هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنی سیلین بنزاتین - PENICILIN G BENZATHINE

تعداد بازدید : 832

مــوارد مــصرف:

 ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريايي حساس به پني سـيلين، از جملـه بيمـاري يـاز، التهاب حلق و سيفليس و به عنوان پيشگيري از ابـتلا بـه تب روماتيسمي مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو به آهستگي در محل تزريـق (عضلاني) آزاد و پس از هيدروليز به پني سيلين G تبديل ميشود و درنتيجه، غلظت سرمي مطلوب، اگرچـه كمتـر، اما به مدت طولاني تري نسبت به ساير پنـي سـيلين هـا ي تزريقي ايجاد مي كند. اوج غلظت سـرمي دارو پـس از 24 ساعت ايجاد خواهد شد.

مــوارد منــع مــصرف :

 درصــورت وجــود ســابقه بيماريهاي گوارش بويژه كوليـت ناشـي از آنتـي بيوتيـك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 هشدارها:

در بيماران مبتلا به عيـب كاركليـه وسـابقه بيماريهاي گوارشي بويژه كوليت ناشـي از آنتـي بيوتيـك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان پني سيلينها بـا متوتركـسات منجـر بـه كـاهش ك ليـرانس متوتركـسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- اين دارو فقط بايد از راه تزريق عميق عضلاني مصرف شود و نبايد از راه وريدي، داخل شريان يـا زيرجلـدي يـا نزديك عصب تزريق شود.

 2- تزريق پني سيلين G بنزاتين بايد به صورت آهـسته و پيوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.

 3- مخلوط كردن پنـي سـيلين هـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا توصيه نميشود.

 4- درصـورت بـروز اسـهال، بـدون مـشورت بـا پزشـك ازمصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

 مقدار مصرف:

بزرگـسالان: در درمـان عفونـتهـاي باكتريـايي، 1/2 ميليون واحد، در يك نوبت و در پيشگيري مداوم از ابـتلا بــه عفونــتهــاي اســترپتوكوكي در بيمــاران بــا ســابقه روماتيسم قلبي، مقدار 1/2 ميليون واحد هر 3-4 هفته به صورت عضلاني تزريق ميشود. در درمان سيفليس (اوليه، ثانويه و تاخيري )، مقدار 2/4 ميليون واحد در يك نوبت و در ســيفليس مرحلــه ســوم و نوروســيفليس مقــدار 2/4 ميليون واحـد هفتـ هاي يكبـار بـه مـدت 3 هفتـه تزريـق عضلاني ميشود. كودكان: در فارنژيت گــــروه A(استــرپتــوكــوكـي)در شيرخواران و كودكان با وزن تا 27/3 كيلـوگرم مقـدار 300،000-600،000 واحد در يك نوبت و در كودكان بـا وزن بيش از 27/3 كيلوگرم مقدار 900،000 واحد در يك نوبـت تزريـق عـضلاني مـيشـود. در پيـشگيري از تـب روماتيـسمي 1/2 ميليـون واحـد هـر 2 يـا 3 هفتـه و در درمان سيفليس اوليه و ثانويه 500،000 u/kg به صورت مقدار واحد تزريق عضلاني ميشود.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection: 600,000 units 1,200,000 uni

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد