هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پیپراسیلین - PIPERACILLIN

تعداد بازدید : 1372

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي ناشـي از پسودوموناس آئروژينوزا مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

غلظت سرمي دارو 0/5-1 ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خـود مـي رسـد . نيمـه عمـر دارو 0/6-1/2 ساعت است كه در صورت عيب كار كليـه تـا 3 ساعت نيز ممكن است افزايش يابد . 60-80درصد دارو به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه آلـرژي بـه پنيسيلينها ، نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

در بيماران مبتلا به عيـب كاركليـه، فيبـروز سيستيك وسـابقه بيمـاري هـاي گوارشـي بـويژه كوليـت پسودوممبران ناشي از آنتي بيوتيك بايد با احتي اط فـراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شد هاست. همچنين بـا مـصرف ايـن دارو كـاهش پتاسيم خون و تغيير در عملكرد پلاكت هـا ممكـن اسـت بروز كند.

تداخلهاي دارويي :

 درصورت مصرف همزمان مقادير زيــاد ايــن دارو بــا دارو هــاي ضــدانعقاد كومــاريني يــا ايندانديوني، هپارين و دارو هاي ضدالتهاب غيراسـتروئيدي احتمال بروز خونريزي ممكن است افزايش يابـد . مـصرف همزمــان ايــن دارو بــا دارو هــاي ترومبوليتيــك توصــيه نميشود، زير ا احتمال بروز خونريزي شديد ممكـن اسـت افزايش يابد . مصرف همزمان پني سيلينها با متوتركـسات منجــر بــه كــاهش كليــرانس متوتركــسات و درنتيجــه مسموميت با اين دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

 1-در تزريق عضلاني پيپراسيلين نبايد بيش از 2 گـرم از دارو در يك محل تزريق شود.

 2-بيماران مبتلا به عيب كار كليه ممكن است به كاهش مقدار مصرف نياز داشته باشند.

 3- درصـورت بـروز اسـهال، بـدون مـشورت بـا پزشـك ازمصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

 4- مخلوط كردن پنـي سـيلين هـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا توصيه نميشود.

 مقدار مصرف :

بزرگــــسالان: مقــــدار 100-150 mg/kg در روز درمقادير منقسم مصرف ميشود كه در عفونت هاي شديد تــا 200-300 mg/kg در روز در مقــادير منقــسم و در مــوارد مخــاطره آميــز بــيش از 16 گــرم در روز تزريــق ميشود. براي پيشگيري از بروز عفونـت 2 گرمـي قبـل از عمل جراحي تزريق مـي شـود و در مـوارد عمـل سـزارين دومقدار 2 گرم نيز در فواصل 4-6 سـاعت پـس از عمـل تزريق ميشود.

 كودكان: در نوزادان 7 روزه يا كمتر يا با وزن كمتر از 2 كيلوگرم 150 mg/kg در سه مقدار منقسم ودر نـوزادان بــا ســن بــيش از 7 روز يــا وزن بــيش از 2 كيلــوگرم 300 mg/kg در 3-4 مقدار منقـسم و در كودكـان يـك ماهــه تــا 12 ســاله 100-200 mg/kg در روز در 3-4 مقـــدار منقـــسم كـــه در عفونـــت هـــاي شـــديد تـــا 200-300 mg/kg در روز در 3-4 مقدار منقسم افزايش مييابد.

توجه: اين دارو از طريق تزريق عميق عضلاني يا تزريـق آهسته وريـدي (طـي 3-5 دقيقـه ) يـا انفوزيـون وريـدي مصرف ميشود. مقادير بيش از 1 گرم براي بزرگـسالان و 500 ميليگرم براي كودكان نبايد بصورت عضلاني تزريق شود.

 اشكال دارويي :

(Powder For Injection: 1g, 2g (as Sodium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد