هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنتولامین مسیلات(PHENTOLAMINE MESYLATE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1028

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ايـن دارو بـراي پيـشگيري و كنتـر ل زيادي فشارخون قبل از جراحي فئوكروموسيتوم ا يـا طـي آن و براي تـشخيص فئوكروموسـيتوما مـصرف مـي شـود .

همچنين براي پيشگيري يا درمان نكروز پوستي ناشـي از تجويز وريدي نوراپينفرين بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو با مسدودكردن گيرنده هاي آلفـا – آدرنرژيــك و خنثــي كــردن اثــرات نــوراپي نفــرين و اپينفرين موجود در گردش خون سبب گشادشدن عـروق وكاهش مقاومت محيطـي مـي شـود . ايـن دارو داراي اثـر اينوتروپيك و كرونوتروپيـك مثبـت اسـت و در نارسـايي احتقاني قلـب، پـس بـار و فـشار شـرياني ريـه را كـاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

اثر دارو از راه تزريق عضلاني پـس از 20 دقيقه و از راه تزريق وريدي پـس از 2 دقيقـه بـه اوج خود ميرسد (درصورت مثبت بودن آزمـون ). طـول مـدت اثــر دارو از راه عــضلاني 30-45 دقيقــه و از راه وريــدي 15-30 دقيقه اسـت (در صـورت مثبـت بـودن آزمـون ). تقريباً 13درصد آن به صورت تغيير نيافته از راه ادرار دفع ميشود. نيمه عمر دارو پس از مصرف وريـدي 19 دقيقـه ميباشد.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در كمـي فـشارخون، سابقه انفاركتوس ميوكارد، نارسايي عروق كرونر، آنژين يـا ساير بيماريهاي شريان كرونر نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در طول مصرف دارو، فشار خـون ونـبض بيمـار بايـد كنترل شود.

2- ايــن دارو در بيمــاران مبــتلا بــه نقــص كــار كليــه، گاستريت، زخم معده و سالخوردگان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

كـاهش فـشار خـون وضـعيتي، تـاكي كاردي، سرگيجه، تهوع و استفراغ، اسهال، احتقـان بينـي، كاهش طولاني مدت وحاد فشارخون، آنژين، درد سـينه و آريتمي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهـا ي دارويـي :

در صـورت مـصرف همزمـان فنتولامين با ديازوكسايد، اثر مهاركننده اين دارو بـر روي آزادشـدن انـسولين خنثـي مـيشـود. مـصرف همزمـان فنتولامين باگوانتيدين ممكن است سبب افزايش دفعـات بروز كمي فشارخون در حالت ايستاده يـا بـرادي كـارد ي شود. مصرف همزمان اين دارو با دوپامين، اثر تنگ كننـده عروق محيطي ناشي از مـصرف مقـادير زيـاد دوپـامين را خنثي ميكنـد . مـصرف همزمـان فنتـولامين بـا افـدرين ممكن است، اثر اين دارو را در بالابردن فشارخون كـاهش دهد. مصرف همزمان اين دارو با اپي نفرين، ممكـن اسـت اثرات آلفا – آدرنرژيـك ايـن دارو را مهـار كنـدو احتمـالاً منجر به كمـي شـديد فـشارخون و تـاكي كـاردي شـود . مصرف فنتولامين بيش از فنيل افرين، ممكن است اثر اين دارو را در بالابردن فشار خون كاهش دهد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

درآزمون فنتولامين، مقدار 2-5 ميليگـرم تزريق وريـدي مـي شـود . بـه عنـوان ضـدآدرنرژيك، 1-2 ساعت قبل از جراحي 5 ميلـي گـرم از راه وريـدي تزريـق ميشود كه درصورت نياز، اين مقدار تكرار ميشود. بـراي پيشگيري يا درمان نكروز جلدي مقـدار 10 ميلـي گـرم از دارو بــه هــر ليتــر از محلــول انفوزيــون وريــدي حــاوي نوراپينفرين افزوده ميشود.

كودكان:

درآزمون فنتولامين، مقدار 3 ميلـي گـرم از راه عضلاني يا يك ميليگرم از راه وريدي تزريق ميشود. بـه عنوان ضدآدرنرژيك، 1-2 ساعت قبـل از جراحـي مقـدار يك ميليگرم يا 0/1 mg/kg از راه وريـدي يـا عـضلاني تزريق ميشود كه درصورت نياز، تكرار ميگردد.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد