هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنتاگاسترين(PENTAGASTRIN)

گوارشی

تعداد بازدید :848

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پنتاگاسترين به عنـوان داروي كمكـي براي تشخيص عملكـرد ترشـحي اسـيدمعده در بيمـاران مـشكوك بـه فقـدان اسـيدمعده، كـمخـوني پرنيـسيوز، گاستريت آتروفيك و يا كارسـينوم معـده، بعـد از اعمـال جراحي واگوتومي يا برداشـت قـسمتي از معـده، مـصرف ميشود. اين دارو همچنـين در تـشخيص زخـم دوازدهـه وتشخيص تومور زولينگر-اليسون مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

پنتاگاسترين، يك پلي پپتيد صناعي است كه به دليل مـشابهت بـا گاسـترين طبيعـي، سـلول هـاي مسئول ترشح اسيدمعده را وادار به ترشح اسيد مينمايد.

 فارماكوكينتيـك:

 پـس از تزريـق بـه سـرعت جـذب ميگردد. اثر آن پس از 10 دقيقـه قابـل مـشاهده اسـت . حداكثر پاسخ 20-30 دقيقه بعد از تجويز ظاهر ميشـود ، طول اثر آن حداكثر 60-80 دقيقه است . نيمـه عمـر دارو 10 دقيقه و دفع آن كليوي است.

موارد منع مصرف :

در افراد با زخم هـاي عميـق و يـا سوراخشدگي حاد، انسدادي و يا خونريزي دهنده دسـتگاه گــوارش، حــساسيت يــا آيديوســنكرازي نــسبت بــه پنتاگاسترين نبايدمصرف شود.

 هشدارها :

 1- در افراد مبتلا بـه بيمـاري فعـا ل مجـاري صـفراوي، كبدي، يا لوزالمعده با احتياط مصرف شود.

2- مقادير بيش از ميزان توصيه شده باعث مهـار توليـد اسيدمعده ميگردد.

 3- بيضرري مـصرف دارو در بـارداري و بـراي كودكـان اثبات نشده است.

 عوارض جانبي :

 ايجاد گاز در معـده، تهـوع و اسـتفراغ، درد معده و احساس دفع فوري، مدفوع از عوارض جـانبي شايع دارو مي باشـند . همچنـين در بعـضي افـراد واكـنش حساسيتي پوستي ايجاد ميكند.

 تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ضداسـيد هـا، داروهــاي آنتــيكولينرژيــك، ســايمتيدين، رانيتيــدين و امپـرازول بـه دليـل تـاثير در ميـزان ترشـح و آزادسـازي اسيدمعده در آزمايش تشخيصي تداخل ميكنند.

 نكات قابل توصيه :

 1-شــب قبــل از انجــام آزمــايش، از خــوردن غــذا و چهارساعت پيش از انجام آن از نوشيدن مايعات خودداري شود.

 2- ازمــصرف داروهــاي آنتــياســيد پــيش از آزمــايش خودداري شود.

 24 -3 ســاعت قبــل از آزمــايش ازمــصرف دارو هــاي آنتيكولينرژيك، سايمتيدين، رانيتيدين و هر دارويي كـه بر ميزان اسيدمعده تاثير ميگذارد، خودداري شود.

 4- درصورت بيماري هاي صفراوي، اخـتلالات كليـوي و التهاب حاد پانكراس، تحريك ترشح آن زيمهاي پـانكراس و بيكربنات وافزايش ترشح صفرا ممكن است نامطلوب باشد. 5- اين فرآورده بايد در 2-8 درجه سـانتيگراد نگهـداري شود. از انجماد فرآورده جلوگيري شود.

مقدار مصرف :

مقدار 6 mcg/kg بصورت زيرجلـدي يــا داخــل عــضلاني و يــا 0/6 mcg/kg/hr بــه صــورت انفوزيون وريدي (رقيق شده در سرم نمكي 0/9%) تجـويز ميگردد. بعد از تزريق دارو چهار بار به فاصـله 15 دقيقـه يا شش بار بفاصله 10 دقيقه محتويات معده آسپيره شده ومقدار اسيدترشح شده اندازهگيري ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection: 0.5 mg/2ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد