هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پگاسپارگاز - PEGASPARGASE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1298

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پگاسپارگاز براي درمـان لوسـمي حـاد ليمفوبلاستيك در بيماراني كه به L- آسپاراژيناز در رژيم درماني خود نياز دارند ، اما حساسيت مفرط بـه آن نـشان ميدهند، استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

رشد سلولهاي طبيعي و سرطاني بدخيم به در دسترس بودن مواد غذايي و كوفاكتورهـاي خاصـي كــه بــراي ســاخت پــروتئين نيــاز اســت، بــستگي دارد . L- آسپارژيناز يك آمينو اسيد غير ضروري اسـت كـه در سرطانهاي بدخيم با منشاء لمفوئيدي، توانايي ساخت آن وجـــود نـــدارد. حـــذف ســـريع آســـپاراژين توســـط L- آسپاراژيناز، سلولهاي لوكميك را ميكشد.

فارماكوكينتيــك:

بعــد از تجــويز داخــل وريــدي پگاسپارگاز سطوح L- آسـپارژيناز بـراي حـداقل 15 روز قابل اندازه گيري مـي باشـد . سرنوشـت متـابوليكي و روش حذف پگاسپارگاز نامشخص مي باشد. مقادير كمـي از دارو از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به پگاسپارگاز، خونريزي همراه با تجويز قبلي آسـپاراژيناز و در بيماران مبتلا به پانكراتيت فعال يا بيماراني با سابقه پانكراتيت، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- بيمـاراني كـه بـه L- آسـپاراژيناز حـساسيت نـشان ميدهند، ممكن است بـه پگاسـپارگاز نيـز واكـنش هـاي آلرژيك نشان دهند.

2- اثرات لكوپنيك و ترومبوسيتوپنيك پگاسپارگاز ممكن است منجر به افزايش شيوع بعضي عفونت هـاي ميكروبـي دهـان، تـأخير در بهبـودي و خـونريزي از لثـه شـود. در صــورت وقــوع لكــوپني و ترومبوســيتوپني، عمليــات دندانپزشكي بايد تا زمان بازگشت تعداد سلولهاي خـوني به حد طبيعي به تعويق انداخته شود.

3- در صورت وجود اختلالات ذيل بايستي منـافع تجـويز دارو در برابر خطر احتمالي آن بايد سنجيده شود درمان با داروهـاي ضـد انعقـاد، سـابقه وجـود اخـتلالات خونريزي دهنده ، وجود آبله مرغان يا سابقه تماس اخير با آن، Herpes Zoster، ديابـت مليتـوس، اخـتلال عمـل كبدي، انفيلتراسـيون سـلول تومـور مغـز اسـتخوان و در بيماران دچار مشكلات مغز استخوان به علت تجويز قبلـي داروي سيتوتوكسيك يا اشعه درماني.

عوارض جانبي :

شيوع عوارض جانبي در بالغين نـسبت به كودكان بيشتر مـي باشـد . تنهـا اسـتثناء واكـنش هـاي حساسيت مفرط مي باشد كـه ميـزان شـيوع در كودكـان بيشتر است . بعضي از محققين به كـاهش قابـل ملاحظـه فعاليــت آســپاراژيناز پلاســما عليــرغم تجــويز مــداوم آسپاراژيناز اشاره نموده اند كه به حساسيت مفرط silent معروف است ، زيرا ممكن قبل از يا در عدم حضور واكنش حساسيت مفرط قابل مشاهده از لحاظ بـاليني، رخ دهـد . سميت كبدي در اكثر بيماران و سميت عصبي در بعـضي بيماران مشاهده شده است . واكنشهاي آلرژيك، افـزايش قند خـون، ، آسـيب كبـدي و پانكراتيـت ، تـب، احـساس ناخوشي، تهوع و استفراغ با مصرف اين دار و گزارش شـده است.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو با داروهاي ضـد التهـاب غيـر اسـتروئيدي، آسـپيرين، ديپيرايـدامول، هپـارين و وارفارين تداخل دارد . بيماران دريافت كننـده پگاسـپارگاز در صورت دريافت داروهايي بـا خـواص ضـد انعقـادي ، در معرض افزايش خطـر خـونريزي هـستند . پگاسـپارگاز بـا داروهاي مضعف مغز اسـتخوان و بـا واكـسن هـاي حـاوي ويروس زنده تداخل دارد. 

نكات قابل توصيه :

1- بيمار بايد مقادير زيادي مايعات مصرف نمايد.

2- درمان با دارو بايد عليـرغم ايجـاد تهـوع و اسـتفراغ، ادامه يابد.

3- قبل از انجام هر گونه ايميونيزاسيون بايد بـا پزشـك مــشورت شــود . ســاير اعــضاي خــانواده نيــز بايــد از واكسيناسيون با واكسن خوراكي پوليو ويروس خـودداري كننـد. همچنـين از تمـاس بـا افـرادي كـه ايـن واكـسن خوراكي را دريافت كرده اند ، بايد خودداري شود يا اينكـه اين افراد از ماسك هاي پوشاننده دهـان و بينـي اسـتفاده نمايند.

4- بيمار از تماس با افراد مبتلا به عفونت بايد اجتنـاب نمايد. در صورت وقوع تب و لرز، سرفه يـا hoarseness، درد پهلو يا كمر و دفع دردناك ادرار، بايد فورا به پزشـك اطلاع داده شود.

5- در صورت مشاهده خونريزي يا كوفتگي غير معمول، مدفوع سياه tarry، وجـود خـون در ادرار يـا مـدفوع يـا لكه هاي قرمز ته سنجاقي بـر روي پوسـت ، بايـد فـورا بـه پزشك اطلاع داده شود.

6- بيمار قبـل از انجـام عمليـات دندانپزشـكي بايـد بـا پزشك خود مشورت نمايد و در اسـتفاده از مـسواك، نـخ دندان و خلال دندان نيز احتياط نمايد.

7- بيمار باي د قبل از تماس دست با چـشمان يـا داخـل نمودن دست در بيني، دستها را بشويد.

8- بيمار باي د در هنگام استفاده از اجـسام تيـز، مراقـب بريدگيهاي ناگهاني باشد.

9- از انجام ورزش ها يا فعاليت هـايي كـه امكـان وجـود آسيب يا كوفتگي وجود دارد، بايد خودداري شود.

10- در صـورت مـشاهده قرمـزي، درد يـا ادم در محـل تزريق، بايد فورا به پزشك اطلاع داده شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

دارو از راه داخل وريدي يا داخل عـضلاني 2500 هــر 14 روز يــك بــار تجــويز 2 بــا مقــدار IU/m ميشود.

كودكان:

مقدار دارو در كودكاني كـه سـطح بـدن آنهـا بيشتر يا مساوي 0/6 متر مربع مي باشد، مشابه بزرگسالان است.. در كودكان با سطح بدن كمتـر از 0/6 متـر مربـع، مقـدار مـصرف از راه داخـل عـضلاني يـا داخـل وريـدي 82/5 IU/kg هر 14 روز يك بار مي باشد.

اشكال دارويي :

Powder For Injection : 3750 IU

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد