هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پانکرونیوم بروماید(PANCURONIUM BROMIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي

تعداد بازدید :1079

مـوارد مـصرف:

 ايـن دارو بـه عنـوان داروي كمـك بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنتـرل بيمـار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شـود . همچنـين براي لوله گذاري داخـل نـاي و جراحـي هـائي كـه نـسبتاً طولاني مدت هستند و شل شدن ع ضلات در آنها ضرورت دارد، و كاهش شدت انقباضات عضلاني ناشـي از حمـلات تشنجي مصرف شده است.

مكانيسم اثر :

اين دارو با اسـتيل كـولين در اتـصال بـه گيرندههاي كلينرژيك صفحه محركه انتهايي رقابـت و بـا مهار انتقال عصبي، پاسخ صفحه محركه انتهايي به استيل كولين را كاهش مي دهد و باعـث فلـج عـضلات اسـكلتي ميشود. فارماكوكينتيــك: متابوليــسم دارو كبــدي (مقــادير جزيي) است. نيمه عمر دفع دارو 114-116 دقيقه اسـت . زمان رسيدن به حداكثر غلظت 3-4/5 دقيقه و بـسته بـه مقدار مصرف اسـت . دفـع دارو كليـوي (80%) وصـفراوي (10%) است. بعد از تزريق دارو، 90% پاسخ پرشي عضلات در كمتر از 60 دقيقه به حالت عادي باز ميگردد.

 هشدارها:

1- به دليل اثر واگوليتيك، خطر برادي كاردي يا كـاهش فشار خون ناشي از دارو هاي مخدر كاهش مي يابد. امـا در بعضي بيماران خطر بروز تاكيكاردي يا افزايش فشارخون، بيشتر مي شود. تاكيكاردي بـا ايـن دارو شـاي عتـر از سـاير داروهاي مسدد عصبي-عضلاني است.

 2- در عيب كار كبد وكليه ممكنست اثر دارو طـولاني تـر شود.

 3- مصرف مقادير بيش از حد آن ممكن اسـت منجـر بـه ضعف مداوم تنفسي يا آپنه و كلاپس قلبي شود . براي بـه حداقل رساندن خطر مصرف بيش از حد، توصيه مي شـود از يك تحريك كننده اعصا ب محيطي، براي پيگيري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

عوارض جـانبي :

افـزايش فـشارخون، تـاكي كـاردي، خــارش پوســت، افــزايش ترشــح بــزاق وراش پوســتي از عوارض جانبي مهم ونسبتاً شايع دارو ميباشند. تـداخلهـاي دارويـي: دارو بـا آمينوگليكوزيـدهـا، بيحسكنندههاي موضعي تزريقي، كاپرئومايـسين، خـون سيتراته، كليندامايسين، لينكومايسين، پلـي ميكـسين هـا ، گليكوزيدهاي ديژيتالي، پروكائين آميد و كينيدين تداخل دارد.

نكات قابل توصيه :

1- در هيپرترمــي، طــول وشــدت اثــر دارو افــزايش و در هيپوترمي طول و شدت اثر دارو كاهش مييابد.

 2- دارو اثر شناخته شد هاي رو ي هوشياري يا آستانه درد ندارد. لذا به عنوان داروي كمكي در جراحي، بايـد مقـدار كافي از داروي بيهوشي به كار رود.

 3- دارو به ميزان كمتري از ساير دارو هاي مسدد عصبي - عضلاني باعث آزاد شدن هيستامين ميشود. 4- مقــدار مــصرف دارو درصــورت مــصرف همزمــان بــا بيهوش كننده هاي عمومي مثل اتر، انفلـوران و ايزوفلـو ران بايد به 33-50درصد كـاهش يابـد يـا مقـدار مـصرف آن توسط يك تحريك كننده اعـصاب محيطـي تعيـين شـو د. ميزان اين كاهش با هالوتان كمتر است.

 مقدار مصرف:

 بزرگــسالان: ابتــدا 0/04-0/1 mg/kg بــه صــورت وريدي تجويز مي شود. سـپس مقـدار 0/01 mg/kg هـر 20-60 دقيقه به مقـدار مـصرف اوليـه اضـافه مـي شـود . درصورت نيـاز بايـد مقـدار مـصرف تنظـيم شـود . بعـد از بيهوشي با ايزوفلوران يا انفلو ران يا بيماراني كه به منظـور لولـهگــذاري داخــل نــاي، سوكــسينيل كــولين دريافــت كردهاند، 0/04 mg/kg ابتدا بـه صـورت وريـدي تجـويز ميشود. سپس براساس پاسخ بيمار تنظيم مـي شـود . بـه منظور لوله گذاري داخل نـاي، مقـدار 0/06-0/1 mg/kg تزريق وري دي مي شود. بعد از مصرف دارو براي لوله گذاري داخــل نــاي، شــرايط مناســب بــراي لولــه گــذاري طــي 2-3 دقيقه به دست ميآيد. كودكان: مقدار مصرف را ميتوان براساس پاسخ بيمار به مقدار مصرف تست به ميزان 0/02 mg/kg تعيين نمـود . دركودكان با سن يك مـاه و بيـشتر مقـدار مـصرف مثـل بزرگسالان است.

 اشكال دارويي :

Injection: 4 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد