هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيموزايد (PIMOZIDE)

تعداد بازدید : 1236

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي تخفيف تيك هاي صوتي و حركتــي در بيمــاران مبــتلا بــه اخــتلال Tourett’s بكارميرود كه علائم آنها شديد ميباشد يا قادر به تحمـل هالوپريدول نيستند و يا به آن پاسخ نـداده انـد . همچنـين اين دارو به عنوان درمان نگهدارنده در اسكيزوفرني مزمن بدون علائم هيجان، بيقراري، يـا فعاليـت مفـرط مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اگرچه مكانيسم دقيق اثـر دارو مـشخص نيست، ولي احتمالاً ازطريق مهار گيرنده هاي دوپـامين در دستگاه عصبي مركزي عمل ميكند. ايـن دارو همچنـين باعث افزايش turn over دوپـامين وانـسداد كانـال هـا ي كلسيمي وابسته به ولتاژ و مهارگيرنده هـا ي اوپيوئيـدي و افزايش غلظت پرولاكتين ميشود.

فارماكوكينتيك:

50% مقدارخوراكي جـذب مـي شـود . دارو داراي متابوليسم كبـدي و دفـع ادراري (40-50%) و مدفوعي (20%) است. نيمـه عمـر آن در افـراد سـالم 29 ساعت، در مصرف مكرر در بيماران مبتلا به جنون جـواني 55 ســاعت و در صــورت يــك بــار مــصرف در بيمــاران 110 ،Tourette’s ساعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

درصورت سـابقه آريتمـي قلبـي، سندرم QT طولاني، ضعف شديد CNS، حـالات كومـا، تيكهاي صوتي و حركتي به غير از اختلال Tourett’s، كاهش پتاسيم خون و سابقه سرطان پستان نبايـد از ايـن دارو استفاده كرد . همچنين براي بيماران تحت درمـان بـا داروهاي طولاني كننده QT، ضدقارچ هـا ي آزولـي (مثـل ايتراكونازول، كتوكونازول )،آنتـي بيوتيـك هـاي ماكروليـد،داروهاي مهاركننده پروتئاز و نفازودون نبايـد ايـن دارو را بكار برد.

هشدارها :

1- پيموزايد ممكن است باعث طولاني شدن فا صله QT در الكتروكارديوگرام، پهـن شـدن، فرورفتگـي و معكـوس شدن مـوج T و ظهـور مـوج هـا ي U خواهدشـد . قبـل از شروع درمـان و در طـي مـصرف پيموزايـد (مخـصوصاً در هنگام تنظيم مقدار مصرف دارو) الكتروكارديوگرافي بايـد به طور منظم انجام شـود . طـولاني شـدن QT بيـشتر از 0/47 ثانيـه در كودكـان و 0/52 ثانيـه در بزرگـسالان يـا بيش از 25% آنچه قبل از درمان بوده است، بايـد ملاكـي براي قطع يا كاهش مقدارمصرف دارو محسوب شود.

2- درصورت گلوكـوم بـا زاويـه بـسته، سـابقه ايلئـوس، فلجي، هيپرتروفي پروستات، اخـتلالات ECG، نارسـايي كبدي يا كليوي، سابقه حمـلات عـصبي و حـسا سيت بـه پيموزايد يا ساير دارو هاي ضدجنون، ايـن دارو را بايـد بـا احتياط فراوان بكار برد.

3- درصـورت بـروز tardive dyskinesia بايـد قطـع مصرف دارو موردتوجه قرارگيرد.

4- سندرم بـدخيم نورولپتيـك همزمـان بـا اسـتفاده از داروهاي ضدجنون مشاهده شده است . علائم اين سندرم ، افــزايش دمــا ي بــدن، ســفتي عــضلات، علائــم روانــي (كاتاتونيك) و اختلالات اتونوم (نبض و فشارخون نامنظم ، تاكيكاردي، آريتمي وتعريق شـديد ) مـي باشـد . درصـورت بروز اين سندرم، مصرف دارو بايد فوراً قطع شود.

عوارض جانبي :

آكاتزيا، آريتمي قلبي، ضربان نامنظم و شديد قلبـي، طـولاني شـدن فاصـل ه QT، علائـم خـارج هرمي، پاركينسونيسم، تغييرات خلقي و رفتاري، تورم يـا دردناكي پـستان، ترشـح غيرطبيعـي شـير، واكـنش هـا ي آلرژيك، اختلالات خوني، يرقان انسدادي، سندرم بـدخيم نورولپتيك، تب شديد و ديستوني ديـررس، تـاري ديـد و اختلالات بينائي، يبوست و خواب آلودگي، خشكي دهـان، افت فشارخون وضعيتي از عوارض جـانبي مهـم ايـن دارو محسوب ميشوند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكـل و داروهاي مضعف CNS باعث تشديد اثر تضعيف CNS ميشود. آمفتامينها، متيل فنيدات، پمولين، باعث ايجـاد تيك خواهندشـد . قبـل از شـروع مـصرف پيموزايـد بايـ د مصرف اين دارو ها قطع گردد . پيموزايـد اثـري در درمـان تيكهاي ناشي از دارو ها ندارد . مصرف همزمـان ايـن دارو با آنتي كولينرژيكها باعث تشديد اثرات آنتـي كولينرژيـك مـيشـود. پيموزايـد آسـتانه تـشنجات و تـاثير داروهـاي ضدتشنجها را كاهش ميدهد . مصرف همزمان اين دارو بـا مهاركنندههاي منوآمين اكسيداز باعث تشديد اثر تـضعيف CNS، افت فشارخون و تقويت اثـرات آنتـي كولينرژيـك ميشود. آنتيبيوتيـك هـا ي ماكروليـد، آب گريـپ فـروت، مهاركنندههاي پروتئاز HIV (مثل اينديناوير، نلفينـاوير، ريتونـــاوير، ســـكويناوير)، ايتراكونـــازول، كتوكونـــازول، نفازودون، زايلوتون غلظت پيموزايـد را افـزايش ميدهنـد . مصرف اين دارو با دارو هاي داراي عـوارض خـارج هرمـي موجب تشديد اينگونه عوارض ميشـود . مـصرف همزمـان پيموزايد با دارو هـا ي طـولاني كننـده فاصـله QT (مثـل ضدافسردگيهاي سه حلقه اي ، ديسوپيراميد، ماپروتيلين، پروبوكـول، پروكـائينآميـد و كينيـدين) باعـث افـزايش احتمــالي آريتمــي قلبــي و طــولاني شــدن فاصــله QT ميشود و از مصرف همزمان آنها بايد اجتناب كرد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف پيموزايد ممكن است موجب ايجاد اخـتلالات در توانـائيهـاي جـسمي و روانـي گـردد، لـذا در انجـام كارهايي كه نياز به هوشياري دارن د مانند رانندگي يـا كـار باماشينآلات بايد احتياط كامل را رعايت نمود.

2- در بيمـاران مبـتلا بـه كـاهش پتاسـيم خـون، قبـل ازشروع درمان بايد كمي پتاسيم خون را درمان كرد، زيـرا خطر بروز آريتمي قلبي وجود دارد.

3- براي بيماراني كه اثرات آنتي كولينرژيـك بـراي آنهـا خطرناك است، اين دارو را بايد با احتياط مصرف كرد.

4- بيماران سالمند به مقادير كمتري از دارو نياز دارند.

5- مقدارمصرف اين دارو را بايد بتدريج و بطـور دورهاي كاهش داد تامشخص شود آيا تيك ها تداوم دارنـد . بعـد از كاهش مقدار مصرف دارو، افزايش شـدت و تنـاوب تيـك ممكن است به طور موقتي ا تفاق افتـد، ولـي ايـن بـدليل برگشت علائم نيست . لذا بايد بعـد از كـاهش مقـدار 1-2 هفته صبر نمود و سپس نتيجهگيري كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در مهـار تيـك هـا ي صـوتي و حركتـي در اخــــتلال Tourette’s هنگــــام شــــروع درمــــان 1-2 mg/day در نوبت هـا ي منقـسم مـصرف مـي شـود ودرصورت نياز وتحمل بيمـار ميتـوان بـه طـور تـدريجي مقدارمصرف را تا 10 mg/day يـا 200 mcg/kg/day افزايش داد.

بزرگسالان:

در درمـان بيمـاران اسـكيزوفرني مـزمن، هنگام شروع درمان 2-4 mg/day يك بار در روز (صبح) مصرف ميشود. و در صورت نياز وتحمل بيمار ميتوان بـه طــور تــدريجي مقدارمــصر ف را تــا 20 mg/day يــا 300 mcg/kg/day افـــــزايش داد. مقدارمتوســـــط نگهدارنده 2-12 mg/day) 6 mg/day) ميباشد.

كودكــان:

در كودكــان بــا ســن بــيش از 12 ســال، 50 mcg/kg/day (قابل افزايش تدريجي درصورت نيـاز و تحمل بيمار) مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 4 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد