هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيروكــسيكام(PIROXICAM)

تعداد بازدید : 1191

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

پيروكــسيكام در درد والتهــاب بيماريهاي روماتيسمي و استئوآرتريت مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: بعدازمصرف خوراكي به سرعت جذب ميگردد. متابوليسم كبدي دارو وسيع بوده و از راه ادرار و مدفوع با نيمه عمر متوسط 50 ساعت دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود واكنش آلرژيك شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشــي از اســپيرين يــا ســاير داروهــاي ضــدالتهاب غيراستروئيدي يا پوليپ بيني همراه با اسپاسم برونش بـه علت مصرف اسپيرين، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيماري التهابي يا اولـسراتيو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورتيكوليـت، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتها، عيب كار كليه، استوماتيت، بيمـاران سـالخورده (به علت عوارض كبدي وكليـوي )، بيمـاراني كـه احتمـال بروز خونريزي و زخـم گوارشـي در آنهـا زيـاد مـي باشـد ، خونريزي از ناحيه ركتـوم و آنـوس، هموروئيـد، التهـاب و ضايعات ناحيـه ركتـوم و آنـوس و التهـاب ركتـوم (جهـت مصرف شياف).

عوارض جانبي :

عوارض گوارشي شامل تهـوع، اسـهال ، زخم و خونريزي، واكـنش هـا ي آلرژيـك، نظيـر انژيـوادم، برونكواسپاسم و بثورات جلدي، همچنين سردرد، گيجي و سرگيجه از عوارض جانبي دا رو هـستند . تزريـق عـضلاني دارو دردناك بوده وممكن است منجر بـه ايجـاد صـدمات بافتي گردد. تداخلهاي دارويي : مـصرف پيروكـسيكام بـه همـراه داروهــاي مهاركننــده ACE، ســبب مقابلــه بــا اثــر ضدفشارخون آنها گرديده و خطر بروز نارسـايي كليـوي و افــزايش پتاســيم خــون را افــزايش مــي دهــد. داروهــاي ضدميكروبي كينولون ها ، خطر بروز تشنج را بوسـيله ايـن دارو افزايش مي دهند. اثر دارو هاي پائين آورنـده قنـدخون (سولفونيل اوره) ممكن است بوسيله اين دارو افزايش يابد. مصرف همزمان اين دارو با سيكلوسـپورين خطـر سـميت كليوي را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- در صورت مصرف اين دارو در درمـان آرتريـت، دوره درمان بايد كامل شود . جهت دستيابي به پاسـخ مطلـوب، ممكن است حداقل 2 هفته زمان نياز داشته باشد. 

3- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف خـوراكي دارو، اگر رژيم درماني بصورت يك يـا دو ك پـسول در روز باشد، درصورت به يادآوردن طي يك يا دوسـاعت پـس از نوبت فراموش شده، آن نوبت بايد مصرف شود . اگـر رژيـم درماني بصورت بيش از دو كپسول د ر روز باشد، به محض بـه يـادآوردن، آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، مگراينكـه تقريباًزمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- اشكال خوراكي دارو بهتراست همراه بـا غـذا مـصرف شودتاتحريك گوارشي كاهش يابد.

5- مراجعه منظم به پزشك درصـورت مـصرف طـولاني مدت، به منظور بررسي پيشرفت درمان توصيه ميشود.

6- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد. 7- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

خوراكي وشياف بزرگسالان:

به عنوان ضدروماتيسم، 20 ميليگـرم بـه صورت مقدار واحد يـا 10 ميلـي گـرم دوبـار در روز از راه خوراكي يا به شكل شياف از راه ركتوم مصرف ميشود.

كودكــان:

در درمـان آرتريـت روماتوئيـد نوجوانـان در كودكـان بـا وزن كمتـر از 15 كيلـوگرم 5 mg/day، در كودكـــان بـــا وزن 16-25 كيلـــوگرم 10 mg/day، در كودكــان بــا وزن 26-45 كيلــوگرم 15 mg/day و در كودكان با وزن 46 كيلوگرم به بالا، 20 mg/day مصرف ميشود.

تزريقي بزرگسالان:

مقدارمصرف م شابه مقدارمـصرف خـوراكي است كه از راه عضلاني تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 10 mg

Suppository: 20 mg

%Topical Gel: 0.5

Injection: 20 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد