هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرازي كوانتل - PRAZIQUANTEL

تعداد بازدید : 3786

رده بارداری : B

موارد مصرف :

پـرازي كوانتـل در درمـان آلـودگي بـه كــرمهــاي پهــن و شيــستوزوما (شيــستوزومياز) مــصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر مي رسد اثر ضدكرم دارو مربوط به اثر سينرژيك آن با سيستم ايمني هومورال ميزبان باشـد . همچنين پرازي كوانتل موجب افـزايش نفوذپـذيري غـشاء سلولهاي انگل، افزايش انقباضات، فلج و درن هايـت مـرگ كرم ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو، حتي در حضور غـذا، سريع است . اما بخـش عمـد هاي از دارو در عبـور اوليـه از كبد متابوليزه ميشود. نيمه عمر پـرازي كوانتـل 0/8-1/5 ساعت است . دفع دارو عمدتاً كليوي و سـريع اسـت . ايـن دارو به سرعت توسط شيستوزوما و ساير كرم هاي فلوك و كرمهاي پهن بالغ جذب ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو به جز در شرايط خيلـي ويژه، نبايد در درمان سيستي سركوز چشمي مصرف شود، زيراتخريب انگل ممكن اسـت موجـب ضـايعات غيرقابـل ترميم چشم شود.

هشدارها :

1- درصــورت وجــود حــساسيت مفــرط دارو و بيمــاري متوسط تا شديد كبدي بايـد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- انجام آزمون مـدفوع، هنگـام مـصرف دارو در درمـان كرمهاي پهن، فلوك ها و ساير گونه هاي شيستوزوما، يك، سه و دوازده ماه پس از درمان به منظـور تعيـين كـارا يي دارو ممكن است ضروري باشد.

3- در درمان شيستوزوما هماتوبيوم، انجـام آزمـون ادرار، پس از يك، سه و شش ماه از درمـان، بـه منظـور تعيـين كارآيي دارو ممكن است ضروري باشد.

عـوارض جـانبي:

عـوارض CNS (شـامل سـرگيجه، خوابآلودگي، سردرد و بيحالي )، تـب، عـوارض گوارشـي (شامل كرامـپ يـا دردشـكمي، كـاهش اشـت ها، تهـوع يـا استفراغ و اسهال خوني ) و افزايش تعريـق، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

كاربامازپين و فني تـوئين ممكـن است متابوليسم اين دارو را تسريع كنند . دگزامتازون نيـز درصورت مصرف همزمان با پـرازي كوانتـل ممكـن اسـت غلظت پلاسمايي اين دارو را كاهش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- قرص پرازي كوانتل بايد بامقدار كمي مايعات همراه بـا غذا بطور كامل بلعيده شود تا طعم تلخ آن موجب تهوع يا استفراغ نگردد.

2- درصورت بروز سرگيجه يا خواب آلودگي، بايد احتيـاط كرد.

مقدار مصرف :

دربزرگسالان و كودكان با سن 4 سال و بيشتر در درمان شيستوزومياز به مقدار 20 mg/kg دو يا سه بـار در روز در فواصـل 4-6 سـاعت بـراي يـك روز مصرف ميشود. همچنين ميتوان 40-60 mg/kg از دارو را به صورت مقدار مصرف واحد تجويز كرد . مقدار مـصرف ايــن دارو در درمــان آلــودگي بــه كــرمهــاي پهــن 10-25 mg/kg در يك نوبت ميباشد كه درصورت نياز، درمان 10 روز بعد تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 600 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد