هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروكـائين آميـد(PROCAINAMIDE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :935

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پروكـائين آميـد در درمـان و كنتـرل آريتمي بطني، بويژه پس از انفاركتوس قلبـي وهمچنـين تاكيكاردي دهليزي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو اثر مستقيم بر روي قلـب دارد و موجب كاهش تحريك پذيري، سرعت هدايت، خودكاري و پاسخدهي غشاء همراه طولاني شدن دوره تحريك ناپذيري ميشود. مقادير مصرف بيشتر دارو، ممكـن اسـت موجـب ايجاد انسداد دهليزي-بطني شود.

فارماكوكينتيك:

جـذب دارو پـس از تزريـق عـضلاني سريع ومتابوليسم دارو كبـدي اسـت . 75-95درصـد دارو پس از مصرف از راه خ وراكي جـذب مـي شـود . در حـدود 25درصد از يك مقدارمصرف، به متابوليـت فعـال تبـديل ميگردد. نيمه عمر دارو در حدود 2/5-4/5 ساعت و نيمه عمر متابوليـت آن در حـدود 6 سـاعت اسـت . زمـان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر، از راه تزريـق عـضلاني 15-60 دقيقــه و از راه خــوراكي 60-90 دقيقــه و از راه وريــدي فوري است . دفع دارو از راه كليه ميباشد و سـرعت دفـع متابوليت آن كندتر است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در موارد انـسداد كامـل دهليزي – بطني (مگراينكه توسط قلب مصنوعي كنتـرل شود) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود لوك دهليزي -بطني، انـسداد شـاخه اي از دسـته هـيس، مسموميت بـا ديژيتـال، نارسـايي احتقـاني قلـب، سـابقه لوپــوس اريتمــاتوز، عيــب كــار كليــه، مياســتني گــراو و تاكيكاردي بطني.

2- تزريـق وريـدي بايـد تنهـا بـراي بيمـاران بـستري در بيمارستان به كار رود تا امكـان پيگيـري وضـعيت بيمـار وجود داشته باشد.

3- از آنجا كه ممكن است در طول تجويز وريدي اين دارو كمي فشارخون به سرعت برو ز كند، توصيه مـي شـود كـه حتماً فشارخون بيمار به دقت و بطور مداوم كنترل شود.

4- سرعت تزريق وريدي اين دارو، نبايد از 50 mg/min تجاوز كند.

5- پيگيري وضعيت عملكـرد قلـب در فواصـل مـنظم در طول درمان خوراكي و همزمان با درمان تزريقي ضـروري است. در صورت كاهش بيش از حـد فـشارخون يـا پهـن شدن باند QRS و بروز علائم انسداد قلبـي، مـصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

تهـوع، اسـهال ، بثـورات جلـدي، تـب، ضعف عضله قلب، نارسـايي قلـب، سـندرم شـبه لوپـوس اريتماتوز، آگرانولوسـيتوز پـس از درمـان طـولاني مـدت، پسيكوز و آنژيوادم بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهاي ضدآريتمي ممكن است سبب بروز اثرات تجمعي هر دو بر روي قلب شود . مصرف همزمان دارو هاي كاهنده فشارخون با پروكائين آميد م مكن است سـبب تجمـع اثـر كاهنده فشارخون هر دو دارو شود . پروكائين آميد به علـت دارابــودن اثــر مــسدودكننده عــصبي -عــضلاني و يــا ضدموســكاريني ثانويــه، ممكــن اســت اثــر دارو هــاي ضدمياسـتني را بـرروي عـضلات اسـكلتي خنثـي نمايـد. مصرف همزمان پروكائين آميد بـا دارو هـاي مـسدودكننده عصبي-عضلاني، ممكن اسـت موجـب طـولاني شـدن يـا تشديد اثر اين داروها شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو از راه عضلاني، فقـط در مـواردي كـه امكان تزريق وريدي وجود ندارد، توصيه ميشود.

2- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي نيـز ادامه يابد.

3- درصورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دار و، اگـر طي 2 ساعت به يـاد آورده شـود، آن نوبـت بايـد مـصرف شود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشد، از مصرف آن نوبت خودداري نمـوده و مقدارمـصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

5- احتمال بروز سرگيجه با مصرف مقا دير زياد (بـويژه در سالخوردگان) وجود دارد.

6- درصورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در آريتمـي بطنـي 50 mg/kg/day در مقادير منقسم (هر 3 سـاعت ) مـصرف مـي شـود . سـپس مقدارمصرف براساس نياز و تحمل بيمار تنظيم ميگردد.

كودكان:

مقدار 12/5 mg/kg، چهاربار در روز مـصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

از راه عضلاني 50 mg/kg/day هـر 3-6 ساعت تزريق ميشود. از راه وريدي، ابتدا 100 ميليگـرم (كه براي تسهيل كنترل مقدارمصرف، در مقدار مناسب از محلول تزريقي دكستروز 5درصـد رقيـق مـي گـردد ) بـه آهستگي و به طور مستقيم تزريق مـي شـود . سـپس ايـن مقدار هر 5 دقيقه تكرار مي گردد تا آريتمي كنتـرل شـود يا مقدار مصرف تام بـه يـك گـرم برسـد . از راه انفوزيـون وريدي، 500-600 ميلـي گـرم بـصورت رقيـق شـده و بـا سرعت ثابت طي 25-30 دقيقه تجويز مـي شـود . بعنـوان مقدارنگهدارنـده بـراي حفـظ و كنتـرل آريتمـي، مقـدار 2-6 mg/min پـس از رقيـق نمـودن انفوزيـون وريـدي ميگردد.

اشكال دارويي :

Injection: 1000mg/10 ml

Capsule: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد