هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنـيسـيلامين(PENICILLAMINE)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :885

مـوارد مـصرف:

پنـيسـيلامين در درمـان بيمـاري ويلسون و پيشگيري از ايجاد آسيب بافتي مصرف ميشود. اين دارو همچنين در درمـان بيمـاران مبـتلا بـه آرتريـت روماتوئيد شديد و فعال كه به ساير درم انها پاسـخ نـداد ه اند و بيماراني كه مبـتلا بـه تـشكيل سـنگ هـاي فلـزات سنگين (بويژه مس و سرب) هستند، استفاده ميگردد.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو با جيـوه، سـرب، مـس، آهـن و احتمالاًساير فلزات سنگين كمپلكس محلول در آب ايجاد ميكند. بعنوان ضد روماتيسم به نظر مي رسد فاكتور هاي روماتوئيد و كمپلكسهاي ايمني را كاهش مي دهد.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو در كبد متـابوليزه مـي شـود . زمان لازم براي شروع اثر در بيماري ويلـسون 3-1 مـاه و در بيماري آرتريت روماتوئيد 3-2 ماه ميباشد. اين دارو از راه كليه ها و مدفوع دفع ميشود.

هشدارها:

 1 -در افراد باسابقه ابتلا به آگرانولوسـيتوز يـا كـم خـوني آپلاستيك، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2 -مصرف طولاني مدت آن باعـث كـاهش گويچـه هـاي سفيد خون شـده و احتمـال بـروز عفونـت در انـدام هـاي مختلف از جمله لثه و د هان وجود دارد . لذا در اوايـل و در طول درمان، شمارش سلولهاي خون بايد انجام پذيرد.

 3 -احتمال بروز مسموميت خوني در بيماران با سـن 65 سال يا بيشتر وجود دارد.

 4 -چنانچه متعاقب يك سال مصرف دارو بهبودي حاصل نگرديد، مصرف دارو بايد قطع گردد.

 عوارض جانبي :

 اسهال ، سرگيجه، تهوع يا استفراغ، درد خفيف معده، كاهش يا از بين رفتن حـس چـشايي، تـب، دردمفاصل، بثورات پوستي، كهير، خارش و يا تـورم غـدد لنفاوي از عوارض جانبي دارو هستند.

 تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا كاهنـده هـاي فعاليـت مغـز اسـتخوان، تركيبـات طـلا و داروهــاي كاهنــده سيــستم ايمنــي بــدن (بــه غيــر از گلوكوكورتيكوئيدها) ممكن اسـت احتمـال بـروز عـوارض جانبي شديد خوني و كليـوي ايـن دارو را افـزايش دهـد . مصرف همزمان ا ين دارو با دارو هاي مكمـل آهـن ممكـن است باعث كاهش اثر پنيسيلامين گردد.

 نكات قابل توصيه:

1 -قطع ناگهاني دارو ممكـن اسـت باعـث بـروز عـوارض حساسيتي گردد.

 2 -براي بيماراني كـه مبـتلا بـه زيـادي سيـستئين ادرار هستند، مصرف مقادير زياد مايعـات (بخـصوص در شـب ) اهميت دارد.

 3 -دارو بايد با معده خالي مصرف گردد.

 4 -ازمصرف همزمان اين دارو با فرآورده هاي حاوي آهـن بايد خودداري شود.

 5 -بهبـودي معمـولا پـس از 6 تـا 12 هفتـه اول درمـان حاصل ميشود.

مقدار مصرف:

 بزرگسالان: به عنوان عامل شلات كننـده، مقـدار 250 ميليگرم چهار بار در روز مصرف ميشود. به عنوان داروي ضد آرتريت روماتوئيد ، ابتدا مقـدار 250-125 ميلـي گـرم يك بار در روز بطور يكجا مصرف ميشود و سـپس مقـدار مصرف در صورت لزوم و تحمل بيمار هر 3-2 ماه يك بـار بــه ميــزان day/mg 250-125 تاحــداكثر day/g 5/1 افزايش مي يابد. به عنـوان ضدسـنگ هـاي ادراري، مقـدار 500 ميليگرم چهار بار در روز مصرف ميشود. به عنـوان پــادزهر در مــسموميت بــا فلــزات ســنگين، مقــدار day/g 5/1-5/0 بمدت 2-1 ماه مصرف ميشود. كودكان: به عنوان عامل شلات كننده در كودكـان كـم سـن، مقـدار day/250mg يكجـا و همـراه بـا آب ميـوه مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

mg 250: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد