هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرازوسين(PRAZOSIN)

قلب و عروق

تعداد بازدید :19814

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پرازوسين در درمان زيادي فـشارخون مصرف ميشود. 

مكانيـسم اثـر:

پرازوسـين يـك داروي مـسدودكننده گيرنده آلفا -آدرنرژيك پس سيناپـسي اسـت كـه موجـب انبساط عروق و كاهش مقاومت محيطـي مـي شـود ، ولـي بطوركلي اثر كمي بر روي برون ده قلبي دارد . ايـن دارو در نارساي احتقاني قلـب، بـا كـاهش مقاومـت سيـستميك، كاهش پيش بار و پس بار و در نتيجه بهبود بـرون ده قلـب عمل مينمايد. فارماكوكينتيك: ايـن دارو از مجـراي گـوارش بخـوبي جذب ميشود. متابوليسم آن احتمالاً كبدي اسـت . نيمـه عمــر دارو 2-3 سـاعت اسـت كـه در نارسـايي احتقـاني قلب، ممكن است به بيش از دو برابر برسـد، اثـر كاهنـده فشارخون پس از يك نوبت مصرف دارو، طـي دوسـاعت و در نارسايي احتقاني قلب، خيلي سـريع ظـاهر مـي گـردد . زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت ايـن دارو 1-3 ساعت است . زمان لازم براي رس يدن بـه اوج اثـر كاهنـده فشارخون پس از مصرف مقدارواحد 2-4 ساعت اسـت . در نارسايي احتقاني قلب، اين زمان يكساعت است . ايـن دارو عمدتاً از طريق صفرا و مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در بيماران مبتلا به بيماري هاي شديد قلبـي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- اولين مقدارمصرف دارو، ممكـن اسـت سـبب كلاپـس ناشي از كاهش فشارخون شود.

3- درطول درمان نارسايي احتقـاني قلـب، ممكـن اسـت نسبت به اثر پرازوسين تحمل ايجاد شود.

4- اندازهگيري فشارخون درفواصـل مـنظم طـي مـصرف دارو، ضرورت دارد.

5- مقدارمصرف دارو بايد براساس پاسخ فشارخون و نيـاز هر بيمار تنظيم شود.

عوارض جانبي :

كمـي فـشارخون در حالـت ايـستاده، ناشي از اولي ن مقدارمصرف، 30 دقيقه تا 2 ساعت پـس از مصرف ايجاد شده و ممكن است شديد باشد . سرگيجه يـا منگي، بخـصوص هنگـام برخاسـتن ازحالـت خوابيـده يـا نشسته، درد قفسه سينه، از حال رفـتن ناگهـاني ، ضـربان نامنظم قلب، تنگي نفس، ورم پا يا قسمت تحتاني ساق پا و افزايش وزن بامصرف اين دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : اثركاهنده فشار خون پرازوسـين ممكن است در صورت مصرف همزمان با دارو هاي ضددرد و ضــدالتهاب غيراســتروئيدي، بخــصوص ايندومتاســين، استروژنهـا يـا دارو هـاي مقلـد سـمپات يك كـاهش يابـد . مصرف همزمان پرازوسين با دوپامين ممكن است موجـب خنثي شدن اثر دوپامين در ايجاد انقباض عروق محيطـي شود. مصرف همزمان افـدرين بـا ايـن دارو ممكـن اسـت موجب كاهش اثر افدرين در افزايش فشارخون شود.

نكات قابل توصيه :

1- داروبايد حتي در مواقعي كه احساس بهبودي ميشود، مصرف گردد.

2- اين دارو زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكـه آن را كنترل مي كند. مصرف دارو ممكن است براي تمام عمر ضروري باشد.

3-هنگام برخاسـتن از حالـت خوابيـده يـا نشـسته بايـد احتياط شود.

4- در صورت بروز سرگيجه يا منگي بويژه پس از مـصرف مقدارشروع دارو، بايد احتياط شود.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، مگراينكـه تقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد. در اينصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر شود.

6- هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط نمود.

7- ازمصرف ساير دارو ها، بويژه دارو هاي مقلـد سـمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بـدون مـشورت بـا پزشـك بايـد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان زيادي فشارخون، مقدارشـروع 1 ميلـيگـرم دويـا سـه بـار در روز اسـت. مقدارنگهدارنـده برحسب نياز بيمـار و بتـدريج تنظـيم مـي شـود (معمـولاً 6-15 mg/day دردو يا سه مقدارمنقسم). 

كودكان:

مقدار 0/05-0/4 mg/kg/day در دو يا سـه مقــدار منقــسم مــصرف مــيشــود. در صــورت مــصرف مقدارواحد، مقدارمصرف دارو نبايد از 7 ميليگـرم تجـاوز نمايد. حداكثر مقدار مصرف روزانه 15 ميليگرم ميباشد.

اشكال دارويي :

(Tablet: 1 mg , 5 mg (as HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد