هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پارومومايـسين(PAROMOMYCIN)

تعداد بازدید : 1010

مـوارد مـصرف:

پارومومايـسين يـك آنتـيبيوتيـك آمينوگليكوزيــد اســت كــه از راه خــوراكي در درمــان عفونتهاي تك ياختهاي ماننـد آميبيـاز رودهاي مـصرف ميشود. اين دارو همچنين بـراي كـاهش فلـور ميكروبـي روده پيش از عمل جراحي يـا در اغمـاي كبـدي مـصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

پارومومايــسين يــك آنتــي بيوتيــك آمينوگليكوزيد است كه برروي برخي از تـك ياختـه هـا از جمله آميب و ليشمانيا و كريپتوسپوريديم نيز موثر است.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو از راه خــوراكي جــذب نميشود وبدون تغيير از طريق مدفوع دفع ميگردد.

هشدارها :

1 -درصورت وجود ضايعات زخم دار رودهاي، جـذب ايـن دارو از طريق روده و به ميزان اندك امكـا نپـذير اسـت و ممكن است موجب بروز عوارض جانبي دارو شود.

2 -مصرف مداوم يا مكرر آنتـي بيوتيـك هـا ممكـن اسـت موجــب بــروز مقاومــت ميكروبــي و رشــد بــيش از حــد بــاكتريهــا و قــارچهــاي غيرحــساس و در نتيجــه بــروز عفونتهاي ثانويه گردد.

3 -بين اين دارو و نئومايـسين مقاومـت متقـاطع وجـود دارد.

عوارض جانبي :

اين دارو بالقوه يك داروي سمي بـراي كليه و گوش است . مصرف مقادير زيـاد ايـن دارو ممكـن است با عوارضي ماننـد تهـوع، اسـتفراغ، كرامـپ شـكمي واسهال همراه باشد . مصرف طولاني مدت اين دارو ممكن است موجب بروز استئاتوره و اسهال شديد شود.

نكات قابل توصيه:

1 -اين دارو را ميتوان با غذا مصرف كرد.

2 -در صورت بروز وزوزگوش، عي ب شنوايي يا سـرگيجه، بايد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف اين دارو در بزرگسالان و كودكان در درمان آميبياز رودهاي day/kg/mg 30-20 در مقادير منقسم همـراه بـا غـذا، بـراي مـدت 10-5 روز ميباشد. براي كاهش فلور ميكروبي روده در كبـد، مقـدار day/g 4 در مقادي ر منقسم با فواصل زمـاني ثابـت بـراي مدت 6-5 روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(Sulfate as (mg 250: Capsule

(Sulfate as (ml 5/mg 125: Syrup

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد