هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنتوكسيفيلين(PENTOXIFYLLINE)

تعداد بازدید : 1153

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان بيمـاري عـروق محيطي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

پنتوكسيفيلين يك مشتق گزانتين است . اين دارو يك گشاد كننده عروق است ولي فعاليـت عمـده آن كاهش ويـسكوزيته خـون، احتمـالا از طريـق اثـر بـر قابليت تغيير شكل دادن گويچه هاي قرمز و ميزان تجمـع و چسبيدن پلاكت ها مـي باشـد . ايـن دارو سـبب افـزايش جريان خون به بافت هاي ايسكميك مـي شـود و اكـسيژن رساني به بافت ها را در بيماران مبـتلا بـه بيمـاري عـروق محيطي بهبود ميدهد. اين دارو همچنين فـشار اكـسيژن را در كورتكس مغز و مايع مغزي نخاعي افزايش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بسهولت از مجـرا ي گـوارش جذب ميشود. ايـن دارو داراي اثـر متابوليـسم عبـور اول كبدي است . بعضي از متابوليـت هـاي دارو فعـال هـستند . نيمـه عمـر دارو 0/4 – 0/8 سـاعت اسـت. اغلـب داروي مـصرف نـشده طـي 24 سـاعت از طريـق ادرار و عمـدتا بصورت متابوليت دفع ميشود.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو در مـوارد خـونريزي مغزي، خونريزي شـديد شـبكيه، آريت مـي شـديد قلبـي و انفاركتوس حاد عضله قلب نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مقدار مصرف اين دارو در بيمـاران مبـتلا بـه بيمـاري شديد كبد و نارسايي شديد كليه بايد كاهش يابد.

2- اين دارو در موارد بيماري ايسكميك قلـب يـا كـاهش فشار خون، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

تهوع، اخـتلالات گوارشـي، سـرگيجه، سردرد، برافرئختگي، آنژين، تـپش قلـب، آريتمـي قلبـي و واكنشهاي حساسيت مفرط با مـصرف ايـن دارو گـزارش شده است.

تداخل دارويي :

اثر داروهـاي كاهنـده فـشار خـون در صورت مصرف همزمان با اين دارو تشديد ميشود. سـطح سرميتئوفيلين در صـورت مـصرف همزمـان بـا ايـن دارو افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد همراه بـا غـذا مـصرف شـود تـا از بـروز اختلالات گوارشي جلوگيري شود.

2- به منظور دستيابي به پاسخ مطلوب، درمان با اين دارو ممكن است 2-8 هفته ادامه يابد.

مقدار مصرف :

مقدار 400 ميلي گرم سـه بـار در روز مصرف ميشود. مقدار مـصرف نگهدارنـده ايـن دارو 400 ميلي گرم دو بار در روز ميباشد.

اشكال دارويي :

Extended Release Tablet: 400 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد