هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پتيدين(PETHIDINE)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :1046

موارد مصرف :

پتيدين (مپريدين) در كنترل درد هاي متوسط تا شديد، تـسكين درد در موقـع زايمـان و عمـل جراحي، به عنوان داروي پيش بيهوشي و به منظور افزايش اثر داروهاي هوشبر استفاده ميشود.

فارماكوكينتيك:

دارو در كبد متـابوليزه مـي شـود كـه نورمپريدين متابوليت فعال و سمي آن است . دفـع دارو از طريق كليه ها بوده و ن يمه عمر آن حدود 3 سـاعت اسـت . پيوند دارو به پروتئين بسيار زياداست. زمان شروع اثر دارو از راه عضلاني 10-15 دقيقه و از راه وريدي يـك دقيقـ ه است. طول مدت اثر دارو 2-4 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود اسـهال شديد همراه بـا كوليـت پـسودوممبران ناشـي از مـ صرف سفالوســپورينهــا يــا پنــيســيلينهــا، اســهال ناشــي از مسموميت، ضعف حادتنفسي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير مصرف اين دارو بايد بـا احتيـاط كامـل انجام شود حمله حاد آسم، بيماري تنفسي، بيماري التهاب روده.

2- پتيدين براي كنترل درد هاي شـديد مـداوم مناسـب نيست.

3- بامصرف مقادير زياد اين دارو ممكن است تـشنج رخ دهد.

4- مصرف مكرر اين دارو، باعث ايجاد وابستگي وتحمـل به اثرات دارو ميگردد.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (بخـصوص در شـروع مصرف)، يبوست، خواب آلودگي، كمي فشارخون وتضعيف تنفس با مقادير زياد، اشكال در ادراركردن، اسپاسم صـفرا يا مثانه، خشكي د هان، تعريق، سردرد، گرگرفتگي صورت، سرگيجه، كاهش ضربان قلب، تپش قلب، افـت فـشارخون ريوي، افزايش فشارخون ريوي، كاهش دماي بدن، تـوهم، حالت خماري، تغيير خلق وخو، وابستگي، تنگي مردمـك چشم، بثورات جلدي، كهير و خارش و تشنج (بـا مقـادير مصرف خيلي زياد) از عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهــاي ضدافــسردگي مهاركننــده مونوآمينواكــسيداز ممكــن اســت موجــب واكــنشهــاي شــديد و غيرقابــل پيشبيني و حتي واكنش هاي مرگآور شود . سـايمتيدين متابوليسم اين دارو را مهار ميكند. اگر به طور همزما ن با ساير دارو هاي مضعف CNS مصرف شـود، باعـث تـشديد تـضعيف CNS شـده و مـيتوانـد موجـب ايجـاد ضـعف تنفـسي و كـاهش فـشارخون شـود. مـصرف همزمـان بـا داروهاي شبه اتروپين نيز موجب تشديد احتبـاس ادرار و يبوست شده وممكن است انسداد فلجي روده ايجاد نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارونبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- اگر پـس از چندهفتـه مـصرف دارو، پاسـخ مطلـوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشـك مقـدار مـصرف دارو نبايد افزايش يابد.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه، تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- ازمصرف فرآورده هاي حاوي الكـل و سـاير دارو هـاي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

5- درصـورت بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي، منگـي و احساس كاذب سرخوشي بايد احتياط نمود.

6- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

٧- قبـل از قطـع مـصرف دارو پـس از مـصرف طـولاني مدت، بايد با پزشك مشورت شود . قطع تـدريجي مـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضــددرد، از راه عــضلاني و زيرجلـدي مقـدار 50-150 ميلـيگـرم هـر 3-4 سـاعت درصورت نيـاز تزريـق مـي شـود. از راه انفوزيـون وريـدي 15-35 mg/hr تزريق ميشود. بعنوان داروي كمكـي در بيهوشي پيش از عمل جراحي، از راه عضلاني يا زيرجلدي 50-100 ميليگرم 30-90 دقيقه قبل از بيهوشي تزريـق ميشود. از راه وريدي محلول رقيق شده 10 mg/ml در مقاديرمنقسم وباسرعت آهسته تزيق ميشود. در جراحـي زايمــان، مقــدار 50-100 ميلــيگــرم از راه عــضلاني يــا زيرجلدي، هنگامي كه انقباضات منظم مي شـوند، تزريـق ميشود.

كودكان:

به عنوان ضددرد، 1/1-1/76 mg/kg هـر 4- 3 ســاعت (حــداكثر 100 ميلــيگــرم) از راه عــضلاني يازيرجلــدي تزريــق مــيشــود. پــيش از عمــل جراحــي، 30-90 ،1-2/2 mg/kg دقيقه قبل از بيهوشي (حداكثر 100 ميليگرم) تزريق عضلاني يازيرجلدي ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 50 mg/ml, 100 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد