هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروكاربازين - PROCARBAZINE

تعداد بازدید : 1407

رده بارداری : D

مــوارد مــصرف :

پروكاربــازين در درمــان بيمــاري هوچكين و لنفوم هاي غيرهوچكيني، تومور هـاي مغـزي و كارسينومهاي بامنـشاء نـايژه اي، ملانـوم بـدخيم، ميلـوم مولتيپل و پليسيتمي ورا مصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر:

ايـن دارو در چرخـه سـلولي بـه طـور اختصاصي و در فاز S تقسيم سلولي عمل مـي كنـد و بـه نظر مي رسـد كـه سـاخت RNA ،DNA و پـروت ئين را مهار ميكند.

فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو تقريبـاً بـه طـور كامـل از مجراي گوارشي جذب ميشود و از سـد خـوني – مغـزي عبــور مــي كنــد. متابوليــسم آن كبــدي اســت و بــه متابوليتهاي فعال تبديل ميشـود . دفـع ايـن دارو از راه كليه (به ميزان 70درصد) و ريه صورت ميگيرد.

موارد منع مصرف :

پروكاربازين در عيب شـديد كـار كبد، فئوكروموسيتوم، عيب شديد كار كليه، بيماري هـاي قلبي – عروقي يا بي كفايتي عروق كرونر و آريتمـي قلبـي يا بيماريهاي پيشرفته عروقي مغز نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

كـم خـوني، تحريـك CNS، تـضعيف سيستم ايمني، عفونت، كـاهش پلاكـت هـاي خـون، كـم خوني هموليتيك، وقفه در قاعدگي و پنوموني از عـوارض جانبي شايع پروكاربازين هستند.

تداخلهاي دارويي :

پروكاربازين با دارو هاي زير ايجاد تـــداخل مـــي كنـــد:

داروهـــاي آنتـــي كلينرژيـــك، آنتـيهيـستامينهـا، ضدافـسردگيهـاي سـه حلقـه اي، داروهــاي ضــد ديابــت خــوراكي يــا انــسولين، كــافئين، كاربامازپين، مهاركننـده هـاي MAO، دارو هـاي مـضعف CNS، دكـــسترومتورفان، دوكـــساپرام، فلوكـــستين، گوانتيدين، لوودوپا، مپريدين و تركيبات مشابه، متيل دوپا و متيل فنيدات.

مقدار مصرف :

بزرگــــسالان:

در لنفومــــاي هــــوچكيني ابتــــدا 2-4 mg/kg/day بـه صـورت مقـدار مـصرف واحـد يـا منقـسم بـراي هفتـه اول، سـپس 4-6 mg/kg/day تـا ايجاد حداكثر پاسـخ يـا بـروز لكـوپني و ترومبوسـيتوپني مـــصرف مـــيشـــود. مقـــدار مـــصرف نگهدارنـــده 1-2 mg/kg/day است.

كودكان:

در لنفوماي هوچكيني ابتدا 50 mg/day بـه صــــورت خــــوراكي بــــراي هفتــــه اول، ســــپس 100 /day در روز تا ايجاد حداكثر پاسخ يا بروز mg/m2 لكوپني و ترومبوسيتوپني مصرف ميشود. مقـدار مـصرف نگهدارنده 50 mg/kg است. 

اشكال دارويي :

Capsule: 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد