هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پیپراسیلین تی - PIPERACILLIN T

تعداد بازدید : 758

موارد مـصرف :

 ايـن دارو مخلـوطي از پيپراسـيلين و تازوباكتــام اســت كــه در درمــان عفونــت هــاي ناشــي از ارگانيسمهاي حساس به پيپراسيلين مصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر:

تازوباكتــام يــك مــشتق ســولفون از پنيسـيلانيك اسـيد اسـت كـه داراي اثـر مهاركننـدگي بتالاكتاماز ميباشد و همراه با پيپراسيلين براي افزايش اثر آن مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيـــك:

 خـــصوصيات فارماكوكينتيـــك تازوباكتام مشابه پيپراسيلين است.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: براي بزرگسالان و كودكان با سن بـيش از 12 سال، دردرمان عفونت هاي مجـاري تحتـاني تنفـسي، مجاري ادراري، داخل شكمي و پوست و نيز سپتي سـمي مقدار 2/25-4/5 گرم هر 6-8 ساعت يـا 4/5 گـرم هـر 8 ساعت از طريق تزريق آهسته وريدي (طي 3-5 دقيقه ) يا انفوزين وريدي مصرف مـي شـود . مقـدار مـصرف دارو در بيمـاراني كـه دچارضـعف سيـستم ايمنـي يـا نـوتروپني هستند، 4/5 گرم هر 6 ساعت ميباشد.

 كودكان:

مقدار مـصرف ايـن دارو در كودكـان بـا سـن 2-12 سال 112/5 mg/kg (تاحداكثر 4/5 گـرم ) هـر 8 ساعت از طريق تزريق آهسته وريدي يا انفوزيـون وريـدي ميباشد. دوره درمان براي آپانديسيت داراي عواقب 5-14 روز اسـت. در كودكـان دچـار ضـعف سيـستم ايمنـي يـا نوتروپني 90 mg/kg هر 6 ساعت مصرف ميشود.

توجه: مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر از 2 سال توصيه نميشود.

 اشكال دارويي:

Powder For Injection: Piperacillin 2 g (as

Sodium) + Tazobactam 250 mg (as (Sodi

Powder For Injection: Piperacillin 4 g (as

Sodium) + Tazobactam 500 mg (as

(Sodium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد