هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پريميدون(PRIMIDONE)

تعداد بازدید : 1270

مــوارد مــصرف:

ايـن در درمـان حمـلات تـشنجي جنراليزه تونيك – كلونيـك (صـرع بـزرگ )، ميوكلونيـك شبانه، حملات تشنجي پارشيال پيچيده (سـايكوموتور ) و ساده پارشيال (كورتيكال فوكال) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اگرچه پريميدون در بدن به فنوباربيتال و فنيل اتيل مالونا ميد تبديل ميشود، اما مكاني سم اصلي اثر پريميدون احتمالاًمربوط به خود پريميدون ميباشد.

فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو جـذب خـوراكي كامـل و سـريعي دارد. دركبـد بـه فنوباربيتـال تبـديل مـيشـود. فراهمي زيستي دارو 90-100% است. نيمه عمر ايـن دارو 3-23 ساعت ميباشـد . دفـع دارو و متابوليـت هـاي آن از طريق كليه ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در پورفيري ياسابقه ابتلا به آن نبايد مصرف شود. هشدارها: درصورت وجود اختلال عملكرد كبد يا كليه و بيماري تنفسي مانند آسم يـا آمفيـزم بايـد بـا احتيـاط فراوان تجويز شود.

عوارض جانبي :

خـواب آلـودگي، عـدم تعـادل، تهـوع، اختلالات بينـايي و بثـورات جلـدي، بخـصوص در شـروع درمان بروز ميكند و معمولاًبا ادامه درمـان برگـشت پـذير هـــستند. ســـاير عـــوارض دارو شـــامل افـــسردگي، تحريكپذيري، بيقراري و اغتـشاش شـعور در سـالمندان، هيجانــات و فعاليــت زيــاد و غيرعــادي در كودكــان و آنميمگالوبلاستيك هستند.

تداخلهاي دارويي :

ايـن دارو غالباًغلظـت پلاسـمايي كاربامازپين، كلونازپام، فني توئين و والپروات ودر مـواردي اتوسوكسيميد راكاهش مي دهد. اين دارو موجـب افـزايش متابوليسم وارفارين، دارو هاي ضدافسردگي سه حلقـه اي ، ديگوكسين، كورتيكوستروئيد ها، سيكلوسپورين، داروهـاي ضدبارداري خوراكي و تئوفيلين شده و درنتيجه اثرات اين داروها را كاهش ميدهد. گــاهي اوقــات نيــز غلظــت پلاســمايي اتوسوكــسيميد و پريميـدون را كـم مـيكنـد. اسـيد اسـتيل ساليـسيليك، داروهاي ضدباكتريايي شامل كلرامفنيكـل، سيكلوسـرين، ايزونيازيـــد، كوتريموكـــسازول و مترونيـــدازول و نيـــز فلوكـستين، ديلتيـازم، نيفـديپين و سـايمتيدين غلظـت پلاسمايي فني توئين را زياد ميكنند. اين دارو متابوليـسم وارفـارين را كـاهش مـيدهـد. داروهـاي ضدافـسردگي و ضدجنون باكاهش آستانه تشنج، بااثر ضدتشنجي اين دارو مقابله ميكنند. فنـي تـوئين غلظـت پلاسـمايي دارو هـي ضدافسردگي سه حلقه اي را كاهش مي دهـد . متابوليـسم سيكلوسپورين توسط فني توئين سريع شـده و در نتيجـه غلظت پلاسمايي آن كاهش مي يابد. فنيتوئين متابوليسم داروهاي ضدبارداري خوراكي را افـزايش و در نتيجـه اثـر آنها را كاهش مي دهد. متابوليسم فنـي تـوئين در صـورت مصرف همزم ان با فلوكونازول، ايتراكونازول، كتوكونازول و ميكونازول كاهش مي يابد و در نتيجـه غلظـت پلاسـمايي آن افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مـصرف دارو بايـد پرهيـز شـود . قطـع مصرف اين دارو بايد بتدريج و طي چندماه انجام شود.

2- درطول مصرف ايـن دارو، ازمـصرف دارو هـا ي حـاوي الكل و ساير داروهاي مضعفCNS بايد خودداري شود.

3- هنگام رانندگي يا كار بـا ماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود. 

4- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت نشسته يا خوابيـده، بايد احتياط نمود.

5- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از يكـساعت بـاقي مانـده باشــد. از دوبرابــر كــردن مقدارمــصرف بعــدي نيــز بايــد خودداري شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضدتشنج، ابتـدا 100 mg/day يا 125 mg/day هنگام خواب براي سه روز اول و سپس 100 يا 125 ميليگرم دوبار در روز براي روز هاي چهـارم تا ششم، سپس 100 يا 125 ميلـي گـرم سـه بـار در روز براي روز هاي هفتم تا نهم مصرف ميشـود . در روز دهـم، مقدار نگهدارنده 250 ميليگـرم سـه بـار در روز مـصرف ميگردد.

كودكان:

به عنوان ضدتشنج، در كودكان تا سن 8 سال، ابتدا 50 ميليگرم هنگام خواب براي سه روز اول و سپس 50 ميليگرم دوبار در روز براي روز هاي چهارم تا ششم و سپس 100 ميليگرم دو بار در روز براي روز هاي هفتم تا نهم مصرف ميشود. در روز دهـم، 125-250 ميلـي گـرم ســه بــار در روز برحــسب نيــاز و تحمــل ب يمــار مــصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

Suspension: 250 mg/5 ml

Tablet: 250 mg

Liqiud: 125 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد