هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنتامیدین - PENTAMIDINE

ضد انگل

تعداد بازدید :1687

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمـان پنومـوني ناشـي از پنوموسيستيس كاريني، لشمانياي احشائي (كـالا - آزار )، لشمانيوز پوستي و تريپانوزومياز مصرف مي شود.

هشدارها :

1- احتمال كاهش شديد فشار خون پس از تجويز وجـود دارد (فشار خون پايه بايد ابتدا تثبيت شده و تجـويز دارو به بيمار در حالت خوابيده صورت گيرد ). فشار خون بايـد در حين تجويز به دقت انـدازه گيـري شـده و در فواصـل منظم تا انتهاي درمان تحت نظر قرار گيرد.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود كاهش و افزايش فشار خون ، كاهش يا افزايش قند خـون، لكوپني، ترومبوسيتوپني، كم خوني، بارداري و شيردهي.

3- آزمايشات پاراكلينيكي بايد مطابق آنچه كه در بروشور اين فرآورده توصيه شده است، انجام شود.

4- پرسنلي كه اين دارو را براي تجويز آماده نمـوده و بـه بيمار تجويز مي كنند، بايد حداكثر احتياط را نموده تا بـه خود زياني وارد ننمايند.

5- از تزريق مستقيم داخل وريدي به صورت بولوس بايـد حتيالامكان اجتناب نمود و هرگز تزريق نبايد بـا سـرعت صورت گيرد . تزريق داخل عضلاني بايد به صورت عميق و ترجيحاً داخل ناحيه سرين انجام شود.

عوارض جانبي :

واكنشهاي شديد و گاهي كـشنده بـه لحاظ كاهش فشار خون، كاهش قند خـون ، پانكراتيـت و آريتمــي مــشاهده شــده اســت . همچنــين لكــوپني، ترومبوسيتوپني، نارسايي كليوي حـاد، و كـاهش كلـسيم خون گزارش شده اسـت . آزوتمـي ، نتـايج غيـر عـادي در آزمايشات عملكرد كبد، كم خوني ، افزايش پتاسيم خـون، تهوع، استفراغ، گيجي، سنكوپ، گر گرفتگي، افزايش قنـد خون، بثورات جلدي ، اخـتلال در احـساس مـزه، سـندرم استيون - جانسون، تنگي برونش (در صورت استنشاق كه ميتواند بـا تجـويز قبلـي برونكوديلاتورهـا از آن اجتنـاب شود)، سرفه، كوتاهي تنفس، خـس خـس، نـاراحتي، درد،سـفتي، آبـسه و نكـروز عـضله در محـل تزريـق ، از سـاير عوارض جانبي اين دارو هستند.

مقدار مصرف :

در پنوموني ناشـي از پنوموس يـستيس كاريني، از طريق انفوز يون داخل وريدي 4 mg/kg/day حداقل به مـدت 14 روز (در مـوارد نارسـايي كليـه، ايـن مقدار بايد مطابق دستورالعمل بروشور كاهش داده شـود )، تزريق مي شود . در درمان لشمانياي احشايي (كالا- آزار )، از طريق تزريق عميق عضلاني، 3-4 mg/kg يك روز در ميان تا حداكثر 10 تزريق (مجموعا) مصرف مي شـود . در صورت نياز، مصرف دارو ممكن است تكرار شود . در درمان لــشمانياي پوســتي، از طريــق تزريــق عميــق عــضلاني، 3-4mg/kg يك يا دو بار در هفته تا هنگامي كه ضـايعه برطرف شود ، مصرف مي شود . در درمان تريپانوزوميـاز ، از طريق تزريق عميق عضلاني يـا انفوزيـون داخـل وريـدي، 4mg/kg روزانه يا يك روز در ميـان مجموعـاً بـه تعـداد 7-10 تزريق مصرف مي شود. 

اشكال دارويي :

Powder For Injection : 300 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد