موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به بيفسفوناتها، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1-ايـن دارو در بيمـاران قلبـي و در بيمـاراني كـه عمـل جراحي تيروئيد براي آنها انجام شده اسـت و در بيمـاران مبتلا به اختلالات شديد بخش فوقاني دسـتگاه گـوارش ، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2-اين دارو نباي د به صور ت تزريق يك جاي وريدي تجويز شود.

 3-در طي دوره درمان، الكتروليـت هـاي سـرم، كلـسيم و فسفات بايستي به طور منظم اندازه گيري شوند.

 4-سرعت انفوزيون در بيماران با اختلالات شديد كليـوي ممكن است كاهش يابد.

 عوارض جـانبي :

 تـب و علائـم شـبيه آنفلـونزا شـايع ميباشند، اما معمولاً بـه طـور خـود بـه خـودي برطـرف ميشـوند . ترومبوفلبيـت و واكـنش هـاي شـديد موضـعي متعاقب تجويز يك جاي دارو رخ مي دهند. از ديگر عوارض ميتوان به كاهش كلسيم خـون، كـاهش فـسفات خـون، كاهش منيزم خون و كاهش يا افزايش فشار خـون اشـاره نمود.

 تداخلهاي دارويي:

 پاميدرونات ديسديم نبايد با محلول هاي انفوزيون حـاوي كلسيم (نظير محلول رينگر ) مخلوط شود . مصرف بعـضي از بي فسفوناتها با داروهاي ضد التهاب غيـر اسـتروئيدي ممكن است منجر به افزايش شـيوع عـوارض گوارشـي يـا كليوي شـود . اثـرات كاهنـده كلـسيم خـون ايـن دارو در تجويز همزمان با آمينوگليكوزيدها ممكـن اسـت افـزايش يابد.

 نكات قابل توصيه:

 1-به بيمار بايد توصـيه شـود كـه رژيـم غـذايي خـود را تنظيم نموده، فعاليت خود را محدود كـرده و در صـورت بروز تهوع و استفراغ، از داروهاي ضد تهوع استفاده نمايد.

 2-تب از عوارض جانبي شايع دارو مي باشد كه معمولاً به طــور خــود بــه خــودي برطــرف مــيشــود. خــستگي و خواب آلودگي نيز از عوارض شايع دارو هستند.

 3-در صورت بروزه احساس سوزش، بي حسي، درد معده، تب، تحريك يا درد در محل تزريق، خستگي، ادم، تهـوع، بياشتهايي، اسهال، يبوست، استفراغ، بي خـوابي، التهـاب دهان، اشكال در تنفس، درد عـضلات، خـواب آلـودگي و اشكال در دفع ادرار فورا بايد به پزشك مراجعه نمود.

 4-در موارد بيماري پاژه يا ضايعات استئوليتيك م ولتيپل ميلوما، بيمار در حد كافي بايد مايعات دريافت نمايد.

 مقدار مصرف:

ديسديم پاميدرونات از راه انفوزيون آهسته داخل وريدي تجويز مي شـود . حـداكثر سـرعت انفوزيـون 60mg/hr و حـداكثر غلظـت آن 60 mg در 250 ml سـديم كلرايـد 0/9% مـيباشـد. در هيپركلـسمي بـدخيم، كـل دوز دارو (15-90 mg) طي يك انفوزيون يـا در دوزهـاي منقـسم طي 2-4 روز تجويز مي شود. در صورت نياز درمان تجديد ميشود. در بيماران مبتلا به ضايعات اسـتئوليتيك و درد استخوان در مالتيپـل ميلومـا يـا متاسـتازهاي اسـتخواني همراه با سرطان سينه، دارو از راه انفوزيون داخل وريـدي با دوز 90 mg، هر 3-4 هفته يك بار تجويز مي شـود . در درمــان بيمــاري پــاژه، 30 mg از دارو از راه انفوزيــون آهسته هفتـه اي يـك بـار بـراي 6 هفتـه (كـل دوز برابـر 180 mg)يا 30 mg در هفته اول و سپس 60 mg يك هفته در ميان بـراي 6 هفتـه (كـل دوز برابـر 210 mg)تجويز مي شود. اين دوره هاي درماني ممكـن اسـت هـر 6 ماه تكرار شـده و در صـورت نيـاز كـل دوز تـا 360 mg ميتواند افزايش يابد.

 اشكال دارويي::

Powder For Injection: 30 mg, 90 mg

Injection (concentrate): 90 mg/10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد