هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرفنازين - PERPHENAZINE

تعداد بازدید : 2299

موارد مـصرف :

پرفنـازين در اسـكيزوفرني و حـالات رواني، ماني ا و درمان كمكي كوتاه مدت اضـطراب شـديد، تحريكات رواني - حركتـي، هيجـان و تحريكـات رفتـاري شديد وناگهاني، استفراغ و تهوع شديد بكار ميرود.

فارماكوكينتيك:

پرفنـازين پـس از مـصرف خـوراكي، سريع ولي ناكامل جذب گرديده، تحـت تـاثير متابوليـسم عبور اول كبدي قرارگرفته وغيرفعال ميگردد. متابوليتها و مقـــدارناچيز داروي تغييرنيافتـــه عمـــدتاً از راه ادرار ومقداري نيز از طريق صفرا دفع ميگردند . پيوند ايـن دارو به پروتئين پلاسما بسيار زياد است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود بيماري قلبي (كمي يا زيـادي شـديد فـشارخون )، ضـعف شـديد CNS، كومــا، ســندرم مــادرزادي QT طــولاني، ســابقه آريتمي قلبي و نقايص ژنتيكي كه سبب كـاهش فعاليـت 450 2D6 شود، نبايد مصرف گردد. ايزوآنزيم P.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود الكليسم حاد، ديـسكرازي خـوني، آسـيب شـديد مغـزي، تصلب عروق مغزي، كاهش ذخيره قلبي مانند بي كفـايتي دريچه ميترال، بي كفايتي عروق مغـزي، فئوكروموسـيتوم، بيكفايتي كليه، سندرم Reye، عيـب كـار كبـد، سـابقه حساسيت به هر يك از فنوتيازينها.

2- بررسي حركت غيرطبيعـي و مـشاهده دقيـق علائـم اوليه ديسكينزي، درفواصل منظم درطـول درمـان، بـويژه درسالخوردگان و بيمااراني كـه مقـادير زيـاد دارو مـصرف نموده يا به مدت طولاني تحـت درمـان هـستند، توصـيه ميشود.

عوارض جانبي :

آثار خارج هرمـي خـصوصاً ديـستوني، بـويژه بامقـادير مـصرف زيـاد شـايعتر بـوده و درمـصرف طولاني مدت ديسكينزي ديررس ممكن است بروز نمايـد .

خـواب آلـودگي، سـستي، كـابوسهـاي شـبانه، بيخـوابي، بيثباتي، افـسردگي، خـشكي دهـا ن، يبوسـت، احتبـاس ادراري، تاري ديدو احتقان بينـي و كـاهش فـشارخون از عوارض شايع دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف آن همـراه بـا دارو هـا ي ضدآريتمي ونيز دارو هاي ضدهيستامين نظير ترفنـادين و آستميزول يا مسدد گيرنده بتا مانند سوتالول، خطر بـروز آريتمي بطني را افزايش ميدهـد . داروهـا ي ضدافـسردگي خصوصاً انواع سه حلقه اي سبب افزايش غلظـت خـوني و نيز اثـرات ضدموسـكاريني ايـن دارو ميگردنـد . پرفنـازين ممكــن اســت باعــث كــاهش آســتانه تــشنج شــده وبــا اثرداروهاي ضدصرع مقابله نمايد. مصرف اين دارو همراه با داروهايي مانند متوكلوپراميد و ليتيم خطر بـروز عـوارض خارج هرمي را افزايش ميدهـد . پرفنـازين بـااثر دارو هـا ي ضدپاركينــسون ماننــد برومــوكريپتين و لوودوپــا مقابلــه مينمايد. بروز سندرم آنسفالوپاتيك در تعدادي از بيمـاران كه همزمان ليتيم و دارو هاي ضدپـسيكوز دريافـت كـرده اند، گزارش شده است . اثـرات ضدپاركينـسون لوودوپـا در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است مهارشـود . مصرف همزمان دارو هاي كاهنـده فـشارخون بـا ايـن دارو ممكن است سبب كاهش شديد فشارخون شـود . مـصرف همزمان اين دارو با دارو هـا ي ضـدتيروئيد، ممكـن اسـت خطر بروز اگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.

2- براي حصول اثـرات درمـاني مطلـوب، ممكـن اسـت چندهفته زمان موردنياز باشد.

3- درصورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، اگر رژيم درماني بصورت يك نو بت مـصرف در روز باشـد، بـه محض به يادآوردن درهمان روز، نوبت فراموش شده، بايد مصرف شود . درغيراينـصورت ، از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خـودداري شـود . اگـر رژيـم درمـاني بـصورت چنـدنوبت در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن طـي يكساعت، آن نوبت بايد مـصرف شـود . درغيراينـصورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كـردن مقدارمـصرف بعدي بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود . قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

5- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل و سـايردارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اورژانس، پزشك بايد ازمصرف اين دارو آگاه گردد.

7- هنگام رانندگي يا كـار باماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

8- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

9- هنگام ورزش در هواي گرم يا هنگام حمام آب گـرم به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايداحتياط نمود.

10-اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شـود . درصورت تداوم خشكي به مدت بيش از دوهفته، بايـد بـه پزشك مراجعه نمود. 

11-احتمال بروز حـساسيت بـه نـو ر بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . استفاده از عينـك و لبـاس محافظـت كننـده ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در درمـان اخـتلالات پـسيكو تيك، 4-16 ميليگرم 3-4 بار در روز مصرف ميشود. درصورت نيـاز و تحمل، مقدارمصرف بتـدريج افـزايش مـي يابـد . دردرمـان تهــوع و اســتفراغ، 8-16 mg/day در مقــادير منقــسم مصرف ميشود.

كودكــان:

در درمــان اخــتلالات پــسيكوتيك، تهــوع و استفراغ، مقدارمصرف دركودكان بزرگتر از 12 سال مشابه بزرگسالان است.

تزريقي 

بزرگـسالان:

در درمـان اخـتلالات پـسيكوتيك، ابتـدا 5-10 ميليگرم از راه عضلاني، در درمان تهوع و استفراغ، 5-10 ميليگرم (برحـسب تحمـل و نيـاز بيمـار ) تزريـق عضلاني ميگردد. كودكان: مقدارمـصرف دركودكـان بزرگتـر از 12 سـال مشابه بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Tablet: 2 mg, 4 mg, 8 mg

Injection: 5 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد