هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنی سیلین جی( PENICILLIN G)

ضد باکتری

تعداد بازدید :613

موارد مصرف :

ايـن دارو در درمـان التهـاب عفـونتي لــوزههــا، التهــاب گــوش ميــاني، بادســرخ، آنــدوكارديت اســترپتوكوكي، مننژيــت مننگوكــوكي، پنومــوني و درپيشگيري از عفونت پس از قطع اندام هاي حركتي مصرف ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه آلـرژي بـه پنيسيلينها ، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

در بيماران مبتلا به عيـب كاركليـه وسـابقه بيماريهاي گوارشي بويژه كوليت ناشـي از آنتـي بيوتيـك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزم ان پنـي سـيلين G پتاسيم با دارو هاي مهاركننده آنزيم مبـدل آنژيوتانـسين، داروهاي مـدر نگهدارنـده پتاسـيم و مكمـل هـاي حـاوي پتاسيم ممكن است موجب افزايش غلظت خوني پتاسـيم شـود. مـصرف همزمـان مـدرهـاي نگهدارنـده پتاسـيم و مكملهاي پتاسيمي بـا پنـي سـيلين G پتاسـيم تزريقـي سبب افز ايش تجمع پتاسيم س رم ميشود. مصرف همزمان پنيسيلينها با متوتركسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركسات و درنتيجه مسوميت با اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه :

1 -قبل از مصرف اين دارو و سـاير پنـي سـيلين هـا بايـد ســـابقه آلـــرژي و حـــساسيت بـــه پنـــي ســـيلينهـــا، سفالوسپورينها و اريترومايسين مشخص شود.

2 -دوره درمان با اين دارو، به ويژه در درمان عفونت هـا ي استرپتوكوكي بايد كامل شود.

3 -مخلوط كردن پنـي سـيلين هـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا توصيه نميشود.

4 -درصـورت بـروز اسـهال، بـدون مـشورت بـا پزشـك ازمصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: اين دارو به صورت تزريق عضلاني، تزريـق آهسته وريدي يا انفوزيون وريدي مصرف ميشـود . مقـدار مـصرف آن 5-1 ميليـون واحـد در روز هـر 6-4 سـاعت ميباشد. كودكان: درمننژيت باكتريايي در نـوزادان بـا وزن تـا 2 كيلوگرم kg/u 50000-25000 هر 12 ساعت در طـول هفته اول زندگي و سپس kg/u 50000 هـر 8 سـاعت و در نوزادان با وزن 2 كيلوگرم و بيشتر kg/u 50000 هـر 8 ســـاعت در طـــول هفتـــه اول زنـــدگي و ســـپس kg/u 50000 هر 6 سـاعت تزريـق عـضلاني يـا وريـدي ميشود. در سـيفليس مـادرزادي، kg/u 50000 هـر 12 ساعت براي هفته اول زندگي و سپس kg/u 50000 هـ ر 8 ساعت براي 14-10 روز بعدي از راه عضلاني يا وريدي تزريق ميشود. در درمـــان سـاير عفونـت هـا در نـوزادان kg/u 30000 هــــر 12 ســــاعت و در شــــيرخواران و كــودكــــان kg/u 16667-8333 هر 4 ساعت تزريـق عضلاني يا وريدي ميشود.

اشكال دارويي:

as (units 000,000,1: Injection For Powder

(Potassium

as (units 000,000,5: Injection For Powder

(Sodium or Potassium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد