هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پريماکين - PRIMAQUINE

ضد انگل

تعداد بازدید :988

موارد مصرف :

اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم اوال بعد از درمان با كلروكين، به منظور ريشه كني مراحل كبدي بيماري مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو مـوجب نـابودي انگـل در كبـد ميشود و به اين ترتيب مانع بازگشت بيماري ميگردد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب ميشـود . غلظـت سـرمي دارو 2-3 سـاعت پـس از مصرف به اوج خود مي رسد و نيمه عمر اين دارو، به طـور متوسط 3-6 ساعت مي باشند. اين دارو طي 24 سـاعت از طريق ادرار دفع ميشود.

هــشدارهــا:

ايــن دارو در مــوارد كمبــود G6PD، بيماريهاي سيستميك همراه با كاهش گرانولوسيت هـاي خون (مانند آرتريت روماتوئيد و لوپوس اريتماتوز ) بايد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

تهوع، اسـتفراغ، دردشـكم، بـه نـدرت متهموگلوبينمي، كم خوني هموليتيك به ويژه در بيماران مبتلا به كمبود G6PD با مصرف اين دارو گـزارش شـده است.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز تحريك گوارشي ميتوان دارو را همـراه با غذا يا داروهاي آنتياسيد مصرف نمود.

2- قبل از تجويز پريمـاكين بهتراسـت وضـعيت بيمـار از نظر كمبود G6PD بررسي و مقـدار مـصرف دارو تنظـيم شود.

تداخلهاي دارويي :

كيناكرين سطح سر ميو سـميت پريماكين را افزايش ميدهد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان: بــراي ريــشه كنــي مالاريــاي ناشــي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم اوال، پس از درمان با كلروكين، پريماكين به مقدار 15 mg/day براي 14-21 روز مصرف ميشود و ممكن است يك دوره 21 روزه ديگر نيز براي گونه هاي مقاوم از اين دو نوع پلاسموديوم به آن اضافه شود . مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به كمبـود G6PD براي بزرگسالان 30 ميلـي گـرم يكبـار در هفتـه براي 8 هفته است و كمترين عارضـه را در بـردارد . بـراي پيشگيري از ابتلا بـه مالاريـاي فالـسيپارم مـصرف مقـدار 30-45 ميليگرم بصورت دوز واحد پيشنهاد شده است.

كودكان :

براي ريشه كني مالارياي ناشي از پلاسموديوم اوال دوره درمان مانند بزرگسالان است، ولي مقدارمـصرف 0/25 mg/kg/day ميباشد. دركودكان مبتلا به كمبـود G6PD مقدار مصرف 0/5-0/75 ميليگرم يكبار در هفته براي 8 هفته است و كمترين عارضه را در بردارد. 

اشكال دارويي :

(Tablet: 7/5 mg, 15 mg (as Phosphate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد