هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنيل افـرين(PHENYLEPHRINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :20617

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فنيل افـرين از راه تزريقـي در درمـان حالات مختلف ك ميفشار خون مصرف ميشـود . ايـن دارو در درمان كمي فشار خون در حالت ايستاده، توقـف تـاكي كاردي فوق بطنـي پاروكـسيمال و بـه همـراه بـي حـس كنندههاي موضعي به عنوان منقـبض كننـده عـروق نيـز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فنيل افرين يك داروي سمپاتوميمتيك با اثر مستقيم بر روي گيرنده هاي آدرنرژيك است . ايـن دارو داراي اثر غالب آلفا -آدرنرژيك بـوده و بـا مقـادير مـصرف معمـول، فاقـد اثـر محـرك قابـل توجـه بـر روي CNS ميباشد. اثر اين دارو طولاني تر از نورآدرنالين اسـت، هـر چنــد كــه فعاليــت انقباضــي عروقــي آن ضــعيف تــر از نورآدرنالين ميباشد. پس از تزريق، اين دارو سبب انقباض عروق محيطي شده و فشار شريان ها افزايش مييابد. ايـن دارو سبب بـرادي كـاري رفلكـسي شـده و جريـان خـون پوست و كليه را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيـك:

در صـورت تزيـرق زيـر جلـدي يـا عضلاني، اثر دارو پس از 10-15 دقيقه شروع و در صورت تزريق زير جل دي تا يك ساعت و در تزريق عـضلاني تـا 2 ساعت باقي مـي مانـد . تزريـق وريـدي دارو تـا حـدود 20 دقيقه موثر ميباشد.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود حساسيت به اثرات قلبي عروقي دارو بويژه كساني كه قبلا به آريتمي، تاكي كاردي، آنژين Prinzmetal، اختلالات ترومبوآمبوليــك مبــتلا شــده و ســابقه بيمــاري قلبــي ايسكميك دارند، در بيماران مبتلا بـه پركـاري تيروئيـد و افزايش غلظت هورمون تيروئيد.

عوارض جانبي :

ترس، بيخوابي، اغتشاش فكر، تحريـك پذيري، اضطراب، ديسپنه، افزايش قنـد خـون، بيقـراري، تپش قلب، تاكي كاردي، لـرزش، تعريـق، افـزايش بـزاق، ضعف، سرگيجه، سردرد، احساس خنكي در نوك انگشتان با مقادير كم و آريت ميقلبي، افزايش سريع فشار خون، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ با مقادير زياد مشاهده شده است.

تداخلهاي دارويي :

در صـورت مـصرف همزمـان بـا هالوتان يا ساير بي حس كننده هاي فرار كه سبب افـزايش حساسيت عضله قلب به اثـرات بتـا آدرنرژيـك مـي شـود ، خطر بروز آريتمي مخاطره آميز وجود دارد . اثرات انقباضي عروقي دارو (به واسطه اثرات آلفـا آدرنرژيـك ) در صـورت مصرف همزمان با آلكالوئيد هـاي ارگـو يـا اكـسي توسـين افزايش مييابد. اثـر دارو در صـورت مـصرف همزمـان بـا داروهاي مهار كننده آنزيم مونوآمينو اكسيداز ممكن است افزايش يابد . مصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي ضـد افسردگي سه حلقه اي، ممكن است سـبب بـروز افـزايش فــشار خــون و آريت مــيشــود. كورتيكواســتروئيدهــا، ديورتيكهـاي تخليـه كننـده پتاسـيم و آمينـوفيلين يـا تئوفيلين، اثر كاهنده پتاسيم اين دارو را افزايش مييابـد . افزايش شديد فشار خون در صورت مصرف همزمـان يـك داروي مسدود كننده گيرنده بتا آدرنرژيـك ممكـن اسـت بروز نمايد.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف اوليه در كمي فشار خون 2-5 ميلي گرم بصورت محلـول 1% اسـت كـه از راه زيـر جلدي يا عضلاني تزريق ميشود كه در صورت نيـاز و بـر اساس پاسخ بيمارمقـادير اضـافي 1-10 ميلـي گـرم نيـز مصرف مـي شـود . از راه انفوزيـون آهـسته وريـدي مقـدار 100 - 500 ميكروگرم بصورت محلول 0/1 درصد مصرف ميشـود كـه در صـورت نيـاز پـس از 15 دقيقـه مجـددا انفوزيون ميگردد. در ك ميشـديد فـشار خـون 10 ميلـي گرم ا ز دارو در 500 ميلي ليتر محلول گلوكز 5% يا كلرور سديم 0/9 درصد حل شده و سـپس ابتـدا بـا سـرعت تـا 180 ميكروگرم در دقيقه و پـس از آن بـر اسـاس پاسـخ بيمار بـا سـرعت 30-60 ميكروگـرم در دقيقـه انفوزيـون ميگـردد . بـه منظـور توقـف تـاكي كـاردي فـوق بطنـي پاروكسيمال مقدار مصرف حداكثر 500 ميكروگـرم اسـت كه بصورت محلول 0/1 درصد تزريـق وريـدي شـده و در صورت نياز مقدار مصرف به تدريج تا 1 ميلي گرم افزايش مييابد. به همراه بيحس كننده هاي موضعي، 1 ميلي گرم از دارو به هر 20 ميلي ليتر محلول بيحس كننـده جهـت توليد محلول با غلظت 1/20000 اضافه ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/mL

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد