هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پردنيزولـون استات(PREDNISOLONE ACETATE)

تعداد بازدید : 870

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

 پردنيزولـون در درمـان حالـت هـاي التهابي و آلرژيك چشم و مجراي خـارجي گـوش كـه بـه كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده ميشود. اين دارو ممكن است براي درمان طولاني مـدت تـرجيح داده شود، زيرا احتمال بروز افزايش فشار داخل كره چـشم بـا آن كمتر ميباشد.

 مكانيسم اثر :

در غلظت هاي زياد كه حتي ممكن اسـت متعاقـــب اســـتعمال موضـــعي نيـــز حاصـــل شـــود، كورتيكواستروئيدها ممكن است داراي اثرات مـستقيم بـرغشاء باشند . اين تركيبات از طريق غشاء سلولي بـه درون سلول نفوذ كرده و با گيرنده هاي اختـصاصي سيتوپلاسـم كمپلكس تشكيل مي دهنـد كـه پـس از ورود بـ ه داخـل هسته با DNA پيوند يافتـه و رونويـسي mRNA و بـه دنبال آن ساخت آنزيم هاي پروتئيني را تشديد مي نمايند. ايــــن آنــــزيمهــــا مــــسئول اثــــرات ضــــد التهابي كورتيكواستروئيدهاي موضعي در چشم مي باشند.

 فارماكوكينتيـك:

 ايـن دارو از طريـق زلاليـه، قرنيـه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جـذب مـي شـود . جذب سيستميك دارو فقـط در مقـادير خيلـي بـالا و در صورت درمان طولاني مدت كودكان اهميت مييابد.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در بيماري هـاي قـارچي چشم و گوش، التهاب سطحي حاد قرنيه ناشي از تبخـال، سوراخ شدن پرده گوش، سل چشمي يا گوشي و بيمـاري ويروسي در مرحله عفوني حاد نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- ين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود مبتلايان به آب مرواريد، گلوكوم مـزمن بـا زاويـه بـاز يـا سابقه آن، التهاب گوش مياني (به خصوص در كودكان ) و ساير عفونتهاي قرنيه و ملتحمه چشم يا گوش.

 2- كاربرد مكرر يا شديد كورتيكو اسـتروئيد هـاي چـشمي ممكن است بهبودي قرنيه را به تعويق بياندازد.

 3- مــصرف طــولاني يــا نابجــاي كورتيكوســتروئيد هــاي موضعي ممكن است به گلوكوم يا آب مرواريد استروئيدي نزد افراد مستعد منجر شود.

 عــوارض جــانبي:

تـاري ديـد، درد چـشم، سـردرد و مشاهده هالههاي نوراني در اطراف چراغ ها، پائين افتـادن پلكها و بزرگ شدن غيرعادي چشم، سـوزش و آبريـزش از عوارض جانبي دارو ميباشد.

 نكات قابـل توصـيه :

 اگـر پـس از 5-7 روز بهبـودي حاصل نشد و يا وضع يت چشم يا گوش بدتر شد ، بايد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

 1-2 قطره 2-4 بار در روز در ملتحمه چكانده ميشود. در بيماري هـاي شـديد، درمـان بـا 1-2 قطره هر يك ساعت شروع شـد ه و بـه تـدريج در صـورت تخفيف التهاب مقدار مصرف دارو كاهش مييابد.

 اشكال دارويي :

%Ophthalmic Solution: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد