هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فني توئين (PHENYTOIN)

ضد صرع

تعداد بازدید :1965

رده بارداری:D

موارد مصرف :

فني توئين در كنترل تمام انـواع صـرع بغير از حملات صـرع كوچـك، و همچنـين درمـوارد درد عصب سه قلو، حمله مداوم صرعي، آريتمـي قلبـي و نيـز براي تسريع در التيـام زخـم هـا (بـصورت موضـعي ) بكـار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو درغلظت هاي درماني بـا انـسد اد كانالهاي سديم و مهار ايجاد پتانسيل هاي عمل تكـراري اثر ضدتشنج خود را اعمال ميكند. فنيتـوئين همچنـين آزاد شــدن ســروتونين و نــوراپي نفــرين را مهــاركرده و برغلظت ساير واسطه هاي عصبي تـاثير ميگـذارد . اشـكال موضعي اين دارو از طريق اثر ر ساخت يـا ترشـح كلاژنـاز توسط فيبروبلاستهاي پوستي عمل ميكنند.

فارماكوكينتيــك:

جــذب خــوراكي اشــكال مختلــف فنيتوئين آهسته و متغيراست . جذب فني توئين در تزريق داخل عضلاني غيرقابل پيش بينـي اسـت . پيونـد دارو بـه پروتئين بسيار زياد است . اين دارو در كبد متابوليزه شـده و از طريق ادرار دفع ميشود. متابوليسم اين دارو وابـسته به مقدارداروي مصرفي بوده و اشباع پذير است . نيمه عمـر اين دارو بطور متوسط 24 ساعت است. مـوارد منـع مـصرف: درصـورت وجـود پـورفيري، اختلالات بافت هدايتي قلـب، بـرادي كـاردي سينوسـي، بلوك سينوسـي – دهليـزي، بلـوك قلبـي درجـه 2 و 3، سندرم استوك – آدامز نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصــورت مــصرف مقــدار زيــاد دارو، ممكــن اســت متابوليسم كبدي اشباع شـودو غلظـت پلاسـمايي دارو از محدوده درماني بيشتر و سميت بروز كند.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب كار كبد، پورفيري، عيب كار كليـه و حـساسيت بـه دارو.

3- اين دارو ممكـن اسـت غلظـت پلاسـمايي كلـسيم را كاهش داده و درنتيجه، راشي تيسم و استئومالاسـي بـروز كند.

4- تزريــق وريــدي فنــي تــوئين باســرعت بــيش از 50 ميليگرم در دقيقه ممكن است منجر بـه كلاپـس قلبـي - عروقي همراه با آريتمي، كمي فشارخون، تـضعيف CNS و تغييراتي در عملكرد تنفـسي (ازجملـه توقـف تنفـسي ) گردد.

5- انجام آزمون شمارش تام سلولهاي خون، اندازه گيري عملكرد كبد، تعيين فشارخون، بررسي عملكـرد سيـستم قلبــي عروقــي و تنفــسي، بررســي وضــعيت دنــدانهــا ، الكتروانسفالوگرام و تعيين غلظـت دارو در سـرم در طـول درمان با اين دارو ضروري است.

عــوارض جــانبي:

تهـوع، اسـتفراغ، اغتـشاش شـعور، ســرگيجه، ســردرد، رعــشه، عــصبانيت، بــيخــوابي، ندرتاًديسكينزي، نوروپاتي محيطي، عدم تعـادل، اخـتلال در تكلم، حركات مـداوم و غيـرارادي چـشم، تـاري ديـد، بثورات جلدي، بزرگ شدن تركيب صورت، پرموئي، آكنه، تب و هپاتيت، اريتم مولتي فرم، نكروز پوست، لن فادنوپـاتي و هيپرتروفي لثهها از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهـاي دارويـي :

ايـن دارو غلظـت پلاسـمايي كلونازپــام، كاربامــازپين و والپــروات راكــاهش و غلظــت پلاسمايي فنوباربيتال را افزايش مي دهد. گاهي اوقات نيـزلظــت پلاســمايي اتوسوكــسيميد و پريميــدون را كــم ميكند. اسيد استيل ساليسيليك، دارو هاي ضـدباكتريايي شــــامل كلرامفنيكــــل، سيكلوســــرين، ايزونيازيــــد، كوتريموكسازول و مترونيدازول و نيز فلوكستين، ديلتيازم، نيفديپين و سايمتيدين غلظـت پلاسـمايي فنـي تـوئين را زياد ميكننـد . ايـن دارو متابوليـسم وارفـارين را كـاهش مـيدهـد. داروهـاي ضدافـسردگي و ضـدجنون باكـاهش آستانه تشنج، بااثر ضدتشنجي اين دارو مقابله مـي كننـد . فنيتوئين غلظت پلاسـمايي داروهـاي ضدافـسردگي سـه حلقه اي را كاهش مـي دهـد . متابوليـسم سيكلوسـپورين توسط فني توئين سريع شده و در نتيجه غلظت پلاسمايي آن كــاهش مــييابــد. فنــيتــوئين متابوليــسم داروهــاي ضـدبارداري خـوراكي را افـزايش و در نتيجـه اثـر آنهـا را كاهش مي دهد. متابوليسم فني تـوئين در صـورت مـصرف همزمــان بــا فلوكونــازول، ايتراكونــازول، كتوكونــازول و ميكونازول كاهش مي يابد و در نتيجـه غلظـت پلاسـمايي آن افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مصرف اين دارو بايد اجتناب شود.

2- درنارسايي كبدي مقدارمصرف دارو بايد كاهش يابد.

3- به منظور كاهش تحريك گوارشـي ميتـوان دارو را بـا غذا يا شير مصرف كرد.

4- رعايــت بهداشــت دنــد انهــا ومراجعــه مــنظم بــه دندانپزشك، تاحدي از حساس شدن، خـونريزي و بـزرگ شدن لثهها جلوگيري ميكند.

5- مصرف فني توئين دردوران بـارداري، موجـب افـزايش خطر خونريزي كشنده در 24 سـاعت اول تولـد در نـوزاد ميگردد. باتجويز ويتامين K قبل از زايمان به مـادر و بـه نوزاد در موقع تولد، ميتوان اين خطر را كاهش داد.

6- تجــويز دارو از راه تزريــق داخــل عــضلاني توصــيه نميشود.

7- توصيه ميشودكه فني توئين س ديم تزريقي به مايعـات حجيم تزريقي وريـدي اضـافه نـشود يـا بـا سـاير دارو هـا مخلوط نگردد، چون ممكن است رسوب نمايد. 

8- ازنشت دارو به بافتهاي اطراف رگ بايد اجتناب شود. زيراخاصيت قليايي فني توئين زياد بوده و به بافت آسـيب ميرساند.

9- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

10-درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر رژيـم درمـاني يـك قـرص در روز باشـد، بـه محـض بـه يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شـود، و از دوبرابـر كـردن مقدارمصرف بعدي بايد خودداري گـردد . در صـورتي كـه رژيم درماني چند قرص در روز باشد، اگـر تازمـان مـصرف نوبت بعدي كمتر از 4 ساعت باق ي مانده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده و دوبرابـر كـردن مقدارمـصرف بعـدي بايد خودداري گردد.

11-به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه مـنظم بـه پزشك ضروري است.

12-درصورت نياز به هرگونه عمل جراحي، بايد پزشك از مصرف دارو مطلع گردد.

13-هنگام رانندگي يا كار بـا ماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند،بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضدتشنج، ابتدا 125 ميلـي گـرم سه بار در روز از سوسپانسيون خوراكي يا 100 ميليگـرم از كپسول مصرف ميشود و سپس مقدارمـصرف برحـسب نياز و تحمل بيمار هر 7-10 روز تنظيم ميگردد.

كودكان:

به عنوان ضدتشنج، ابتـدا 5 mg/kg/day در دو يا سه مقدارمنقسم مـصرف مـي شـود و سـپس مقـدار مصرف برحسب تحمل و نياز بيمار تنظيم مـي گـردد . بـه عنــوان نگهدارنــده، 4-8 mg/kg/day در دو يــا ســه مقدارمنقسم برحسب تحمل بيمار مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

انفوزيون يا تزريق آهـس ته داخـل وريـدي براي كنترل صرع مداوم، به ميـزان 15 mg/kg (سـرعت تزريق بيش از 50 mg/min نباشـد ) توصـيه مـي شـود ، مقدار مصرف نگهدارنده 100 ميليگرم ميباشـد كـه هـر 6-8 ساعت تجويز ميگردد.

كودكان:

ميزان تجويز اوليه 15-20 mg/kg ميباشـد كه باسرعت 1 mg/kg/min تجويز ميشود. موضعي روزانه يك بار يـا دوبـار برحـسب نيـاز بـصورت موضـعي مصرف ميشود. 

اشكال دارويي :

Capsule: 50 mg, 100 mg

Injection: 250 mg/5 ml

Suspension: 30 mg/5 ml

%Topical Cream: 1

+ Tablet: Phenytion Sodium 100 mg

Phenobarbital 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد