هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پوويدون آيودين (POVIDONE IODINE)

ضد عفونی کننده

تعداد بازدید :1736

موارد مصرف:

محلول موضعي پوويدون آيودين بـراي شستشو و ضدعفوني كردن پوست قبـل و پـس از اعمـال جراحي كوچك و بزرگ و تمي زكردن دست جراحان قبـل از عمل، مصرف مـي شـود . محلـول دهـانشـويه آن بـراي درمان بيماري هاي التهابي عفوني دهان و حلـق ناشـي از بـاكتريهـا و كانديـدا و نيـز در جراحـي دنـدان، مـصرف ميشود. پماد موضعي دارو بـراي درمـان يـا پيـشگيري از عفونت در بريدگي هـا و خراشـيدگي هـا ، اعمـال جراحـي كوچـك و سـوختگيهـا و درمـان عفونـتهـاي پوسـتي باكتريائي يا قـارچي، زخـم بـستر، زخـم ناشـي از توقـف جريان خـون و هرگونـه بيمـاري عفـوني پوسـت مـصرف ميشود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهـاب واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيـر اختـصاصي يـا عفونتهاي مخلوط واژ ن و نيز براي شستشوي واژن قبـل از جراحي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو تركيبـي از يـد و پليمـرهـا بـه عنوان حامل است و ازطريق آزادسازي تدريجي يد معدني درتماس با پوسـت و غـشاهـا ي مخـاطي، اثـر ضـدعفوني كننـده خـود را اعمـال مـي كنـد . پوويـدون آيـودين روي باكتريهاي گرم مثـت و منفـي داراي اثـر باكتريـسيدي است وعليـه قـارچ هـا ، ويـروس هـا ، انگـل هـا ، كيـست هـا ، پروتوزوآ، مخمر ها و اسپور ها نيز موثر است . قدرت اثر دارو و سميت آن، كمتر از فرآوردههاي حاوي يد آزاد ميباشد.

فارماكوكينتيـك:

ازطريـق اسـكار پوسـت سـوخته، و نواحي سوخته و زخمي پوست جذب مي شـود كـه باعـث زيادي غلظت يد در پلاسما مي شود و ممكن اسـت منجـر به مسموميت گردد . جـذب پوسـتي ايـن دارو در نـوزادان ممكن است باعث كم كاري تيروئيد شود . طول اثـر مفيـد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك سـاعت اسـت و تعداد باكتري هاي پوست پـس از 6-8 سـاعت مجـدداً بـه ميزان اوليه باز ميگردد.

موارد منع مـصرف :

دارو در منـاطق وسـيع پوسـت آسـيبديـده بـه دليـل خطـر جـذب مقـادير زيـاد يـد و دربيماران مبتلا به گواتر كلوئيدي گر هاي غيرسمي نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در بيماران داراي سابقه حـساسيت مفرط به يد بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

تحريـك موضـعي، قرمـزي، تـورم، اسيدوزمتابوليك، زيادي سديم خون و عيب كار كليـه در نتيجه جذب يد به دنبال مـصرف دارو در سـوختگي هـاي شديد و يا در مناطق بدون پوست ممكـن اسـت مـشاهده شود.

تداخلهاي داروئي :

مصرف همزمان پوويدون آيودين و تنتور بن ژوئن مم كن اسـت منجربـه بـروز وا كـنشهـا ي پوستي (مانند سوختگي هاي نوع دوم و سوم ) و درنتيجـه كاهش pH شود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطـع شود.

2- ژل ودوش واژينال، داراي اثر اسپرم كـشي هـستند . از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود.

3- پوويدين آيودين ممكن است پارچه هاي بافته شـده از الياف مـصنوعي را لـك نمايـد كـه در اينـصورت بايـد بـا آمونياك رقيق شسته شوند.

4- محلول دارو بايستي قبل از مصرف تكان داده شود.

مقدار مصرف :

به عنوان محلول ضـدعفوني كننـده در جراحي و به مقـدار لازم بـراي تميـز و ضـدعفوني كـردن ناحيه عمل و يا دست جراح مصرف ميشود. مقداركافي از پماد اين دارو، پس از تميزكردن موضع، هـر 8 ساعت يكبار در درمان سـوختگي هـا و يـك بـار در روز درساير موارد بـه آرامـي بـر روي پوسـت ماليـده شـده و درصورت لزوم موضع پانسمان ميشود. درمورد ژل و دوش واژينـال، يـك اپليكـاتور پـر از ژل يـا محلول دوش هرشب براي 2-4 هفته و حتـي طـي دوران عادت ماهيانه مصرف مـي شـود . درصـورت لـزوم مـصرف همزمــان ژل و دوش، صــبحهــا از دوش اســتفاده گــردد. محلول غليظ دوش به داخل اپليكاتور ريختـه مـي شـود و طبق دسـتور رقيـق مـي گـردد و متعاقبـاً مهبـل شـسته ميشود. اشكال دارويي

%Topical Ointment: 10

%Topical Solution : 7.5%, 10

%Vaginal Gel: 10

%Vaginal Douche: 10

%Topical Tissue: 10

%Topical Shampoo: 7.5

%Topical Sponge: 7.5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد