هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پریلوکائین-اف(PRILOCAINE – F )

تعداد بازدید : 1602

موارد مصرف :

اين دارو بعنوان بيحس كننده موضعي يا منطقهاي بصورت تزريقي بـه منظـور ايجـاد بيحـسي و انـسداد عـصبي بكـار مـيرود. ايـن دارو در دندانپزشـكي بعنوان بيحس كننده مصرف دارد.

مكانيسم اثر :

بيحس كننـده هـا ي موضـعي بـا تثبيـت برگشتپذير غشاي سلولهاي عصبي و در نت يجه كـاهش نفوذپـذيري ايـن غـشا بـه يـون سـديم، شـروع وهـدايت تكانههاي عصبي را متوقف ميكنند. اين عمل باعث مهـار مرحله دپولاريزاسيون غشاء سلول عصبي مـي گـردد و در نتيجه از انتشار پتانسيل عمل و هدايت بعدي تكانـه هـاي عصبي جلوگيري ميكند. فليپرسين (F) يك ماده تنـگ كننده عـروق بـوده باعـث دوام اثـر بيحـسي پريلوكـائين ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت ابتلاي بيمـار به متهموگلوبينمي مادرزادي يا اكتسابي، كم خوني، بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، افت شديد فشارخون، شوك و وجود عفونت در محل تزريق نبايد استفاده گردد.

هشدارها :

1- دركودكــان و ســالمندان، امكــان بــروز مــسموميت سيستميك با اين داروها بيشتراست.

2- در عيب كار قلبي -عروقي، سابقه حساسيت دارويـي و وجود التهاب در محل تزريـق بااحتيـاط فـراوان اسـتفاده گردد.

عــوارض جــانبي:

عــوارض جــانبي بطــور كلــي بــه مقدارمصرف، محل تزريق و ميـزان غلظـت پلاسـمايي آن بــستگي دارد. گيجــي، ضــعف تنفــسي، تــشنج، كــاهش فــشارخون و براديكــاردي از عــوارض جــانبي ايــن دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضدآريتمي و مـسدد هـا ي گيرنـده بتاآدرنرژيـك موجـب افـزايش خطـر تـضعيف عـضله قلـب مـيگـردد. سايمتيدين موجب مهار متابوليسم دارو و اف زايش سـميت آن ميشود. اين دارو بدليل داشـتن فلـي پرسـين ممكـن اسـت بـا داروهـاي بيهـوش كننـده استنـشاقي از دسـته هيدروكربنهـا فنوتيـازين هـا و ضـد افـسردگي هـاي سـه حلقهاي و مشتقات ارگونيز تداخل داشته باشد.

نكات قابل توصيه :

اين فرآورده قابـل اتـوكلاو كـردن است.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي ايجاد بيحسي از طريق انفيلتراسـيون و يا انسداد عصبي در دندانپزشكي مقدارمـصرف براسـاس محـل تزريـق و پاسـخ بيمـار تنظـيم مـيشـود. حـداكثر مقدارمصرف در بزرگسالان 600 ميليگرم است.

كودكان:

دركودكان مقدارمـصرف براسـاس وزن تعيـين ميگردد. 

اشكال دارويي :

Carpool: Prilocaine 30 mg + Felypressin

0.03 I.U. (054 mcg)/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد