هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پتاسیم کلراید(POTASSIUM CHLORIDE)

تعداد بازدید : 884

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كمي پتاسيم خـون همراه يا بدون آلكالو زمتابوليك، در مـسموميت مـزمن بـا ديگوكسين و در بيماران مبتلا به فلج دورهاي همراه كمي پتاسيم خون مصرف ميشود. مكمل هاي پتاسيم بمنظـورپيشگيري از بـروز كمـي پتاسـيم خـون در بيمـاراني كـه كـاهش پتاسـيم خـون در آنـان مخـاطره آميـز اسـت، و همچنين در بيماران مبتلا به سيروز كبدي همراه آسيت، زيـادي آلدوسـترون همـراه كـار طبيعـي كليـه، اسـهال، اســتفراغ طــولاني و نفروپــاتي تخليــه كننــده پتاســيم و دركودكـــان تحـــت درمـــان طـــولاني مـــدت بـــا آدرنوكورتيكوئيدها مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

دفع املاح پتاسيم از كليه (90درصد) و مدفوع (10درصد) ميباشد.

 هشدارها :

1- اين دارو درموارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود اسهال طولاني يا شديد، اختلال در عملكرد مري، طولاني بودن زمان تخليه معده، انسداد روده يـا قرحـه گوارشـي، فلج رودهاي خـانوادگي، انـسداد شـديد يـا كامـل قلـب و زيادي پتاسيم خون يا حالاتي كه منجر به زيادي پتاسـيم خون ميشود.

 2- دربيماران سالخورده خطر بروز زيادي پتاسيم خـون به علت تغيير در توانايي كليه اين بيماران در دفع پتاسيم وجود دارد.

 3- مصرف اين دارو براي تـصحيح كمـي پتاسـيم خـون بايد با احتياط صورت گيـرد تـا از زيـادي پتاسـيم خـون همراه با آريتمي قلبي اجتناب شود.

 4- غلظتهاي پلاسـمايي بـيش از 5/5 mEq/L بعلـت احتمال بروز آريتمي خطرناك است.

 5- پيگيـــري دقيـــق وضـــعيت بيمـــار، بررســـي الكتروكارديوگرام و اندازه گيري غلظت پتاسيم ممكن است ضروري باشد.

 6- درصورت بروز اختلال در عملكردكليه (كمادراري يـا افزايش كراتينين سرم )، انفوزيون كلرورپتاسيم بايـد فـوراً قطع شود.

 7- فــرآوردههــاي حــاوي كلرورپتاســيم بــا غلظــت 1/5 mEq/ml و 2 mEq/ml بايد قبل از تزريق وريدي رقيق شوند . تزريـق مـستقيم فـرآورده هـا ي رقيـق نـشده ممكن است سبب مرگ بيمار گردد.

عوارض جانبي :

 اغتـشاش شـعور ، ضـربان نـامنظم يـا آهسته قلب، بيحسي يا گزگز در دست ها، پا يا لب، اشكال در تنفس، اضطراب، خستگي ياضعف، ضـعف يـا احـساس سنگيني در پاها با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان داروهـاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين، ضد التهابهـاي غيـر استروئيدي، مـسدودكننده هـاي گيرنـده بتـا-آدرنرژيـك، مدرهاي نگهدارنده پتاسيم و هپارين با مكمل هاي پتاسيم ممكن است سبب افزايش غلظت پتاسيم سرم و در نتيجه ايـــست قلبـــي شـــود . مـــصرف همزمـــان دارو هـــاي آنتيكولينرژيك با شكل خـوراكي كلـرور پتاسـيم ممكـن است شدت ضايعات دستگاه گوارش ناشي از مـصرف ايـن دارو را افـزايش دهـد. مـصرف همزمـان كلرورپتاسـيم بـا ديگوكسين در بيماران ديژيتاليزه يا در بيماران مبـتلا بـه بلوك شديد يا كامل قلب توصيه نميشود.

 نكات قابل توصيه :

1- از راه خوراكي، دارو بايد بلافاصله پس از غذا يا همراه با آن مصرف شود.

 2- دوره درمان بايد كامل شـود، بـويژه اگـر از دارو هـا ي مدر يا ديگوكسين استفاده ميشود.

 3- درصورت بـروز علائـم خـونريزي گوارشـي، مراجعـه فوري به پزشك ضروري است.

 4- در صورت فراموش كردن يـك نوبـت مـصرف دارو از راه خوراكي، به محـض بـه يـادآوردن، طـي 2 سـاعت آن نوبت بايد مصرف شود . در غيراينصورت، مصرف دارو بايـد طبق برنامـه ادامـه يافتـه و از دوبرابركـردن مقدارمـصرف بعدي دارو نيز خودداري شود.

 مقدار مصرف :

هر گرم كلرورپتاسـيم، معـادل 13/41 ميلياكيوالان پتاسيم است.

 خوراكي بزرگسالان:

 بمنظور پيشگيري يا درمان كمي پتاسـيم خون 20 ميلي اكيوالان پتاسيم (تقريباً معـادل 1/5 گـرم كلرور پتاسيم ) در 180 ميلي ليتر آب سرد، 1-5 بـاردرروز يا 6/7-20 ميلي اكيوالان پتاسيم (معـادل 0/5-1/5 گـرمكلرورپتاسيم) از قرص پيوسته رهش، 3 بار در روز مصرف ميشود. تزريقي بزرگسالان: بعنوان جانشين شونده الكتروليت يا درمان كمي پتاسيم خون، مقدارمصرف و سرعت انفوزيـون بايـد برحــسب نيــاز بيمــار تعيــين گــردد (حــداكثر تــا 400 mEq/day). پـــس از انفوزيـــون اوليـــه 40-60 ميلياكيوالان، پاسخ بيمار بايد با سنجش غلظت پتاسـيم سرم و بررسي الكتروكارديوگرام مشخص گـردد و سـرعت انفوزيون بعدي تعيين شود. كودكــان: بــراي درمــان كمــي پتاســيم خــون تــا 3 mEq/kg انفوزيون وريدي مـي شـود . در پيـشگيري از كمي پتاسيم خون، مقدارمصرف براساس نيـاز هـر بيمـار تعيين ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection Solution: 2 mEq/10 ml, 2 mEq/50 ml Extended Release Tablet: 500 mg Powder: 20 mEq/Sache

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد