هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنیل افرین(PHENYLEPHRINE HCl)

آدرنرژيک

تعداد بازدید :934

موارد مصرف :

 قطره فنيل افرين به عنوان گشادكننده سريع مردمك چشم و ضداحتقان چشمي و بيني مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو يك آمين مقلد سمپاتيك اسـت كــه مــستقيماً گيرنــدههــاي آلفــا-آدرنرژيــك در عــضله گشادكننده مردمك را تحريك مـي كنـد و ايـن عـضله را منقــبض مــيكنــد. همچنــين، ايــن دارو گيرنــدههــاي آلفـا-آدرنرژيــك در عــروق ملتحمـه و بينــي را تحريــك ميكند و موجب تنگي عروق ميشود.

 فارماكوكينتيك:

10-90 دقيقه پس از مـصرف قطـره چشمي، اوج اثر دارو در گشادكردن مردمك چـشم ظـاهر ميشود. طول اثر دارو 3-7 ساعت در چـشم و 30 دقيقـه تا 4 ساعت در بيني ميباشد.

 هشدارها:

1- در افرادي كه مستعد ابتلا به گلوكوم بـا زاويـه بـسته هستند (معمولاً سنين بالاي 60 سال )، فنيل افرين بايد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

 2- مــصرف مقــادير زيــاد فنيــل افــرين در كودكــان، سالخوردگان و افراد مبتلا به بيماري قلبي، ميتواند باعث افزايش فشارخون گردد.

 3- مصرف مكرر دارو، بـه ويـژه در سـالخوردگان، ممكـن اســت موجــب تنگــي واجهــشي مردمــك و كــاهش اثــر گشادكننده مردمك اين دارو شود.

 عوارض جانبي :

 اين دارو در صورت جذب سيـستميك ميتواند موجب افـزايش فـشارخون، سـر گيجه و افـزايش غيرعادي تعريق و ساير علائم تحريك سمپاتيك گردد.

 تداخلهاي دارويي :

 درصورت جذب سيستميك، پس از مصرف فنيل افرين همراه با دارو هاي ضدافـسردگي سـه حلقــه اي، مهاركننــدههــاي آنــزيم مونــوآمين اكــسيداز (MAO) و ماپروتيلين ممكن اسـت فـشارخون افـزايش يابد.

نكات قابل توصيه:

1- بـراي جلـوگيري از جـذب سيـستميك دارو، هنگـام مصرف فنيل افرين و 1-2 دقيقه پس از مـصرف آن، با يـد با انگشت برروي گوشه داخلي چشم فشار داده شود.

 2- به دليـل اثـر گـشاد كنندگي مردمـك، ممكـن اسـت حساسيت به نور افزايش يابـد . درصـورت تـداوم ايـن اثـر بيش از 12 ساعت، بايد به پزشك مراجعه شود.

 3- درصورت درد چشم يا تغيير در بينـايي يـا بدترشـدن قرمزي و تحريك چـشم يـا تـداوم آن بـراي بـيش از 72 ساعت، مصرف دارو بايد قطع و به پزشك مراجعه شود.

 4- به بيمار توصيه ميشود كه براي 1-2 سـاعت پـس از مصرف قطره چشمي از رانندگي اجتناب نمايد.

 مقدار مصرف :

به عنوان تنگ كننـده عـروق چـشم و گــشادكننده مردمــك چــشم، يــك قطــره از محلــول چشميدارو بر روي ملتحمه چكانده ميشـود . در صـورت نياز مي توان اين مقدار را طي يكساعت تكرار كـرد . بـراي گشادكردن طولاني مـدت مردمـك چـشم، يـك قطـره از محلول چشمي2-3 بار در روز بـر روي ملتحمـه چكانـده ميشود. براي گشادكردن مردمـك قبـل از جراحـي يـك قطره از محلول چش مي30-60 دقيقـه قبـل از جراحـي و بـراي افتالموسـكوپي يـك قطـره 15-30 دقيقـه قبـل از معاينه روي ملتحمه چكانده ميشود. براي درمان سـر خي چشم يك قطره از محلول چش ميهر 3-4 ساعت برحسب نياز بر روي ملتحمه چكانيـده مـي شـود . بـه عنـوان ضـد احتقان بيني دو تا سه قطـره از محلـول بينـي هـر چهـار ساعت برحسب نياز در هر سوراخ بيني چكانده ميشود.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: 5%

Nasal Drops: 0.25%, 0.5%

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد