هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنوباربيتال(PHENOBARBITAL)

ضد صرع

تعداد بازدید :1131

رده بارداری : D

موارد مصرف :

فنوباربيتال در تمام انواع صرع بزرگ و كوچــك و در حملــه مــداوم صــرعي بــه كــار مــيرود. فنوباربيتــال تزريقــي بــراي درمــان اضــطراري بعــضي از حملات تشنجي حاد ازجمله حملات همراه با اكلامپـسي، مننژيت و واكنش هـا ي سـمي بـه اسـتريكنين يـا كـزاز و همچنين جهت پيشگيري و درمان حملات تشنجي ناشي از تب مصرف ميشود. اين دارو به عنوان تـسكين بخـش - خوابآور در دورههاي زماني كوتاه مدت مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

ايـن دارو از يـك طـرف اثـر مهـاري گاماآمينوبوتيريك اسيد (GABA) را افزايش مي دهدو از طرف ديگر اثر تحريكي گلوتاميك اسيد را كم مـي كنـد و بدين ترتيب با مهار انتخابي سلولهاي عصبي غيرطبيعي، مانع انتشار امواج از كانون صرعي ميشود.

فارماكوكينتيك:

ازطريـق خـوراكي سـريعاً جذب و در بافتهاي بدن ومغز انتشار مي يابد. ايـن دارو توسـط كبـد متـابوليزه مـيشـود. راه دفـع دارو كليـوي اسـت. حـدود 20-30 درصد دارو بدون تغيير دفع ميشـود . نيمـه عمـر دارو 53-118 ساعت اسـت . زمـان شـروع اثـر دارو از راه خوراكي 20-60 دقيق ه، از راه عضلاني تاحدودي سـريعتر از راه خوراكي و از راه وريدي حدود 5 دقيقه است.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو در پـورفيري نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

دربيماران مبتلا به اختلال عملكرد كبـد يـا كليه، اغماي كبدي، درد حاد و مزمن، حـساسيت مفـرط به دارو و ضعف تنفسي با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

خواب آلودگي، افسردگي ذهنـي، عـدم تعادل، واكـنش هـا ي آلرژيـك پوسـتي، تحريـك پـذيري ، بيقــراري و اغتــشاش شــعور در ســالمندان، هيجانــات و فعاليـــت زيـــاد غيرعـــادي در كودكـــان، كـــم خـــوني مگالوپلاستيك از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

ايـن دارو غالباًغلظـت پلاسـماي ي كاربامازپين، كلونازپام، فني توئين و والپروات و در مواردي اتوسوكسيميد را كـاهش مـي دهـد . ايـن دارو بـا تـسريع متابوليسم وارفـارين موجـب كـاهش اثـر ضـدانعقادي آن ميگردد. داروهاي ضدافـسردگي و ضـدجنون بـا كـاهش آسـتانه تـشنج، بـا اثـرات ضدتـشنجي ايـن دارو مقابلـه مـيكننـد. ايـن دارو متابوليـسم داروهـاي ضدافـسردگي سهحلقهاي را افزايش و درنتيجه موجـب كـاهش غلظـت پلاسمايي آنها ميگردد. اين دارو موجب افـزايش سـرعت متابوليــــسم ديگوكــــسين، كورتيكواســــتروئيدهــــا و سيكلوسپورين، دارو هاي ضدبارداري خوراكي، تئـوفيلين و در نتيجه كاهش اثرات آنها ميگردد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدارتوصيه شده مصرف شود.

2- درصورت كاهش كارايي دارو پس از چند هفته، بدون مشورت با پزشك، نبايد مقدار دارو افزايش داده شود.

3- دوره درمان با دارو به عنوان ضدتشنج بايد كامل شود . دقت شود هيچ يك از نوبتهاي مصرف فراموش نگردد.

4- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شـود، ولـي اگـر تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد، ازمـصرف نوبت فراموش شده و دوبرابـر كـردن مقدارمـصرف بعـدي بايد خودداري شود.

5- درطول مصرف دارو، ازمصرف سـاير دارو هـا ي حـاوي الكل و داروهاي مضعف CNS بايد خودداري شود.

6- درصورت بروز سرگيجه، خواب آلودگي يا منگـي، بايـد احتياط نمود.

7- مصرف درازمدت دارو براي اثر تسكين بخش-خوابآور توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنـوان ضدتـشنج، 60-250 mg/day بــصورت مقدارواحــد يــا در مقــادير من قــسم، بــه عنــوان تسكينبخش – خـواب آور، 100-320 ميلـي گـرم هنگـام خواب، بـه عنـوان تـسكين بخـش در طـول روز 30-120 ميلـيگـرم در دو يـا سـه مقـدار منقـسم در روز مـصرف ميشود.

كودكــان:

بــه عنــوان ضدتــشنج، 1-6 mg/kg/day بـصورت مقدارواحـد يـا در مقـادير منقـسم و بـه عنـوان تسكينبخش – خوا بآور، براسـاس نيـاز هـر بيمـار و بـه عنوان تسكين بخش در طول روز 2 mg/kg/day و پيش از عمــل جراحــي 1-3 mg/kg مــصرف مــيشــود. در كودكان تا 12 سال، 1-4 mg/kg سه بار در روز مـصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

به عنوان ضدتشنج، 100-300 ميليگـرم تاحداكثر 600 ميلـي گـرم در 24 سـاعت تزريـق وريـدي ميشود. در درمان صرع، 10-20 mg/kg بطور متوسـط از راه وريدي تزريق ميگردد. بـه عنـوان تـسكين بخـش - خوابآور 100-325 ميليگرم و به عنوان تـسكين بخـش در طــول روز 30-120 mg/day در دو يــا ســه مقــدار منقسم از راه عضلاني يا وريدي تزريق ميگـردد . پـيش از عمل جراحي ، 130-200 ميليگرم 60-90 دقيقه قبل از عمل جراحي از راه عضلاني تزريق ميگردد.

كودكان:

به عنوان ضدتشنج، 10-20 mg/kg بـصورت مقدارواحد از راه وريدي تزريق ميشود. بـه عنـوان مقـدار نگهدارنده 1-6 mg/kg/day تزريق ميگردد. در درمـان صــرع 15-20 mg/kg از راه وريــدي طــي يــك مــدت 10-15 دقيقه تزريق ميشود. به عنـوان تـسكين بخـش - خوابآور، مقدار دارو براساس نياز هر فرد تعيين ميگردد. قبل از عمل جراحي، تزريق وريدي يا عضلاني ميشود. 

اشكال دارويي :

Tablet: 15 mg, 60 mg, 100 mg

Injeciton: 200 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد