هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرومتازین(PROMETHAZINE)

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :1053

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان علائم انواع آلرژي ها مانند آبريزش بيني، خارش، كهير، انژيـوادم واكـنش هـاي انتقــال خــون، واكــنش هــاي آنافيلاكــسي بكــار ميرود. همچنين اين دارو در پيشگيري و درمان سرگيجه، تهـوع، استفراغ، بيماري مسافرت مصرف ميشود. اين دارو همراه داروهاي بيهوشي و يا به عنوان داروي پيش بيهوشي نيـز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

تـصور مـي شـود كـه ايـن دارو بـه طـور غيرمــستقيم باعــث كــاهش تحريــك سيــستم مــشبك تنهمغزي ميگردد. همچنين از طريق رقابت با هيستامين 1 در سلول هدف، از واكنش هايي براي اتصال به گيرنده H كه تنها با واسطه هيستامين بـروز مـي كننـد ، جلـوگيري مينمايد، ولي درصورت بروز آنها را از بين نمـي بـرد . ايـن دارو احتمالاً با مهار گيرنده هاي شيميايي در بـصل النخـاع (CTZ) اثـر ضداسـتفراغ و ضدسـرگيجه خـود را اعمـال ميكند.

فارماكوكينتيك:

پرومتازين به خوبي از راه خـوراكي و از محل تزريق جذب ميشود. متابوليسم آن كبدي اسـت . شروع اثر ايـن دارواز راه خـوراكي 15-60 دقيقـه و از راه تزريق عضلاني تقريبـاً 20 دقيقـه و از راه وريـدي حـدود 3-5 دقيقـه بعـد از مـصرف مـيباشـد. طـول مـدت اثـر تسكينبخشي آن حـدود 2-8 سـاعت و طـول مـدت اثـر ضدهيــستامين آن 6-12 ســاعت اســت . ايــن دارو بــه آهــستگي از راه كليــه و مــدفوع و عمــدتاً بــه صــورت متابوليتهاي غيرفعال دفع ميشود.

هشدارها :

1- احتمال بروز سـرگيجه، تـسكين، اغتـشاش شـعور و كمي فشارخون در بيماران مـسن وجـود دارد . همچنـين علايـم خـارج هرمـي بخـصوص پاركينـسون، اخـتلال در نشستن، خوابيدن و درازكشيدن و ديسكينزي مـداوم نيـز در بيماران مسن بيشتر است، بخصوص اگرمقادير مـصرف زياد باشند يا از شكل تزريقي دارو استفاده شود.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان تجـويز شود انسداد مثانه، هيپرتروفي پروستات، احتبـاس ادرار، كومـا، گلوكوم با زاويه بسته و يرقان.

3- اين دارو ترجيحاً بايد ازطريق تزريق عضلاني عميـق مصرف شود . درصورت تزريـق وريـدي، غلظـت دارو بايـد كمتــر از 25 mg/ml بــوده و ســرعت تزريــق نبايــد از 25 mg/min تجاوز نمايد.

عوارض جانبي :

خواب آلودگي، غلـيظ شـدن ترشـحات مخــاطي، هيجــان، عــصبانيت، بيقــراري، از دســت دادن مهارت در انجام كار يا بي ثباتي، حركـات پرشـي عـضلات سر و صورت، رعشه و تكـان دادن دسـت هـا ، تـاري ديـد، اختلالات خوني، كاهش هوشياري بـه ويـژه در كودكـان، خشكي دهـا ن، كمـي فـشارخون و حـساسيت بـه نـور از عوارض جانب ي دارو هستند . در كودكان عـوارض متنـاقض مانند كابوس شبانه يا عصبانيت و بيقـراري ممكـن اسـت ظاهر شوند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان پرومتـازين بـا الكل ياساير دارو هاي مضعف CNS، دارو هاي مهاركننـده مونوآميناكسيداز و ضدافسردگي هاي سه حلقه اي ممكن است موجب تشديدآ ثـار مـضعف CNS ايـن دارو هـا يـا پرومتازين گردد . مصرف همزمان بـا دارو هـايي كـه باعـث ايجاد واكنش هاي خارج هرمـي مـي شـوند ممكـن اسـت شدت و دفعات بروز واكنش هاي خـارج هرمـي را افـزايش دهد. مصرف همزمان لوودوپا با پرومتـازين ممكـن اسـت اثرات لوودوپا را به علت مسدودشدن گيرنده هاي دوپامين در مغز مهاركند. اثر برگيرنده آلفـا آدرنرژيـك اپـي نفـرين درصـورت مـصرف همزمـان بـا پرومتـازين ممكـن اسـت مهارشود ومنجر به كمـي فـشارخون و تاكيكـاردي شـود . مصرف همزمان بروموكريپتين با پرومتازين ممكـن اسـت موجـب افـزايش غلظـت سـرمي پـرولاكتين شـودو بـااثر بروموكريپتين تد اخل كند . مصرف همزمان پرومتـازين بـا داروهاي ضدتيروئيد ممكن است خطر بروز آگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- براي به حداقل رسـانيدن تحريـك گوارشـي، شـكل خوراكي اين دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرف شود.

2- درصـورت مـصرف دارو بـراي پيـشگيري از بيمـاري مسافرت با يد حداقل 30 دقيقـه يـا ترجيحـاً 1-2 سـاعت قبل از مسافرت مصرف شود.

3- احتمال بروز خشكي دهان بامصرف ايـن دارو وجـود دارد.

4- درمان با پرومتازين بايد 1-2 هفتـه قبـل از زايمـان قطع شود تا از بروز يرقان و علايم خـارج هرمـي درنـوزاد جلوگيري شود.

5- اين دارو نبايد بيش از مقدار تجويز شده مصرف شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شـود . ولـي اگـر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده بايـد خـودداري نمـود ومقدارمـصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

7- ازمصرف فرآورده هاي حاوي ال كـل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

8- به علت بروز خواب آلودگي هنگام رانندگي يا كـار بـا ماشينآلاتي كه نياز به هوشياري دارند بايد احتياط كرد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

25 ميليگرم در موقع خواب و در صـورت نياز تا 25 ميليگرم 2 بار در رو ز و يـا 10-20 ميلـي گـرم 2-3 بار در روز مصرف ميشود.

كودكان:

دركودكان 2-5 ساله، 5-15 ميليگـرم در روز ودر 1-2 مقدارمنقسم و در كودكان 5-10 سـاله، 10-25 ميليگرم در روز و در 1-2 مقدارمنقسم مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگــسالان:

25-50 ميلــيگــرم و حــداكثر تــا 100 ميليگرم، از طريق تزريق عميق داخـل عـضلاني مـصرف ميشود. در موارد اورژانس 25-50 ميلـي گـرم و حـداكثر 100 ميليگرم تزريق آهسته وريدي ميشود.

كودكان:

دركودكان 5-10 ساله، 6/25-12/5 ميليگرم تزريق عضلاني عميق ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg

(Syrup: 5 mg/5 ml (as HCl

Injection: 25 mg/1 ml, 50 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد