هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرسـيكا (PERSICA)

تعداد بازدید : 1036

موارد مصرف :

قطـره پرسـيكا در پيـشگيري از جـرم روي دند انها، پوسيدگي دند انها، خونريزي وامراض لثه و به عنوان ضدعفوني كننده د هـان و مـسكن درد دنـدان و لثه مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

استفاده مداوم از گياه مـسواك بـه دليـل ميزان بالاي كلرايد موجب كاهش تشكيل پـلاك دنـدان، جلوگيري از رنگي شدن دند انها و التهاب لثه مـي گـردد . به علاوه ميزان بالاي كلسيم موجود در اين گيـاه موجـب استحكام دندان شده و تركيبـات اي زوتيوسـيانات آن مـانع رشد باكتريهاي دهان ميشود. عصاره اتانولي بومادران به دليل داشتن تركيبات س زكويي ترپن لاكتون (آزولن) داراي اثرات ضدباكتريايي ميباشـد . عصاره آبي بومادران داراي اثر ضد التهابي است و به دليـل داشتن آكيلئين موجب كاهش زمان انعقاد خـون شـده و در خونريزي لثه موثر ميباشد. نعناع به دليل داشتن منتول موجب ايجاد اثر ضـددردي و ضدعفونيكننده اين فرآورده ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

 قطره پرسيكا از عـصاره هيـدروالكلي گياهان زيرتهيه شده است:

- گياه مسواك 30%

- بومادران 25%

- نعناع 45%

مــواد مــوثره:

 كلــسيم، فلورايــد، كلرايــد، تركيبــات ايزوتيوسيانات، تانن، روغن هاي فرار (نظير: منتول، آزولن)و آلكالوييد آكيلئين.

 هشدارها:

 ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عــوارض جــانبي:

در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

 نكات قابل توصيه:

1- از رقيق كردن بيش از حدقطره خودداري گردد.

2-پـس از مـصرف دارو از شـستن دهـان، خـوردن و آشاميدن حداقل بـه مـدت 10 تـا 20 دقيقـه خـودداري گردد.

3-براي حـصول حـداكثر نتيجـه حـداقل يـك نوبـت مصرف ايـن د هانـشويه بعـد از مـسواك شـب و يـا قبـل ازخواب صورت گيرد.

 مقدار مصرف :

جهــت جلــوگيري از پوســيدگي دنــدان و بيماريهاي د هان: روزي دو نوبت هربار 10-15 قطره را در 15 ميلي ليتر آب ( 3 قاشق مرباخوري) ريخته و بـه مدت 20 ثانيه در دهان گردش داده و دور ريخته شود. در درمـان نـاراحتيهـاي دهـان و دنــدان و جلوگيري از خونريزي لثه : روزي 3 تا 5 نوبت هربـار 10-15 قطـــره را در 15 ميلـــيليتـــر آب ( 3 قاشـــق مرباخوري) ريخته و به مدت 20 ثانيـه در د هـا ن گـردش داده و دور ريخته شود. جهت جلوگيري از خونريزي و عفونت بعـد از كشيدن دندان و جراحي ها: روزي دو نوبـت هربـار 10-15 قطـــره را در 15 ميلـــيليتـــر آب (3 قاشـــق مرباخوري) ريخته و به مدت 20 ثانيـه در د هـا ن گـردش داده و دور ريخته شود.

 اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد