هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنی سیلین وی(PENICILLIN V)

ضد باکتری

تعداد بازدید :806

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان التهـاب عفـوني لوزهها، التهاب گوش مياني، بادس رخ و بـراي پيـشگيري از ابتلا به تب روماتيسمي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

73-60 درصـد دارو از راه خـوراكي جذب ميشود و پس از 1-5/0 ساعت غلظـت سـرمي آن به اوج مي رسد. نيمه عمر دارو 1-5/0 ساعت است كـه در صورت عيب كار كليه تا 4 ساعت افزايش مي يابـد . پيونـد ايــن دارو بــه پــروتئين 80 %مــيباشــد. 40-20 %دارو از طريق ادرار به صورت تغييرنيافته دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه آلرژيك بـه پنيسيلينها ، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

در صورت وجود سابقه بيماري هاي گوارشي بويژه كوليت وابسته به آنتي بيوتيك وعيب كار كليه . ايـن دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده اند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي خـوراكي جلـوگيريكننـده از بـارداري حـاوي استروژن، ممكن است جذب اين دارو هـا را كـاهش دهـد ومنجــر بــه بــارداري ناخواســته شــود . مــصرف همزمــان پنيسيلينها با متوتركسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه :

1 -دربيماران مبتلا به عيب كار كليـه بـه كـاهش مقـدار مصرف دارو نيازي نيست، مگراينكه عيب كار كليه شـديد باشد.

2 -درصـورت بـروز اسـهال، بـدون مـشورت بـا پزشـك ازمصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان : مقــدار مــصرف ايــن دارو 500-250 ميليگرم هر 6 ساعت يكبار و حـداقل 30 دقيقـه قبـل از غذاميباشد. در عفونت هاي شديد اين مقدار تا 1 گرم هـر 6 ساعت افزايش مييابد.

كودكان: دركودكان تا سن يكسالگي 5/62 ميلـي گـرم ، دركودكان با سن 5-1 سال 125 ميليگرم و در كودكـان با ســن 12-6 سال 250 ميليگـرم هـر 6 سـاعت يكبـار مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(IU 000,800 (mg 500: Tablet

,ml 5/ mg 125: Solution Oral For

(IU 000,200(

as (ml 5/IU 000,200: Suspension Oral For

as (ml 5/IU 000,400), Benzathine

(Benzathine

as (5ml/mg 250: Suspension Oral For

(potassium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد