هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنوكسی بنزامين(PHENOXYBENZAMINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1058

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فنوكسي بنزامين در كنتـرل حمـلات افزايش فـشارخون و تعريـق در درمـان فئوكروموسـيتوم ا مـصرف مـيشـود. ايـن دارو بـراي درمـان علائـم ادراري هيپرتروفي خوشخيم پروستات نيز بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

فنوكـسي بنـزآمين، يـك داروي مـسدود كننده غيراختصاصي گيرنده آلفا – آدرنرژيك بسيار قـوي بامدت اثر طـو لاني اسـت كـه سـبب ايجـاد يـك انـسداد غيرقابل برگشت و غيررقابتي ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو به طـور نـاقص و نـامنظم از مجراي گوارش جذب ميشود. اثر دارو به تـدريج درطـول چند ساعت شروع شده و به مدت 3-4 روز بـاقي ميمانـد . دركبد متابوليزه ميشود و در ادرار و صفرا دفع مـيشـود . نيمه عمر دارو تقريباً 24 ساعت مي باشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سابقه حوادث مغزي – عروقي و در طول دوره بهبود پس از انفـاركتوس ميوكارد نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيماران سالخورده، نارسايي ا حتقاني قلب، بيمـاري شـديد قلب، بيماري هاي مغزي – عروقـي، بـي كفـايتي عملكـرد كليه.

2- مصرف همزمان محـرك هـا ي سـمپاتيكي موجـود در داروهاي بدون نـسخه بـا ايـن دارو بـدون اطـلاع پزشـك ممنوع ميباشد.

3- بـدليل عـوارض سـرگيجه و خـوابآلـودگي درهنگـام رانندگي يا انجام كار هايي كه نيازمند هوشياري است، بايد احتيـاط نمـود. درصـورت انجـام هرنـوع جراحـي (حتـي جراحيهاي دندان) بايد احتياط نمود.

عوارض جانبي :

كاهش فـشارخون وضـعيتي همـراه بـا سرگيجه و تاكي كاردي جبراني مشخص، احتقـال بينـي، تنگ شـدن مردمـك چـشم، مهـار دفـع منـي و بنـدرت اختلالات گوارشي، كاهش تعر يق و خشكي دهان (پس از انفوزيون وريدي ) و كـاهش فـشار خـون ايديوسـنكراتيك چند دقيقه پس از شروع انفوزيـون گـزارش شـده اسـت . تشنج با انفوزيون سريع دارو نيز مشاهده شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان اپـي نفـرين و متوكسامين با فنوكسي بنزآمين ممكن است باعث كـاهش شديد فشارخون و تاكي كاردي شود.

نكات قابل توصيه:

1- با مصرف غـذاي زيـاد، ورزش و قرارگـرفتن در هـواي گرم، اثر كاهنده فشارخون دارو ممكن است تشديد شود.

2- اين دارو با كاهش جريان بزاق ميتواند باعث پيشرفت بيماريهاي د هان و دندان و برفك دهاني شود . استفاده از آدامسهاي فاقد قند براي جلوگيري از اين عارضه توصيه ميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي كاهش فشارخون (فئوكروموسـيتوم ا) درمان با مقدار 10 ميليگرم 2 بار در روز از دارو شـروع و براسـاس پاسـخ بيمـار يـك روز در ميـان 10 ميلـيگـرم افزايش مي يابد. مقدار نگهدارنده دارو 20-40 ميلـي گـرم 2-3 بــار در روز مــيباشــد. بــراي درمــان هيپرتروفــي خوشخـيم پروسـتات 10-20 ميلـي گـرم در روز تجـويز ميشود.

كودكان:

براي كاهش فـشارخون (در فئوكروموسـيتوم ا) 6 شـروع و تاحـداكثر 2 درمان با 0/2 mg/kg يا mg/m 10 ميليگرم يكبار در روز افزايش مي يابد. مقـدار دارو در فواصل چهار روز بتدريج و تا كسب نتيجه مطلوب درماني قابل افزايش است. مقـــــدار نگهدارنـــــده دارو 0/4-1/2 mg/kg يـــــا 12/36mg/m2  در روز طي 3-4 دوز منقسم ميباشد. 

اشكال دارويي :

Capsule: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد