هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پی پرازين - PIPERAZINE

تعداد بازدید : 4247

رده بارداری : B

مـوارد مـصرف:

پـي پـرازين در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي و گرد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو بـا مهـار پاسـخ عـضله كـرم بـه پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و دفع آن ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بـه سـرعت از راه خـوراكي جذب ميشـود . غلظـت سـرمي دارو 2-4 سـاعت پـس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمـه عمـر دارو متغيراسـت . دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمـار بـه عيـب شديد كار كليه يا صرع اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو درصورت وجـود عيـب كـار كليـه، بيماري كبدي، بيماري نورولژيك بايد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

عوارض جـانبي :

تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، اسـهال ، واكنشهاي آلرژيك (شامل كهير، اسپاسم بـرونش ، مـوارد نادري از سندرم استيونس جانسون و آنژيوادم ) از عـوارض اين دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف اين دارو براي درمـان كرمـك، بهتـر است تمام افراد خانواده به طـور همزمـان درمـان شـوند . همچنين، شستن لباس هـاي خـواب و رختخـواب بعـد از درمان بادارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند.

2- بيش از مقدار تجويز شده نبايد از دارو مصرف شود.

3- دوره درمان بايد كامل گردد . در عفونت هاي شديد يـا در صورت عـود مجـدد عفونـت، درمـان 1-2 هفتـه بعـد ممكن است تكرار شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان :

مقدار مصرف پي پرازين در درمان آلـودگي به كرم هاي گرد (آسكاريس) تـا 3/5 g/day بـراي 2 روز متوالي است كه در صورت نياز، به ويـژه در آلـودگي هـا ي شديد، يك هفته بعد نيز تكرار ميشود. پيپرازين در درمان كرمك بـه مقـدار 65 mg/kg/day براي 7 روز متوالي مصرف ميشودكه در صورت نيـاز، بـه ويژه در آلودگي هاي شديد، بافاصله يـك هفتـه بعـد نيـز تكرار ميشود.

كودكان :

مقدار مصرف اين دارو در كودكـان در درمـان آلودگي مقدار 75 mg/kg/day براي 2 روز متوالي است و در درمان كرمك، مانند بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

(Tablet: 500 mg (as Citrate or Phosphate

(Syrup: 750 mg/5ml (as Citrate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد