هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنتازوسـين(PENTAZOCIN)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :991

موارد مـصرف :

پنتازوسـين بـراي كنتـرل درد هـا ي متوسط تاشديد تجويز ميشود. فارماكوكينتيك: اين دارو از طريق خـوراكي وتزريقـي بخوبي جذب ميشود. پنتازوسـين در كبـد متـابوليزه و از طريق كليه ها دفع ميشود. نيمه عمـر دارو 2-3 سـاعت و پيوند دارو به پروتئين پلاسـما متوسـط مـيباشـد . زمـان شــروع اثــر دارو از راه عــضلاني 15-30 دقيقــه و از راه وريدي 2-3 دقيقه مـي باشـد . طـول مـدت اثـر دارو 2-3 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود اسـهال شديد همراه بـا كوليـت پـسودوممبران ناشـي از مـصرف سفالوســپورينهــا يــا پنــيســيلينهــا، اســهال ناشــي از مسموميت، ضعف حادتنفسي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان انجام شود.

2- حمله شديد آسم، بيماري تنفـسي، بيمـاري التهـاب روده و انفاركتوس ميوكارد.

3- مصرف اين دارو در افراد وابسته به سـاير اپيوئيـد هـا بايد با احتياط صورت گيرد . چون موج ب بروز علائم قطـع مصرف ميشود.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (بخـصوص در شـروع مــصرف)، يبوســت، خــوابآلــودگي، كــاهش فــشارخون وتــضعيف تــنفس در مقــادير مــصرف زيــاد، مــشكل در ادراركردن، اسپاسم صفرا يا مثانه، خشكي دهـا ن، تعريـق، سردرد، گرگرفتگي صورت، سرگيجه، كاهش ضربان قلب، تپش قلب، افـت فـشارخون ريـوي، كـاهش دمـاي بـدن، توهم، حالت خماري، تغيير خلق وخو، وابـستگي بـه دارو، اختلال در تفكر، تنگي مردمـك چـشم، بثـورات جلـدي، كهير و خارش از عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمـان پنتازوسـين بـا الكل يا ساير دارو هاي مضعف باعث تشديد تضعيف CNS ميشود و ايجاد ضعف تنفسي و كاهش فشارخون ميكند. مصرف همزمان با دارو هاي شبه اتروپيني موجب احتباس ادرار و يبوسـت شـديد ودر مـواردي انـسداد فلجـي روده ميگردد. مصرف نالتركسون دربيماراني كـه بـه دارو هـا ي ضددرداوپيوئيدي وابستگي جـسمي دارنـد، ممكـن اسـت سبب برو ز علائم قطـع مـصرف شـود . در صـورت مـصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز ممكن است واكنشهاي خطرناك بروز كند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارونبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- اگر پـس از چندهفتـه مـصرف دارو، پاسـخ مطلـوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشـك مقـدار مـصرف دارو نبايد افزايش يابد.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه، تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- ازمصرف فرآورده هاي حاوي الكـل و سـاير دارو هـاي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

5- درصـورت بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي، منگـي و احساس كاذب سرخوشي بايد احتياط نمود.

6- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

7- قبـل از قطـع مـصرف دارو پـس از مـصرف طـولاني مدت، بايد با پزشك مشورت شود . قطع تـدريجي مـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضـددرد، 30 ميلـي گـرم از راه عضلاني، وريدي يا زيرجلدي هـر 3-4 سـاعت در صـورت نياز تزريق ميشود. در جراحي زايمان، از راه عـضلاني 30 ميليگرم بصورت مقدارواحد يا 20 ميليگرم از راه وريدي هنگامي كه انقباضات منظم مي شوند، تزريق ميشـود . در صورت نياز هر 2-3 ساعت از راه وريدي تكـرار مـي شـود (حداكثر 2-3 نوبت).

اشكال دارويي :

(Injection: 30 mg/ml (as Lactate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد