هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنتوپرازول - PANTOPRAZOLE

گوارشی

تعداد بازدید :14167

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان بيمـاري برگـشت محتويـات معـده بـه مـري، زخـم پپتيـك، پيـشگيري از زخمهاي ناشي از مصرف NSAIDs و سـندرم زولينجـر اليسون مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

اين دارو با مهار پمپ پروتـوني، از توليـد اسيد مي كاهد و لذا سطح pH معده و گاسترين سـرم را افزايش مي دهد.

فارماكوكينتيك:

اوج غلظت پلاسمايي 2 – 2/5 ساعت پس از مصرف ايجاد مي شود . فراهمي زيستي دارو حدود 77% است. پيوند دارو به پروتئين هاي پلاسما 98% اسـت . ايـن دارو بطـور گـسترده در كبـد متـابوليزه مـي شـود . متابوليتها عمدتا از طريق ادرار دفع مي شوند . نيمه عمر حذف دارو 1 ساعت است كه در نارسايي كبـدي طـولاني تر مي شود . در بيماران مبتلا به سيروز، نيمه عمر حـدود 3-6 ياعت مي باشد.

عوارض جانبي :

از عـوارض شـايع ايـن دارو مـي تـوان سردرد، اسهال ، بثورات جلدي، كهير و سرگيجه را نام برد.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضدانعقاد خوراكي مانند وارفارين باعـث افـزايش اثر وارفارين مي گردد . مصرف همزمان اين دارو با ديازپـام و دارو هاي ضد صرع، مانند فني توئين، باعـث افـزايش اثـر اين داروها مي گردد.

مقدار مصرف :

توجه: هر 11/28 ميلي گرم از پانتوپرازول سديم، تقريبـا معادل 11 ميلي گرم پانتوپرازول است.

در درمان برگشت محتويات معده به مري، مقـدار مـصرف 20-40 ميلي گرم يكبار در روز براي 4 هفته است كه در صورت نياز دوره درمان به 8 هفته افـزايش مـي يابـد . بـه عنوان مقدار نگهدارنده، درمان با 20-40 mg/day ادامه مي يابد . در درمان زخم پپتيك، 40 ميلي گـرم يكبـار در روز مص رف مي شود . درمان معمولا بـراي زخـم دوازدهـه 2-4 هفته و براي زخم معده خوش خيم 4-8 هفته ادامه مي يابد . براي ريشه كني هليكوباكتر پيلـوري، درمـان بـا اين دارو همراه بـا دو داروي ضـد بـاكتري در يـك رژيـم دارويي سه گانه يك هفته اي انجام مي شود . رژيـم مـوثر شامل 40 ميلي گرم پانتوپرازول دو بـار در روز همـراه بـا 500 ميلي گرم كلاريترومايسين دو بـار در روز و يكـي از دو داروي آموكسي سيلين (يـك گـرم دو بـار در روز ) يـا مترونيدازول (400 ميلي گرم دو بـار در روز ) مـي باشـد . اين دارو در زخم ناشـي از مـصرف NSAIDs بـا مقـدار 20 mg/day مــصرف مــي شــود . در ســندرم زولينجــر اليسون، مقدار اوليه 80 mg/day است كه سپس مقـدار مصرف بر اساس نياز بيمار تنظيم مي شود . مقـادير بـيش از 80 ميلي گرم، بايد در دو مقدار منقسم مصرف شوند.

اشکال دارویی :

قرص،کپسول،ویال

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد