هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فسفات(PHOSPHATES)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :720

موارد مصرف :

 فسفات براي جبران كمبود فـسفرخون مصرف ميشود. اسيدي شدن ادرار ناشي از اين دارو، اثـر داروهايي را كه براي بروز اثر ضدباكتري خـود بـه محـيط اسيدي نيازدارند (مانند متنامين )، افزايش مـي دهـد . ايـن دارو غلظت كلسيم ادرار را كـم مـي كنـد و مـانع رسـوب كلسيم در مجاري ادرار ميشود.

 مكانيسم اثـر :

در توبـول ديـستال كليـوي، هيـدروژن ترشح شده در سلول توبول از طريـق تعـويض بـا سـديم، نمـكهـاي فـسفات ديبازيـك را بـه مونوبازيـك تبـديلميكند. بنابراين، مقـدار زيـادي از اسيدترشـح مـي شـود ، بدون آنكه pH ادرار را به اندازهاي پـائين آورد كـه انتقـال هيدروژن را بوسيله شيب زياد غلظت بين سلول توبـول و مايع لومينال مهار كند . اين دارو بـا اسـيدي كـردن ادرار، حلاليت كلسيم را افزايش ميدهد.

 فارماكوكينتيـك:

 فـسفات از مجـراي گـوارش جـذب ميشود، اما مقادير زياد كلسيم يا آلومينيوم ممكن اسـت باعث ايجاد فسفات نامحلول و در نتيجه كاهش جذب آن شود. فسفات به مقدار 90 درصـد از كل يـه و 10درصـد از مدفوع دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي فسفات خون، عيب شديد كار كليـه و سـنگ هـا ي ادراري فسفات، منيزيم-آمونيم نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود مواردي كه ممكن است با غلظت هاي زياد فسفات همـراه باشند (مانند كم كاري پاراتيروئيد و بيماري مزمن كليـه و رابدوميوليز)، حالاتي كه ممكن است بـا غلظـت هـا ي كـم كلسيم همراه باشند (مانند كـم كـاري پاراتيروئيـد، نرمـي استخوان، التهاب حـاد لوزالمعـده، بيمـاري مـزمن كليـه، رابدوميوليز، راشي تيسم) و حـالاتي كـه ممكـن اسـت بـا غلظتهاي زياد پتاسيم همراه باشـند (ماننـد بـي كفـايتي شــديد غــده فــوق كليــه، دهيدراســيون شــديد، التهــاب لوزالمعده، تمرينات فيزيكي، بي كفايتي كليه، رابدوميوليز، آسيب وسيع بافت) و زيادي سديم خون.

 عوارض جانبي :

 احتباس مايع، زيـادي پتاسـيم خـون، زيادي سديم خون، زيـادي فـسفات بـا كلـسيم خـون بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان دارو هاي حـاوي كلسيم با فسفات ها ممكن است خطر رسـوب كلـسيم در بافـت نـرم را افـزايش دهـد. مـصرف همزمـان داروهـاي ضـدالتهاب غيراسـتروئيدي، كاپتوپريـل، سيكلوسـپورين، مدرهاي نگهدا رنـده پتاسـيم، انالاپريـل، هپـارين و سـاير داروهاي حاوي پتاسيم با فـسفات پتاسـيم ممكـن اسـتسبب افزايش پتاسيم خون شود . مصرف همزمان اين دارو با ساير فرآورده هاي حاوي فسفات ممكن است خطر بـروز زيادي فسفات خون به ويژه در بيماران مبتلا بـه بيمـاري كليوي را افزايش دهد.

 مقدار مصرف :

خوراكي بزرگـــسالان: بـــه عنـــوان اســـيدي كننـــده ادرار، ضدســنگهــاي ادراري يــا تــامينكننــده الكتروليــت، 8 ميليمول فسفر همراه با يـك ليـوان آب، چهاربـار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف ميشود. كودكان: به عنوان تامين كننده الكتروليت در كودكان تا 4 سال، 6/4 ميلي مول در 60 ميلي ليتر آب، چهـار بـار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف ميشود. دركودكان با سن بيـشتر از 4 سـال، مقدارمـصرف مـشابه بزرگسالان است. تزريقي بزرگــسالان: بــه عنــوان تــامين كننــده الكتروليــت 10 mmole/day فسفر از راه انفوزيـون وريـدي تزريـق ميشود. كودكـــان: بــه عنــوان تــامينكننــده الكتروليــت 1/5-2 mmole/day فــسفر از راه انفوزيــون وريــدي تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Effervescent Tablet : NaH2PO4 1936 mg NaHCO3 350 mg + KHCO3 315 mg Injection: (KH2PO4 225 mg + K2HPO4 236 mg)/ml (Tablet: 500 mg )K2HPO4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد